ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ตรวจนับแล้ว
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ,รุ่น หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี จำนวนที่ตรวจนับได้ สภาพ อาคาร ใช้ประจำที่ หมายเหตุ QR
3683 S0101-71100060013/ผ.44-1 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY26
S0101-71100060013/ผ.44-1
3684 S0101-71100060013/ผ.44-2 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY27
S0101-71100060013/ผ.44-2
3685 S0101-71100060013/ผ.44-3 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY28
S0101-71100060013/ผ.44-3
3686 S0101-71100060013/ผ.44-4 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY29
S0101-71100060013/ผ.44-4
3687 S0101-71100060013/ผ.44-5 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY30
S0101-71100060013/ผ.44-5
3688 S0101-71100060013/ผ.44-6 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY31
S0101-71100060013/ผ.44-6
3689 S0101-71100060013/ผ.44-7 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY32
S0101-71100060013/ผ.44-7
3690 S0101-71100060013/ผ.44-8 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY33
S0101-71100060013/ผ.44-8
3691 S0101-71100060013/ผ.44-9 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY34
S0101-71100060013/ผ.44-9
3692 S0101-71100060013/ผ.44-10 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY35
S0101-71100060013/ผ.44-10
3693 S0101-71100060013/ผ.44-11 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY36
S0101-71100060013/ผ.44-11
3694 S0101-71100060013/ผ.44-12 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY37
S0101-71100060013/ผ.44-12
3695 S0101-71100060013/ผ.44-13 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY38
S0101-71100060013/ผ.44-13
3696 S0101-71100060013/ผ.44-14 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY39
S0101-71100060013/ผ.44-14
3697 S0101-71100060013/ผ.44-15 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY40
S0101-71100060013/ผ.44-15
3698 S0101-71100060013/ผ.44-16 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY41
S0101-71100060013/ผ.44-16
3699 S0101-71100060013/ผ.44-17 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY42
S0101-71100060013/ผ.44-17
3700 S0101-71100060013/ผ.44-18 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY43
S0101-71100060013/ผ.44-18
3701 S0101-71100060013/ผ.44-19 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY44
S0101-71100060013/ผ.44-19
3702 S0101-71100060013/ผ.44-20 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY45
S0101-71100060013/ผ.44-20
3704 S0101-71100060013/ผ.44-22 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY47
S0101-71100060013/ผ.44-22
3705 S0101-71100060013/ผ.44-23 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY48
S0101-71100060013/ผ.44-23
3706 S0101-71100060013/ผ.44-24 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY49
S0101-71100060013/ผ.44-24
3707 S0101-71100060013/ผ.44-25 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY50
S0101-71100060013/ผ.44-25
3708 S0101-71100060013/ผ.44-26 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150115 2NY51
S0101-71100060013/ผ.44-26
3709 S0101-71100060013/ผ.44-27 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150115 2NY52
S0101-71100060013/ผ.44-27
3710 S0101-71100060013/ผ.44-28 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY53
S0101-71100060013/ผ.44-28
3711 S0101-71100060013/ผ.44-29 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY54
S0101-71100060013/ผ.44-29
3712 S0101-71100060013/ผ.44-30 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY55
S0101-71100060013/ผ.44-30
3713 S0101-71100060013/ผ.44-31 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY56
S0101-71100060013/ผ.44-31
3715 S0101-71100060013/ผ.44-33 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY58
S0101-71100060013/ผ.44-33
3716 S0101-71100060013/ผ.44-34 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY59
S0101-71100060013/ผ.44-34
3717 S0101-71100060013/ผ.44-35 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY60
S0101-71100060013/ผ.44-35
3718 S0101-71100060013/ผ.44-36 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY61
S0101-71100060013/ผ.44-36
3719 S0101-71100060013/ผ.44-37 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY62
S0101-71100060013/ผ.44-37
3720 S0101-71100060013/ผ.44-38 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY63
S0101-71100060013/ผ.44-38
3721 S0101-71100060013/ผ.44-39 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY64
S0101-71100060013/ผ.44-39
3722 S0101-71100060013/ผ.44-40 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY65
S0101-71100060013/ผ.44-40
3723 S0101-71100060013/ผ.44-41 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY66
S0101-71100060013/ผ.44-41
3724 S0101-71100060013/ผ.44-42 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY67
S0101-71100060013/ผ.44-42
3725 S0101-71100060013/ผ.44-43 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY68
S0101-71100060013/ผ.44-43
3726 S0101-71100060013/ผ.44-44 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY69
S0101-71100060013/ผ.44-44
3727 S0101-71100060013/ผ.44-45 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY70
S0101-71100060013/ผ.44-45
3728 S0101-71100060013/ผ.44-46 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY71
S0101-71100060013/ผ.44-46
3729 S0101-71100060013/ผ.44-47 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY72
S0101-71100060013/ผ.44-47
3730 S0101-71100060013/ผ.44-48 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY73
S0101-71100060013/ผ.44-48
3731 S0101-71100060013/ผ.44-49 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY74
S0101-71100060013/ผ.44-49
3732 S0101-71100060013/ผ.44-50 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY75
S0101-71100060013/ผ.44-50
3733 S0101-71100060013/ผ.44-51 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY76
S0101-71100060013/ผ.44-51
3734 S0101-71100060013/ผ.44-52 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY77
S0101-71100060013/ผ.44-52
3735 S0101-71100060013/ผ.44-53 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY78
S0101-71100060013/ผ.44-53
3736 S0101-71100060013/ผ.44-54 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY79
S0101-71100060013/ผ.44-54
3737 S0101-71100060013/ผ.44-55 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY80
S0101-71100060013/ผ.44-55
3738 S0101-71100060013/ผ.44-56 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY81
S0101-71100060013/ผ.44-56
3739 S0101-71100060013/ผ.44-57 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY82
S0101-71100060013/ผ.44-57
3740 S0101-71100060013/ผ.44-58 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY83
S0101-71100060013/ผ.44-58
3741 S0101-71100060013/ผ.44-59 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY84
S0101-71100060013/ผ.44-59
3742 S0101-71100060013/ผ.44-60 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY85
S0101-71100060013/ผ.44-60
3743 S0101-71100060013/ผ.44-61 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY86
S0101-71100060013/ผ.44-61
3744 S0101-71100060013/ผ.44-62 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY87
S0101-71100060013/ผ.44-62
3745 S0101-71100060013/ผ.50-1 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY88
S0101-71100060013/ผ.50-1
3746 S0101-71100060013/ผ.50-2 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY89
S0101-71100060013/ผ.50-2
3748 S0101-71100060013/ผ.50-4 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY91
S0101-71100060013/ผ.50-4
3749 S0101-71100060013/ผ.50-5 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY92
S0101-71100060013/ผ.50-5
3750 S0101-71100060013/ผ.50-6 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY93
S0101-71100060013/ผ.50-6
3751 S0101-71100060013/ผ.50-7 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY94
S0101-71100060013/ผ.50-7
3752 S0101-71100060013/ผ.50-8 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY95
S0101-71100060013/ผ.50-8
3753 S0101-71100060013/ผ.50-9 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY96
S0101-71100060013/ผ.50-9
3754 S0101-71100060013/ผ.50-10 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY97
S0101-71100060013/ผ.50-10
3755 S0101-71100060013/ผ.50-11 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY98
S0101-71100060013/ผ.50-11
