baner baner

ข้อมูลการตรวจนับครุภัณฑ์ปีล่าสุด : 2561

icons

รายละเอียด

Untitled Document

ครุภัณฑ์ทั้งหมดที่มี : 4207 รายการ
แสดงครุภัณฑ์ที่ตรวจนับแล้ว : 3980 รายการ
แสดงครุภัณฑ์ที่ยังไม่ตรวจนับ : 227 รายการ
แสดงครุภัณฑ์ที่ชำรุด : 272 รายการ
แสดงครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ : 223 รายการ

ค้นหาครุภัณฑ์และแก้ไขข้อมูล

แสดงครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ตรวจนับ

ตรวจดูข้อมูลการตรวจสอบและนับครุภัณฑ์

icons

ตรวจดูข้อมูลการตรวจสอบและนับครุภัณฑ์ สามารถทำการตรวจสอบได้จากการเลือกประเภทของครุภัณฑ์และปีที่ต้องการตรวจสอบ โดยผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นครุภัณฑ์ที่ทำการตรวจนับแล้ว หรือยังไม่ได้ตรวจนับ ตลอดจนสภาพของครุภัณฑ์ และสามารถทำการพิมพ์ภาพ QR Code ได้ที่เมนูนี้

Read more

ออกรายงาน Excel การตรวจสอบและนับครุภัณฑ์

icons

ออกรายงาน Excel ูข้อมูลการตรวจสอบและนับครุภัณฑ์ สามารถทำการตรวจสอบได้จากการเลือกประเภทของครุภัณฑ์และปีที่ต้องการตรวจสอบ โดยผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นครุภัณฑ์ที่ทำการตรวจนับแล้ว หรือยังไม่ได้ตรวจนับ ตลอดจนสภาพของครุภัณฑ์

Read more

การตรวจนับครุภัณฑ์ด้วย QR Code

icons

ผู้ตรวจสอบเพียงนำโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว มาแสกนที่ QR Code จากนั้นเลือกสถานะว่า ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ หรือปกติ จากนั้นทำการกดบันทึกข้อมูลได้ทันที

Read more