วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

          คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศทางวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล สรรค์สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับคณะฯ

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ ประกอบกับความรับผิดชอบต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณสถานีวิจัยศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องตามรูปแบบและแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศระยะที่ 7 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดทำตามรายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ให้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตศรีราชา

ข่าว

23-05-2560 - ประกาศคะแนนเก็บวิชา Laboratory in Fundamental of General Chemistry (01403114)

18-05-2560 - นิสิตชั้นปีที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC และห้องสอบ วันที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 14.00-17.00 น.

24-04-2560 - ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบชุดวอร์ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21-03-2560 - โครงการรับสมัครบัณฑิต Ford Graduate Trainee Program

13-03-2560 - มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัด ชลบุรี ครั้งที่ 14 ปี 2560

10-03-2560 - รับสมัครนิสิตเข้าร่วมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 (วพศ.2)

08-03-2560 - ประกาศรับสมัครงานบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

29-11-2559 - คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

14-10-2559 - หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560

14-10-2559 - การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรวิจัยเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

20-09-2559 - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น

รูปภาพกิจกรรม

แผนที่

Facebook