3756 S0101-71100060013/ผ.50-12 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY99
S0101-71100060013/ผ.50-12
3757 S0101-71100060013/ผ.50-13 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY100
S0101-71100060013/ผ.50-13
3758 S0101-71100060013/ผ.50-14 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY101
S0101-71100060013/ผ.50-14
3759 S0101-71100060013/ผ.50-15 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY102
S0101-71100060013/ผ.50-15
3760 S0101-71100060013/ผ.50-16 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY103
S0101-71100060013/ผ.50-16
3761 S0101-71100060013/ผ.50-17 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY104
S0101-71100060013/ผ.50-17
3762 S0101-71100060013/ผ.50-18 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY105
S0101-71100060013/ผ.50-18
3763 S0101-71100060013/ผ.50-19 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY106
S0101-71100060013/ผ.50-19
3764 S0101-71100060013/ผ.50-20 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 1NY107
S0101-71100060013/ผ.50-20
3766 S0101-71100060013/ผ.44-64 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-2
S0101-71100060013/ผ.44-64
3767 S0101-71100060013/ผ.44-65 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-3
S0101-71100060013/ผ.44-65
3768 S0101-71100060013/ผ.44-66 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-4
S0101-71100060013/ผ.44-66
3769 S0101-71100060013/ผ.44-67 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-5
S0101-71100060013/ผ.44-67
3770 S0101-71100060013/ผ.44-68 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-6
S0101-71100060013/ผ.44-68
3771 S0101-71100060013/ผ.44-69 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-7
S0101-71100060013/ผ.44-69
3772 S0101-71100060013/ผ.44-70 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-8
S0101-71100060013/ผ.44-70
3773 S0101-71100060013/ผ.44-71 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-9
S0101-71100060013/ผ.44-71
3774 S0101-71100060013/ผ.44-72 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-10
S0101-71100060013/ผ.44-72
3775 S0101-71100060013/ผ.44-73 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-11
S0101-71100060013/ผ.44-73
3776 S0101-71100060013/ผ.44-74 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-12
S0101-71100060013/ผ.44-74
3777 S0101-71100060013/ผ.44-75 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-13
S0101-71100060013/ผ.44-75
3778 S0101-71100060013/ผ.44-76 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-14
S0101-71100060013/ผ.44-76
3779 S0101-71100060013/ผ.44-77 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-15
S0101-71100060013/ผ.44-77
3780 S0101-71100060013/ผ.44-78 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-16
S0101-71100060013/ผ.44-78
3801 S0101-71100060013/ผ.44-99 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ ห้องสนับสนุนงานกลาง
S0101-71100060013/ผ.44-99
3802 S0101-71100060013/ผ.44-100 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3(อ.วิศวัฒน์)
S0101-71100060013/ผ.44-100
3803 S0101-71100060013/ผ.44-101 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.อัญวราภรณ์)
S0101-71100060013/ผ.44-101
3804 S0101-71100060013/ผ.44-102 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง
S0101-71100060013/ผ.44-102
3805 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511001/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511001/80
3806 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511002/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511002/80
3807 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511003/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511003/80
3808 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511004/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511004/80
3809 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511005/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511005/80
3810 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511006/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511006/80
3811 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511007/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511007/80
3812 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511008/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511008/80
3813 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511009/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511009/80
3814 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511010/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511010/80
3815 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511011/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511011/80
3816 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511012/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511012/80
3817 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511013/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511013/80
3818 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511014/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511014/80
3819 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511015/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511015/80
3820 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511016/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511016/80
3821 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511017/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511017/80
3822 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511018/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511018/80
3823 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511019/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511019/80
3824 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511020/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (เก้าอี้ขาเดี่ยวยาว) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511020/80
3826 S0163-74400010003/ร.53-1 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-1
S0163-74400010003/ร.53-1
3827 S0163-74400010003/ร.53-2 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-2
S0163-74400010003/ร.53-2
3828 S0163-74400010003/ร.53-3 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-3
S0163-74400010003/ร.53-3
3829 S0163-74400010003/ร.53-4 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-4
S0163-74400010003/ร.53-4
3831 S0163-74400010003/ร.53-6 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-6
S0163-74400010003/ร.53-6
3832 S0163-74400010003/ร.53-7 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-7
S0163-74400010003/ร.53-7
3833 S0163-74400010003/ร.53-8 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-8
S0163-74400010003/ร.53-8
3834 S0163-74400010003/ร.53-9 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-9
S0163-74400010003/ร.53-9
3835 S0163-74400010003/ร.53-10 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-10
S0163-74400010003/ร.53-10
3836 S0163-74400010003/ร.53-11 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-11
S0163-74400010003/ร.53-11
3837 S0163-74400010003/ร.53-12 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-12
S0163-74400010003/ร.53-12
3838 S0163-74400010003/ร.53-13 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-13
S0163-74400010003/ร.53-13
3839 S0163-74400010003/ร.53-14 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-15
S0163-74400010003/ร.53-14
3840 S0163-74400010003/ร.53-15 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-14
S0163-74400010003/ร.53-15
3841 S0163-74400010003/ร.53-16 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-16
S0163-74400010003/ร.53-16
3842 S0163-74400010003/ร.53-17 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-17
S0163-74400010003/ร.53-17
3843 S0163-74400010003/ร.53-18 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-18
S0163-74400010003/ร.53-18
3844 S0163-74400010003/ร.53-19 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-19
S0163-74400010003/ร.53-19
3845 S0163-74400010003/ร.53-20 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-20
S0163-74400010003/ร.53-20
3846 S0163-74400010003/ร.53-21 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-21
S0163-74400010003/ร.53-21
3847 S0163-74400010003/ร.53-22 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-22
S0163-74400010003/ร.53-22
3848 S0163-74400010003/ร.53-23 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-23
S0163-74400010003/ร.53-23
3849 S0163-74400010003/ร.53-24 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-24
S0163-74400010003/ร.53-24
3852 S0163-74400010003/ร.53-27 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-27
S0163-74400010003/ร.53-27
3853 S0163-74400010003/ร.53-28 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-29
S0163-74400010003/ร.53-28
3855 S0163-74400010003/ร.53-30 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-30
S0163-74400010003/ร.53-30
3856 S0163-74400010003/ร.53-31 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-31
S0163-74400010003/ร.53-31
3857 S0163-74400010003/ร.53-32 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-32
S0163-74400010003/ร.53-32
3859 S0163-74400010003/ร.53-34 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-34
S0163-74400010003/ร.53-34
3860 S0163-74400010003/ร.53-35 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-35
S0163-74400010003/ร.53-35
3861 S0163-74400010003/ร.53-36 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-36
S0163-74400010003/ร.53-36
3862 S0163-74400010003/ร.53-37 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-37
S0163-74400010003/ร.53-37
3863 S0163-74400010003/ร.53-38 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-38
S0163-74400010003/ร.53-38
3864 S0163-74400010003/ร.53-39 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ใช้ประจำที่ : 150416-39
S0163-74400010003/ร.53-39
3865 S0163-74400010003/ร.53-40 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-40
S0163-74400010003/ร.53-40
3866 S0163-74400010003/ร.53-41 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-41
S0163-74400010003/ร.53-41
3867 S0163-74400010003/ร.53-42 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-42
S0163-74400010003/ร.53-42
3868 S0163-74400010003/ร.53-43 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-43
S0163-74400010003/ร.53-43
3869 S0163-74400010003/ร.53-44 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-44
S0163-74400010003/ร.53-44
3870 S0163-74400010003/ร.53-45 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-45
S0163-74400010003/ร.53-45
3871 S0163-74400010003/ร.53-46 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-46
S0163-74400010003/ร.53-46
3873 S0163-74400010003/ร.53-48 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-48
S0163-74400010003/ร.53-48
3874 S0163-74400010003/ร.53-49 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-49
S0163-74400010003/ร.53-49
3875 S0163-74400010003/ร.53-50 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416 เครื่องอาจารย์ เครื่องอาจารย์ผู้สอน
S0163-74400010003/ร.53-50
3877 S0163-74400010003/ร.52-43 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-51
S0163-74400010003/ร.52-43
3878 S0163-74400010003/ร.52-44 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-52 เครื่องเสีย
S0163-74400010003/ร.52-44
3880 S0163-74400010003/ร.52-46 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-54
S0163-74400010003/ร.52-46
3881 S0163-74400010003/ร.52-47 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-55 เครื่องเสีย
S0163-74400010003/ร.52-47
3882 S0163-74400010003/ร.52-48 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-57
S0163-74400010003/ร.52-48
3884 S0163-74400010003/ร.52-50 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-58
S0163-74400010003/ร.52-50
3886 S0163-74400010003/ร.52-52 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-60
S0163-74400010003/ร.52-52
3887 S0163-74400010003/ร.51-46 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-46
3888 S0163-74400010003/ร.51-47 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-47
3889 S0163-74400010003/ร.51-48 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-48
3890 S0163-74400010003/ร.51-49 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-49
3891 S0163-74400010003/ร.51-50 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-50
3892 S0163-74400010003/ร.51-51 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417 เมาส์รวน
S0163-74400010003/ร.51-51
3893 S0163-74400010003/ร.51-52 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-52
3894 S0163-74400010003/ร.51-53 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-53
3895 S0163-74400010003/ร.51-54 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-54
3896 S0163-74400010003/ร.51-55 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-55
3897 S0163-74400010003/ร.51-56 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-56
3898 S0163-74400010003/ร.51-57 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-57
3899 S0163-74400010003/ร.51-58 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-58
3900 S0163-74400010003/ร.51-59 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-59
3901 S0163-74400010003/ร.51-60 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-60
3902 S0163-74400010003/ร.51-61 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-61
3903 S0163-74400010003/ร.51-62 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-62
3904 S0163-74400010003/ร.51-63 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-63
3905 S0163-74400010003/ร.51-64 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-64
3906 S0163-74400010003/ร.51-65 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-65
3907 S0163-74400010003/ร.51-66 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-66
3908 S0163-74400010003/ร.51-67 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-67
3909 S0163-74400010003/ร.51-68 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-68
3910 S0163-74400010003/ร.51-69 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-69
3911 S0163-74400010003/ร.51-70 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-70
3912 S0163-74400010003/ร.51-71 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-71
3913 S0163-74400010003/ร.51-72 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-72
3914 S0163-74400010003/ร.51-73 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-73
3915 S0163-74400010003/ร.51-74 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-74
3916 S0163-74400010003/ร.51-75 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-75
3917 S0163-74400010003/ร.51-76 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-76
3918 S0163-74400010003/ร.51-77 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-77
3919 S0163-74400010003/ร.51-78 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณสาริศา)
S0163-74400010003/ร.51-78
3920 S0163-74400010003/ร.51-79 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-79
3921 S0163-74400010003/ร.51-80 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-80
3922 S0163-74400010003/ร.51-81 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-81
3923 S0163-74400010003/ร.51-82 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-82
3924 S0163-74400010003/ร.51-83 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-83
3925 S0163-74400010003/ร.51-84 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-84
3926 S0163-74400010003/ร.51-85 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-85
3927 S0163-74400010003/ร.51-86 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-86
3928 S0163-74400010003/ร.51-87 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-87
3929 S0163-74400010003/ร.51-88 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-88
3930 S0163-74400010003/ร.51-89 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-89
3931 S0163-74400010003/ร.51-90 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-90
3932 S0163-74400010003/ร.51-91 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-91
3933 S0163-74400010003/ร.51-92 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417 เครื่องชำรุด
S0163-74400010003/ร.51-92
3934 S0163-74400010003/ร.51-93 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417 เมนบอร์ดเสีย
S0163-74400010003/ร.51-93
3937 S0163-74400010003/ร.51-96 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-96
3938 S0163-74400010003/ร.51-97 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-97
3939 S0163-74400010003/ร.51-98 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-98
3940 S0163-74400010003/ร.51-99 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-99
3941 S0163-74400010003/ร.51-100 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-100
3942 S0163-74400010003/ร.51-101 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-101
3943 S0163-74400010003/ร.51-102 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-102
3944 S0163-74400010003/ร.51-103 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-8
S0163-74400010003/ร.51-103
3945 S0163-74400010003/ร.51-104 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-23
S0163-74400010003/ร.51-104
3946 S0163-74400010003/ร.51-105 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150414 เครื่องอาจารย์
S0163-74400010003/ร.51-105
3947 S0163-74400010003/ร.51-106 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-59
S0163-74400010003/ร.51-106
3952 S0163-74400010003/ร.52-57 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-28
S0163-74400010003/ร.52-57
3953 S0163-74400010003/ร.52-58 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-50
S0163-74400010003/ร.52-58
3955 S0163-74400010003/ร.52-60 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-5
S0163-74400010003/ร.52-60
3964 S0163-74400010003/ร.52-69 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-47
S0163-74400010003/ร.52-69
3967 S0163-74400010003/ร.52-72 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-56
S0163-74400010003/ร.52-72
3968 S0163-74400010003/ร.52-73 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ 2215 (อ.สิทธิพงษ์)
S0163-74400010003/ร.52-73
3970 S0163-74400010003/ร.52-75 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-33 จอเสีย รอส่งซ่อม
S0163-74400010003/ร.52-75
3971 S0163-74400010003/ร.52-76 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-31
S0163-74400010003/ร.52-76
3972 S0163-74400010003/ร.52-77 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-25
S0163-74400010003/ร.52-77
3974 S0163-74400010003/ร.52-79 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-39
S0163-74400010003/ร.52-79
3976 S0163-74400010003/ร.52-81 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-30
S0163-74400010003/ร.52-81
3977 S0163-74400010003/ร.52-82 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-17
S0163-74400010003/ร.52-82
3978 S0163-74400010003/ร.52-83 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-26
S0163-74400010003/ร.52-83
3979 S0163-74400010003/ร.52-84 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-7
S0163-74400010003/ร.52-84
3980 S0163-74400010003/ร.52-85 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-3
S0163-74400010003/ร.52-85
3981 S0163-74400010003/ร.52-86 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-6
S0163-74400010003/ร.52-86
3982 S0163-74400010003/ร.52-87 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-8
S0163-74400010003/ร.52-87
3983 S0163-74400010003/ร.52-88 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-9
S0163-74400010003/ร.52-88
3984 S0163-74400010003/ร.52-89 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์เคมี (1206)
S0163-74400010003/ร.52-89
3985 S0163-74400010003/ร.52-90 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์(อ.พงษ์สัญ) ยกมาจากตึก15
S0163-74400010003/ร.52-90
3986 S0163-74400010003/ร.52-91 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม(อ.สุภาภรณ์ ใบยา) ยกมาจากตึก15
S0163-74400010003/ร.52-91
3987 S0163-74400010003/ร.52-92 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416-33
S0163-74400010003/ร.52-92
3988 S0163-74400010003/ร.52-93 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 สาริศา
S0163-74400010003/ร.52-93
4030 S0163-74400010003/ร.51-41 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-41
4031 S0163-74400010003/ร.51-42 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ 1204 (วริศศระ ฟ้าอรุณ)
S0163-74400010003/ร.51-42
4035 S0163-74400010003/ร.52-1 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-1 จอเสีย150417
S0163-74400010003/ร.52-1
4036 S0163-74400010003/ร.52-2 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-2
S0163-74400010003/ร.52-2
4037 S0163-74400010003/ร.52-3 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-3
S0163-74400010003/ร.52-3
4038 S0163-74400010003/ร.52-4 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-4
S0163-74400010003/ร.52-4
4039 S0163-74400010003/ร.52-5 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-74400010003/ร.52-5
4040 S0163-74400010003/ร.52-6 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-6 จอเสีย150417
S0163-74400010003/ร.52-6
4041 S0163-74400010003/ร.52-7 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-7 จอเสีย150417
S0163-74400010003/ร.52-7
4042 S0163-74400010003/ร.52-8 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-74400010003/ร.52-8
4043 S0163-74400010003/ร.52-9 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-9
S0163-74400010003/ร.52-9
4044 S0163-74400010003/ร.52-10 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411 จอเสีย150417
S0163-74400010003/ร.52-10
4045 S0163-74400010003/ร.52-11 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-11
S0163-74400010003/ร.52-11
4046 S0163-74400010003/ร.52-12 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-12
S0163-74400010003/ร.52-12
4047 S0163-74400010003/ร.52-13 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411 จอเสีย417
S0163-74400010003/ร.52-13
4048 S0163-74400010003/ร.52-14 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-14
S0163-74400010003/ร.52-14
4049 S0163-74400010003/ร.52-15 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-15 จอเสีย150417
S0163-74400010003/ร.52-15
4050 S0163-74400010003/ร.52-16 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-16
S0163-74400010003/ร.52-16
4051 S0163-74400010003/ร.52-17 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-17
S0163-74400010003/ร.52-17
4052 S0163-74400010003/ร.52-18 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-18
S0163-74400010003/ร.52-18
4053 S0163-74400010003/ร.52-19 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-19
S0163-74400010003/ร.52-19
4054 S0163-74400010003/ร.52-20 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-20
S0163-74400010003/ร.52-20
4055 S0163-74400010003/ร.52-21 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-21
S0163-74400010003/ร.52-21
4056 S0163-74400010003/ร.52-22 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-22
S0163-74400010003/ร.52-22
4057 S0163-74400010003/ร.52-23 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-23 จอเสีย150417
S0163-74400010003/ร.52-23
4059 S0163-74400010003/ร.52-25 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-25
S0163-74400010003/ร.52-25
4060 S0163-74400010003/ร.52-26 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-28
S0163-74400010003/ร.52-26
4061 S0163-74400010003/ร.52-27 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-27
S0163-74400010003/ร.52-27
4065 S0163-74400010003/ร.52-31 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-31
4066 S0163-74400010003/ร.52-32 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-32 จอเสีย150417
S0163-74400010003/ร.52-32
4067 S0163-74400010003/ร.52-33 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-2
S0163-74400010003/ร.52-33
4068 S0163-74400010003/ร.52-34 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-26
S0163-74400010003/ร.52-34
4069 S0163-74400010003/ร.52-35 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-35
S0163-74400010003/ร.52-35
4072 S0163-74400010003/ร.52-38 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-38
4073 S0163-74400010003/ร.52-39 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-74400010003/ร.52-39
4074 S0163-74400010003/ร.52-40 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417 ปฐมพงษ์
S0163-74400010003/ร.52-40
4075 S0163-74400010003/ร.52-41 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150411-24
S0163-74400010003/ร.52-41
4076 S0163-74400010003/ร.52-94 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.สุกัญญา)
S0163-74400010003/ร.52-94
4077 S0163-74400010003/ร.52-95 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.อุดมพร)
S0163-74400010003/ร.52-95
4078 S0163-74400010003/ร.52-96 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 อาจารย์ทศพร
S0163-74400010003/ร.52-96
4079 S0163-74400010003/ร.52-97 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อาจารย์อรวรรณ)
S0163-74400010003/ร.52-97
4080 S0163-74400010003/ร.52-98 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.จารุวรรณ)
S0163-74400010003/ร.52-98
4081 S0163-74400010003/ร.52-99 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.สุพาพร)
S0163-74400010003/ร.52-99
4082 S0163-74400010003/ร.52-100 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อาจารย์ฉัตรชัย)
S0163-74400010003/ร.52-100
4083 S0163-74400010003/ร.52-101 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์2204/1(อ.จิรวรรณ)
S0163-74400010003/ร.52-101
4084 S0163-74400010003/ร.52-102 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม (อานนท์)
S0163-74400010003/ร.52-102
4085 S0163-74400010003/ร.52-103 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพัก​อาจารย์​สาขา​คอ​ม​​ 2205/2 (อ.​วี​ร​พัน​ธ์)
S0163-74400010003/ร.52-103
4087 S0163-74400010003/ร.52-105 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม (วีระยุทธ)
S0163-74400010003/ร.52-105
4088 S0163-74400010003/ร.52-106 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี2201/3(อ.เกศริน)
S0163-74400010003/ร.52-106
4089 S0163-74400010003/ร.52-107 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 คุณจเรวัตร จักรมุณี ห้อง150313 24/10/60
S0163-74400010003/ร.52-107
4090 S0163-74400010003/ร.52-108 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์เคมี 2201/3 (อ.สุนันท์) ***ยกมาจากตึก 15
S0163-74400010003/ร.52-108
4091 S0163-5821090000/ร.53-1 ชุดเครื่องเสียง TOA (PA Amplifier A-2060,Wriless Tuner WT-4820) PA Amplifier A-2060,Wriless Tuner WT-4820 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 อาคาร 15 ชั้น 4 พร้อมใช้ 150411,150412,150413,150415,150416
S0163-5821090000/ร.53-1
4092 S0163-67100040000/ร.53-1 กล้องวงจรปิด (model:SDVR-811DV) H.264 DVR ชุด 1 1 ปกติ 2 อาคาร 2 ห้องเซิฟเวอร์ กล้องหน้าห้อง2209ชำรุด (สว่างเกินไป)
S0163-67100040000/ร.53-1
4093 S0163-67200080001/ร.53-1 กล้องถ่ายวีดีโอแบบพกพา Sony HandyCam Model-HDR-SR7E ตัว 1 1 ปกติ 15 150417 150417
S0163-67200080001/ร.53-1
4095 S0163-74400010005/ร.53-1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (power edge R410) DELL Server-power edge R410 3 เครื่อง เครื่อง 3 1 ปกติ 15 ห้อง Server อาคาร 15 (150417) Dell
S0163-74400010005/ร.53-1
4096 S0163-74400070009/ร.53-1 ชุดอุปกรณ์เครือข่าย ชุด 1 1 ปกติ 15 ห้อง Server อาคาร 15 (150417)
S0163-74400070009/ร.53-1
4138 ทสล.7440-001-0002-5120002 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์ชีววิทยาอ.จันเพ็ญ
ทสล.7440-001-0002-5120002
4140 ทสล.7440-001-0002-5120004 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 แล็บชีวะ
ทสล.7440-001-0002-5120004
4141 ทสล.7440-001-0002-5120005 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจาร์พลศึกษา (Share Printer) จออยู่150417
ทสล.7440-001-0002-5120005
4142 ทสล.7440-001-0002-5120006 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้อง 150313 19-10-60
ทสล.7440-001-0002-5120006
4143 ทสล.7440-001-0002-5120007 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120007
4144 ทสล.7440-001-0002-5120008 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (ห้อง1204) แชร์ปริ้นเตอร์
ทสล.7440-001-0002-5120008
4145 ทสล.7440-001-0002-5120009 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1301
ทสล.7440-001-0002-5120009
4146 ทสล.7440-001-0002-5120010 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1301
ทสล.7440-001-0002-5120010
4147 ทสล.7440-001-0002-5120011 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1301
ทสล.7440-001-0002-5120011
4148 ทสล.7440-001-0002-5120012 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ เครื่องหน้า2208 จออยู่150417
ทสล.7440-001-0002-5120012
4149 ทสล.7440-001-0002-5120013 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1301
ทสล.7440-001-0002-5120013
4150 ทสล.7440-001-0002-5120014 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 อ.ภ พึ่งบุญ
ทสล.7440-001-0002-5120014
4151 ทสล.7440-001-0002-5120015 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 อ.ภ พึ่งบุญ
ทสล.7440-001-0002-5120015
4152 ทสล.7440-001-0002-5120016 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (ห้อง1204) ณัฐพล
ทสล.7440-001-0002-5120016
4154 ทสล.7440-001-0002-5120018 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอ.คอมพิวเตอร์ 2205 (เครื่องแชร์ปริ้นเตอร์) จออยู่กับอ.วีระยุทธ
ทสล.7440-001-0002-5120018
4155 ทสล.7440-001-0002-5120019 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1301
ทสล.7440-001-0002-5120019
4156 ทสล.7440-001-0002-5120020 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1301 ชำรุด
ทสล.7440-001-0002-5120020
4157 ทสล.7440-001-0002-5120021 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1301
ทสล.7440-001-0002-5120021
4158 ทสล.7440-001-0002-5120022 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1301
ทสล.7440-001-0002-5120022
4159 ทสล.7440-001-0002-5120023 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150214Lab Modern
ทสล.7440-001-0002-5120023
4160 ทสล.7440-001-0002-5120024 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150214Lab Modern
ทสล.7440-001-0002-5120024
4163 ทสล.7440-001-0002-5120027 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง คอมพิวเตอร์ใช้ส่วนกลาง
ทสล.7440-001-0002-5120027
4164 ทสล.7440-001-0002-5120028 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 โต๊ะอาจารย์ (ชีววิทยา)
ทสล.7440-001-0002-5120028
4167 ทสล.7440-001-0002-5120031 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (ห้อง1204)ธนบัตร
ทสล.7440-001-0002-5120031
4168 ทสล.7440-001-0002-5120032 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 คุณจำนงค์ 150115 NY 150115
ทสล.7440-001-0002-5120032
4171 ทสล.7440-001-0002-5120035 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150213(ห้องเครื่องมือ) ห้องเครื่องมือ
ทสล.7440-001-0002-5120035
4173 ทสล.7440-001-0002-5120037 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 150417
ทสล.7440-001-0002-5120037
4175 ทสล.7440-001-0002-5120039 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา (เครื่องตรวจข้อสอบ7) 19/10/60
ทสล.7440-001-0002-5120039
4176 ทสล.7440-001-0002-5120040 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 คุณสำราญ นามโคตร ห้อง 150313 19-10-60
ทสล.7440-001-0002-5120040
4177 ทสล.7440-001-0002-5120041 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องฝ่ายบริการการศึกษา 19/10/60
ทสล.7440-001-0002-5120041
4179 ทสล.7440-001-0002-5120043 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.7440-001-0002-5120043
4181 ทสล.7440-001-0002-5120045 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 คุณกรบงกช บูรณ์เจริญ ห้อง 150313 19-10-60
ทสล.7440-001-0002-5120045
4182 ทสล.7440-001-0002-5120046 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205 จออยู่กับอ.จิรวรรณ
ทสล.7440-001-0002-5120046
4183 ทสล.7440-001-0002-5120047 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพัก อ.สิ่งแวดล้อม (เครื่องแชร์ปริ้นเตอร์) จออยู่150417
ทสล.7440-001-0002-5120047
4185 ทสล.7440-001-0002-5120049 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องพักนักวิทยศาสตร์ชีววิทยา 150117(มณีรัตน์) ชีววิทยา
ทสล.7440-001-0002-5120049
4191 ทสล.7440-001-0003-5020005 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, ETSI Cnfg, AIR Line Cord Asia Pacific (APAC), Power Injector for 1100, 1130AG, 1200, 1230AG Series, Cisco 1100 Series IOS, WIRESS LAN, SAMARTNET 8X5X, Installation and Configuration ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204
ทสล.7440-001-0003-5020005
4192 ทสล.7440-001-0003-5020006 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, ETSI Cnfg, AIR Line Cord Asia Pacific (APAC), Power Injector for 1100, 1130AG, 1200, 1230AG Series, Cisco 1100 Series IOS, WIRESS LAN, SAMARTNET 8X5X, Installation and Configuration ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
ทสล.7440-001-0003-5020006
4193 ทสล.7440-001-0003-5020007 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, ETSI Cnfg, AIR Line Cord Asia Pacific (APAC), Power Injector for 1100, 1130AG, 1200, 1230AG Series, Cisco 1100 Series IOS, WIRESS LAN, SAMARTNET 8X5X, Installation and Configuration ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา
ทสล.7440-001-0003-5020007
4195 ทสล.7440-001-0004-5210002 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Dell Notebook Latitude D630 Dell Notebook Latitude D630 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7440-001-0004-5210002
4197 ทสล.7440-010-0002-4320001 เครื่องสแกนถ่ายสำเนาคอมพิวเตอร์ HP Scanjet 3300C เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาชีววิทยา
ทสล.7440-010-0002-4320001
4198 ทสล.7440-010-0001-4710001 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี HP Color LaserJet 4600 ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง ปกติ
ทสล.7440-010-0001-4710001
4203 ทสล.7440-010-0002-5520001 เครื่องพิมพ์ HP Laserjet ยี่ห้อ HP LaserJet P1102 เครื่อง 1 1 ปกติ 9 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อาคาร 9
ทสล.7440-010-0002-5520001
4205 ทสล.7440-010-0002-4920004 เครื่องพิมพ์ Printer HP Laserjet 1022N ยี่ห้อ HP Laserjet 1022N เครื่อง 1 1 ปกติ ห้องสำนักงานเลขา ห้องสำนักงานกลาง
ทสล.7440-010-0002-4920004
4209 ทสล.7440-010-0003-5020003 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet 1022N เครื่อง 1 1 ปกติ 1 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (ห้อง1204)
ทสล.7440-010-0003-5020003
4212 ทสล.7440-010-0003-4920001 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (แคร่สั้น) ยี่ห้อ PRINTER OKI ML380Turbo เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณวิลาวรรณ)
ทสล.7440-010-0003-4920001
4216 ทสล.7440-010-0005-4930001 เครื่องสแกนภาพ HP SCANJET SCANNER 4850 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม
ทสล.7440-010-0005-4930001
4218 ทสล.7440-010-0002-5210002 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP laserjet 1020 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม
ทสล.7440-010-0002-5210002
4219 ทสล.7440-010-0002-5210003 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP laserjet M1522n เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150313 19-10-60
ทสล.7440-010-0002-5210003
4221 ทสล.7440-010-0002-5210005 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP laserjet P2015dn เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง
ทสล.7440-010-0002-5210005
4225 ทสล.7440-001-0001-4520038 เครื่องคอมพิวเตอร์ Compaq dc7900 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณจุฑาทิพย์)
ทสล.7440-001-0001-4520038
4227 S0163-5821090000/ร.52-1 เครื่องเสียงกลางแจ้ง yamaha portable pa system model stagepas 300 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องเรียนบรรยาย 2208
S0163-5821090000/ร.52-1
4228 S0163-673090000/ร.52-1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รุ่น 3M-Model X46 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องเรียนบรรยาย 2208 19/10/60
S0163-673090000/ร.52-1
4229 ทสล.7440-010-0002-5210006 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet HP Laserjet P2035n เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม เครื่องสำรองใช้
ทสล.7440-010-0002-5210006
4231 ทสล.7440-001-0001-4920005 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Compaq HP Compaq dx7400 Small Form Factor เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417 (สแกนลายนิ้วมือ
ทสล.7440-001-0001-4920005
4232 ทสล.7440-001-0001-4920006 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Compaq HP Compaq dx7400 Small Form Factor เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205
ทสล.7440-001-0001-4920006
4233 ทสล.7440-010-0002-5210007 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP HP Laserjet P1005 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา
ทสล.7440-010-0002-5210007
4234 ทสล.7440-010-0002-5210008 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP HP Laserjet P1005 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417
ทสล.7440-010-0002-5210008
4235 S0101-74400140000/ร54-1 เครื่องแสกนเอกสาร HP HP Scanjet 5590 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 (ห้องสนุบสนุนงานกลาง พงษ์ศักดิ์) คุณพงษ์ศักดิ์
S0101-74400140000/ร54-1
4236 ทสล.7440-010-0002-5210009 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP HP Color Laserjet CM1312 MFP เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา 19/10/60
ทสล.7440-010-0002-5210009
4237 S0101-74400230000/ร54-1 เครื่องสแกนตรวจข้อสอบ Canon Canon Image Formula No.DR-2580C เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา
S0101-74400230000/ร54-1
4238 S0163-74400010003/ร.51-43 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP dc7900 Small From Factor เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจาร์สาขาเคมี(ชลดา)
S0163-74400010003/ร.51-43
4240 ทสล.7440-010-0002-521009 เครื่องรับ-ส่งเอกสารดิจิตอล Panasonic (Fax) laser Multifunction KX-MB772 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง null
ทสล.7440-010-0002-521009
4241 S0101-74400090000/ร.53-1 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ฝ่ายสนับสนุนงานกลาง(ลัดดาวัลย์)
S0101-74400090000/ร.53-1
4247 S0101-74400090000/ร.53-7 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ปกติ ห้องบริการการศึกษา
S0101-74400090000/ร.53-7
4250 S0101-74400090000/ร.53-10 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ฝ่ายสนับสนุนงานกลาง(ชลดา)
S0101-74400090000/ร.53-10
4252 S0101-74400090000/ร.53-12 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205/1
S0101-74400090000/ร.53-12
4253 S0101-74400090000/ร.53-13 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205/1
S0101-74400090000/ร.53-13
4254 S0101-74400090000/ร.53-14 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2208
S0101-74400090000/ร.53-14
4256 S0101-74400120002/ผ.53-1 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P1102 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์เคมี (1206)
S0101-74400120002/ผ.53-1
4257 S0101-74400120002/ผ.53-2 เครื่องพิมพ์เอกสารคอมพิวเตอร์ HP HP laserjet P1102 เครื่อง 1 1 ปกติ ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณวิลาวรรณ)
S0101-74400120002/ผ.53-2
4258 ทสล.7440-010-0002-4910009 เครื่องพิมพ์เอกสารคอมพิวเตอร์ HP HP laserjet 1020 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ห้อง150117 ชีววิทยา
ทสล.7440-010-0002-4910009
4259 S0163-74400690000/ร.55-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205/1 ธนภพ
S0163-74400690000/ร.55-1
4260 S0163-74400690000/ร.55-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องเรียนชีววิทยาอาคาร15 ยืมใช้ในการเรียนการสอน
S0163-74400690000/ร.55-2
4262 S0163-74400690000/ร.55-4 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-4
4263 S0163-74400690000/ร.55-5 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-5
4264 S0163-74400690000/ร.55-6 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-6
4266 S0163-74400690000/ร.55-8 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-8
4267 S0163-74400690000/ร.55-9 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 อ.สุรีย์
S0163-74400690000/ร.55-9
4268 S0163-74400690000/ร.55-10 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-10
4269 S0163-74400010003/ร.54-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณลัดดาวัลย์) ปกติ
S0163-74400010003/ร.54-1
4270 S0163-74400010003/ร.54-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ภ.พึ่งบุญ)
S0163-74400010003/ร.54-2
4271 S0163-74400010003/ร.54-3 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา คุณจิตรลดา ิ19/10/60
S0163-74400010003/ร.54-3
4272 S0163-74400010003/ร.54-4 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 2 คณบดี 2218
S0163-74400010003/ร.54-4
4273 S0163-74400010003/ร.54-5 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2205 จออยู่กับอ.ทองใส
S0163-74400010003/ร.54-5
4274 S0163-74400010003/ร.54-6 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3(อ.นภัสวรรณ์)
S0163-74400010003/ร.54-6
4275 S0163-74400010003/ร.54-7 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.ทองใส)
S0163-74400010003/ร.54-7
4276 S0163-74400010003/ร.54-8 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี ไพลิน
S0163-74400010003/ร.54-8
4277 S0163-74400010003/ร.54-9 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150417 ปกติ
S0163-74400010003/ร.54-9
4278 S0163-74400010003/ร.54-10 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ปกติ 15 เครื่องออกบัตรคิว(ฝ่ายการศึกษา) ิจออยู่ห้อง150417
S0163-74400010003/ร.54-10
4279 2-S0101-FA18-74400010003/001-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.นพิมพ์พร)
2-S0101-FA18-74400010003/001-56
4280 2-S0101-FA18-74400010003/002-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี(อ.ศราวุธ) ห้องพักอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ (ฟิสิกส์)
2-S0101-FA18-74400010003/002-56
4281 2-S0101-FA18-74400010003/003-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3(อ.อัญวราภรณ์)
2-S0101-FA18-74400010003/003-56
4282 2-S0101-FA18-74400010003/005-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ยงยุทธ์)
2-S0101-FA18-74400010003/005-56
4283 2-S0101-FA18-74400010003/004-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ปัญญา)
2-S0101-FA18-74400010003/004-56
4284 2-S0101-FA18-74400010003/006-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.โสภณัฐ) ตึก2
2-S0101-FA18-74400010003/006-56
4285 2-S0101-FA18-74400010003/007-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2206 ห้องพักอาจารย์พลศึกษา2206(อ.มหาลาภ)
2-S0101-FA18-74400010003/007-56
4286 2-S0101-FA18-74400010003/008-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์2215( อ.สุภารัตน์)
2-S0101-FA18-74400010003/008-56
4287 2-S0101-FA18-74400010003/009-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อ.อนุสรณ์)
2-S0101-FA18-74400010003/009-56
4288 2-S0101-FA18-74400010003/010-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 อ.จันทร์เพ็ญ ปกติ
2-S0101-FA18-74400010003/010-56
4289 2-S0101-FA18-74400010003/011-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.จรรยา)
2-S0101-FA18-74400010003/011-56
4290 2-S0101-FA18-74400010003/012-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องฝ่ายบริการการศึกษา
2-S0101-FA18-74400010003/012-56
4291 2-S0101-FA18-74400010003/013-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 อ.ภัทรวดี ปกติ
2-S0101-FA18-74400010003/013-56
4292 2-S0101-FA18-74400010003/014-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.วรสิทธิ์)
2-S0101-FA18-74400010003/014-56
4293 2-S0101-FA18-74400010003/015-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.จันทร์ทรงกลด)
2-S0101-FA18-74400010003/015-56
4294 2-S0101-FA18-74400010003/016-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.สุนทรี)
2-S0101-FA18-74400010003/016-56
4295 2-S0101-FA18-74400010003/017-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.เกริก)
2-S0101-FA18-74400010003/017-56
4296 2-S0101-FA18-74400010003/018-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (ชัยสิทธิ์)
2-S0101-FA18-74400010003/018-56
4297 2-S0101-FA18-74400010003/019-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ อ.วรสิทธิ
2-S0101-FA18-74400010003/019-56
4298 2-S0101-FA18-74400010003/020-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้อง​พัก​อาจ​ารย์​สาขาคอมพิวเตอร์​ 2205/2 (อ. ชโลธร)
2-S0101-FA18-74400010003/020-56
4301 ทสล.7125-001-0001-4120001 ชั้นเก็บเอกสาร ล้อเลื่อน ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณจุฑาทิพย์)
ทสล.7125-001-0001-4120001
4302 ทสล.7125-001-0001-4120002 ชั้นเก็บเอกสาร ล้อเลื่อน ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณชลดา)
ทสล.7125-001-0001-4120002
4304 ทสล.7125-002-0004-5020001 CB1 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.05x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY1
ทสล.7125-002-0004-5020001
4305 ทสล.7125-002-0004-5020002 CB1 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.05x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY2
ทสล.7125-002-0004-5020002
4306 ทสล.7125-002-0004-5020003 CB1 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.05x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY3
ทสล.7125-002-0004-5020003
4307 ทสล.7125-002-0004-5020004 CB1 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.05x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY4
ทสล.7125-002-0004-5020004
4308 ทสล.7125-002-0004-5020005 CB1 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.05x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY5
ทสล.7125-002-0004-5020005
4309 ทสล.7125-002-0005-5020001 CB2 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.30x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY6
ทสล.7125-002-0005-5020001
4310 ทสล.7125-002-0005-5020002 CB2 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.30x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY7
ทสล.7125-002-0005-5020002
4311 ทสล.7125-002-0006-5020001 CB3 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.13x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY8
ทสล.7125-002-0006-5020001
4312 ทสล.7125-002-0006-5020002 CB3 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.13x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY9
ทสล.7125-002-0006-5020002
4313 ทสล.7125-002-0006-5020003 CB3 ตู้เก็บสารเคมี 0.50x1.13x2.00 ม. ใบ 1 1 ปกติ 15 150115 NY10
ทสล.7125-002-0006-5020003
4314 ทสล.7125-002-0007-4320001 ตู้บานกระจกเลื่อน ชุด 1 1 ปกติ 15 150115 NY1 (1 ชุดมี 9 ใบ)ข้างนอก8ใบ ชำรุด 1 ใบ
ทสล.7125-002-0007-4320001
4315 ทสล.7125-002-0008-4320001 ตู้ใส่เครื่องแก้วห้องปฏิบัติการเคมีเทคนิค(เคมีอินทรีย์) ชุด 1 1 ปกติ 15 150115 NY1 (1 ชุดมี 9 ใบ)ข้างนอก7ใบ ข้างใน2ใบ
ทสล.7125-002-0008-4320001
4316 ทสล.7125-002-0012-3810001 ตู้เก็บสารเคมี (บนกระจกบานเลื่อน-ล่างบานเปิดปิด) กระจกบานเลื่อนชั้นบน, ประตูบานเปิด ชั้นล่าง ชุด 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.7125-002-0012-3810001
4317 ทสล.7125-002-0012-3810002 ตู้เก็บสารเคมี (บนกระจกบานเลื่อน-ล่างบานเปิดปิด) กระจกบานเลื่อนชั้นบน, ประตูบานเปิดชั้นล่าง ชุด 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.7125-002-0012-3810002
4318 ทสล.7125-002-0015-3910001 ตู้เก็บสารเคมีพร้อมอ่างน้ำ (wiwatson) ชุด 1 1 ปกติ 1 1205
ทสล.7125-002-0015-3910001
4320 ทสล.7125-002-0015-3910003 ตู้เก็บสารเคมีพร้อมอ่างน้ำ (wiwatson) ยี่ห้อ Wiwatson ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.7125-002-0015-3910003
4321 ทสล.7125-002-0015-3910002 ตู้แขวนติดผนังเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ ยี่ห้อ Wiwatson ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.7125-002-0015-3910002
4322 ทสล.7125-002-0016-3910001 ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบระบายไอสารเคมี ชุด 1 1 ปกติ 1 1107/3 ชีววิทยา
ทสล.7125-002-0016-3910001
4323 ทสล.7125-004-0001-4320001 ชั้นวางหนังสือ ตู้ 1 1 ปกติ 2 หน้า2208 19/10/60
ทสล.7125-004-0001-4320001
4324 ทสล.7125-004-0001-4320002 ชั้นวางหนังสือ ตู้ 1 1 ปกติ 2 หน้า2208 19/10/60
ทสล.7125-004-0001-4320002
4325 ทสล.7125-004-0003-3910001 ตู้เก็บอุปกรณ์วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ชุด 1 1 ปกติ 1 1205
ทสล.7125-004-0003-3910001
4326 ทสล.7125-004-0004-3910001 ชั้นวางหนังสือคู่มือรีเอเจนท์และอุปกรณ์ปฏิบัติการ(เคมี) ยี่ห้อ Wiwatson ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.7125-004-0004-3910001
4327 ทสล.7125-002-0000-5320001 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว (9 ช่อง/ตู้) ชุด 1 1 ปกติ 15 ทางเดินหน้า 150113 NY1-J
ทสล.7125-002-0000-5320001
4328 ทสล.7125-002-0000-5320002 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว (9 ช่อง/ตู้) ชุด 1 1 ปกติ 15 ทางเดินหน้า 150115 NY1-J
ทสล.7125-002-0000-5320002
4329 ทสล.7125-001-0002-4220001 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว ใบ 1 1 ปกติ 15 150113 NY1-A
ทสล.7125-001-0002-4220001
4330 ทสล.7125-001-0002-4220002 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว ใบ 1 1 ปกติ 15 150113 NY1-A
ทสล.7125-001-0002-4220002
4331 ทสล.7125-001-0002-4220003 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว ใบ 1 1 ปกติ 15 150113 NY1-B
ทสล.7125-001-0002-4220003
4332 ทสล.7125-001-0002-4220004 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว ใบ 1 1 ปกติ 15 150113 NY1-B
ทสล.7125-001-0002-4220004
4333 ทสล.7125-001-0002-4220005 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว ใบ 1 1 ปกติ 15 150113 NY1-F
ทสล.7125-001-0002-4220005
4334 ทสล.7125-001-0002-4220006 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว ใบ 1 1 ปกติ 15 150113 NY1-F
ทสล.7125-001-0002-4220006
4335 S0101-71250010000/ร.53-1 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว (9 ช่อง/ตู้) ชุด 1 1 ปกติ 15 ทางเดินหน้า 150112 NY1-L
S0101-71250010000/ร.53-1
4336 S0101-71250010000/ร.53-2 ตู้ล็อคเกอร์เก็บเครื่องแก้ว (9 ช่อง/ตู้) ชุด 1 1 ปกติ 15 ทางเดินหน้า 150112 NY1-L
S0101-71250010000/ร.53-2
4337 ทสล.งปม.50-1/1 ชั้นเก็บเอกสาร(ล้อเลื่อน) สีเบจ ชุด 1 1 ปกติ 2 งานสนับสนุนงานกลาง(คุณลัดดาวัลย์)
ทสล.งปม.50-1/1
4338 ทสล.7125-002-0013-3910001 โต๊ะ + อ่างน้ำ ชุด 1 1 ปกติ ห้องทานข้าว2216 2216
ทสล.7125-002-0013-3910001
4339 S0101-71250010000/ร.39-1 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-1
4340 S0101-71250010000/ร.39-2 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-2
4341 S0101-71250010000/ร.39-3 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-3
4342 S0101-71250010000/ร.39-4 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-4
4343 S0101-71250010000/ร.39-5 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-5
4346 S0101-71250010000/ร.39-8 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-8
4347 S0101-71250010000/ร.39-9 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-9
4348 S0101-71250010000/ร.39-10 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-10
4352 S0101-71250010000/ร.39-14 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-14
4353 S0101-71250010000/ร.39-15 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71250010000/ร.39-15
4354 ทสล.7110-007-0011-3810001 ตู้เก็บสารเคมีพร้อมอ่างน้ำ ชุด 1 1 ปกติ 1 1205 null
ทสล.7110-007-0011-3810001
4355 ทสล.7110-001-0001-4120001 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนพร้อมขารอง ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.วิเชียร)
ทสล.7110-001-0001-4120001
4356 ทสล.7110-001-0001-4320003 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์พลศึกษา2206(อ.มหาลาภ) null
ทสล.7110-001-0001-4320003
4357 ทสล.7110-001-0001-4320004 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม ว่าง 2204/1 6/11/59
ทสล.7110-001-0001-4320004
4358 ทสล.7110-001-0001-4320005 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพละศึกษา (อ.สมภพ)
ทสล.7110-001-0001-4320005
4359 ทสล.7110-001-0001-4320006 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ ห้องพักอ.ชีววิทยา 6/11/59
ทสล.7110-001-0001-4320006
4360 ทสล.7110-001-0001-4320008 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.สุนทรี) 6/11/59
ทสล.7110-001-0001-4320008
4361 ทสล.7110-001-0001-4320009 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.สุนทรี) ตู้บานเลื่อนทึบอยู่นอกห้อง อ.สุนทรี ส่วนใส ในห้องอ.สุนทรี 6/11/59
ทสล.7110-001-0001-4320009
4362 ทสล.7110-001-0001-4320010 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ ห้องประชุม 1 (2216) ตู้ทึบห้องประชุม1ตู้ใสอยู่ห้องฟิสิกตึก1
ทสล.7110-001-0001-4320010
4363 ทสล.7110-001-0001-4420011 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.นภัสวรรณ์)
ทสล.7110-001-0001-4420011
4364 ทสล.7110-001-0001-4420012 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.ทองใส)
ทสล.7110-001-0001-4420012
4365 ทสล.7110-001-0001-4420013 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 8/11/59
ทสล.7110-001-0001-4420013
4366 ทสล.7110-001-0001-4420014 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (สมปอง)(สาริศา) ส่วนตู้ทึบอยู่ที่คุณสาริศา ตู้กระจกอยู่ที่คุณพรชนก
ทสล.7110-001-0001-4420014
4367 ทสล.7110-001-0001-4420015 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (วิลาวรรณ)ุ ตู้บนใสอยู่ในห้องเก็บเอกสาร2215/1 ตู้บานทึบ คุณวิลาวรรณ ุ
ทสล.7110-001-0001-4420015
4368 ทสล.7110-001-0001-4420016 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (ตู้เดิมอ.มิโร) 6/11/59
ทสล.7110-001-0001-4420016
4369 ทสล.7110-001-0001-4420017 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.สุวพร)
ทสล.7110-001-0001-4420017
4370 ทสล.7110-001-0001-4420018 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (ส่วนกลาง) 6/11/59
ทสล.7110-001-0001-4420018
4371 ทสล.7110-001-0001-4420019 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณลัดดาวัลย์ ,คุณสมปอง) ตู้กระจกใสอยู่ที่ห้องเก็บเอกสาร2215/1ส่วนตู้บานทึบอยู่ห้องสนับสนุนงานกลาง
ทสล.7110-001-0001-4420019
4372 ทสล.7110-001-0001-4420020 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.จรรยา)
ทสล.7110-001-0001-4420020
4375 ทสล.7110-001-0001-4420023 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล.7110-001-0001-4420023
4376 ทสล.7110-001-0001-4420024 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล.7110-001-0001-4420024
4377 ทสล.7110-001-0001-4520025 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.อรนุช)
ทสล.7110-001-0001-4520025
4378 ทสล.7110-001-0001-4520026 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.โสภณัฐ) ตึก2
ทสล.7110-001-0001-4520026
4379 ทสล.7110-001-0001-4520027 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 2 อ.ภัทรวดี null
ทสล.7110-001-0001-4520027
4380 ทสล.7110-001-0001-4520028 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนส่วนกลาง (คุณพงษ์ศักดิ์,คุณสมปอง) ตู้ทึบอยุ่ที่คุณจันทร์จิฬา ตู้กระจกอยุ่ที่คุณสมปอง
ทสล.7110-001-0001-4520028
4381 ทสล.7110-001-0001-4520029 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม(อ.สุภาภรณ์ ใบยา)
ทสล.7110-001-0001-4520029
4382 ทสล.7110-001-0001-4520030 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 2205/1
ทสล.7110-001-0001-4520030
4383 ทสล.7110-001-0001-4520031 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.จารุวรรณ) 6/11/69
ทสล.7110-001-0001-4520031
4384 ทสล.7110-001-0001-4520032 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.จารุวรรณ)
ทสล.7110-001-0001-4520032
4385 ทสล.7110-001-0001-4520033 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.อรวรรณ) 6/11/59
ทสล.7110-001-0001-4520033
4386 ทสล.7110-001-0001-4520034 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.อุดมพร) 6/11/59
ทสล.7110-001-0001-4520034
4387 ทสล.7110-001-0002-4320001 ตู้บานเลื่อนกระจกบนล่างพร้อมขารอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2201/2 (อ.อรนุช) 6/11/59
ทสล.7110-001-0002-4320001
4388 ทสล.7110-001-0002-4320002 ตู้บานเลื่อนกระจกบนล่างพร้อมขารอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.สุนันท์) ตึก2
ทสล.7110-001-0002-4320002
4389 ทสล 7110-001-0002-4320003 ตู้บานเลื่อนกระจกบนล่างพร้อมขารอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 15 150115 NY1
ทสล 7110-001-0002-4320003
4391 ทสล.7110-001-0002-4320005 ตู้บานเลื่อนกระจกบนล่างพร้อมขารอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม (ห้องว่าง 1)
ทสล.7110-001-0002-4320005
4392 ทสล.7110-001-0002-4320006 ตู้บานเลื่อนกระจกบนล่างพร้อมขารอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7110-001-0002-4320006
4393 ทสล.7110-001-0002-4320007 ตู้บานเลื่อนกระจกบนล่างพร้อมขารอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.สุพาพร) 6/11/59
ทสล.7110-001-0002-4320007
4394 ทสล.7110-001-0002-4320008 ตู้บานเลื่อนกระจกบนล่างพร้อมขารอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.ฉัตรชัย) 6/11/59
ทสล.7110-001-0002-4320008
4395 ทสล.7110-001-0004-4320001 ตู้เก็บหนังสือ ขนาด 1.4x2.3 เมตร ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องคณบดี 2218
ทสล.7110-001-0004-4320001
4396 ทสล.7110-001-0005-4320001 ตู้เก็บหนังสือ ขนาด 2.4x2.3 เมตร ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องคณบดี 2218
ทสล.7110-001-0005-4320001
4397 ทสล.7110-002-0001-4120001 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(ทม0416.16(3)/0315) ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.สุกัญญา) 6/11/59
ทสล.7110-002-0001-4120001
4398 ทสล.7110-002-0001-4120002 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(ทม0416.16(3)/0315) ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (ข้างโต๊ะอ.จารุวรรณ) 6/11/59
ทสล.7110-002-0001-4120002
4399 ทสล.7110-002-0001-4120003 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(ทม0416.16(3)/0315) ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 2204/1 ตึก2
ทสล.7110-002-0001-4120003
4400 ทสล.7110-002-0001-4120004 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(ทม0416.16(3)/0315) ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องเก็บเอกสาร ุ
ทสล.7110-002-0001-4120004
4401 ทสล.7110-002-0001-4120005 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(ทม0416.16(3)/0321)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 อ.ภัทรวดี null
ทสล.7110-002-0001-4120005
4402 ทสล.7110-002-0001-4120006 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (ทม0416.16(3)/0321) ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (ส่วนกลาง)
ทสล.7110-002-0001-4120006
4403 ทสล.7110-002-0001-4120007 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(ทม0416.16(3)/0321)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.วิเชียร)
ทสล.7110-002-0001-4120007
4405 ทสล.7110-002-0001-4120009 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(ทม0416.16(3)/0321)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 15 ทางเดินหน้า 150211 NY3-1
ทสล.7110-002-0001-4120009
4406 ทสล.7110-002-0001-4320010 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก พร้อมล้อ(ทม0457/0324) ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.จรรยา)
ทสล.7110-002-0001-4320010
4407 ทสล.7110-002-0001-4320011 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก พร้อมล้อ(ทม0457/0324)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 อ.ทศพร2205/2 ตึก2
ทสล.7110-002-0001-4320011
4408 ทสล.7110-002-0001-4320012 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก พร้อมล้อ(ทม0457/0324)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3(อ.ทองใส) ตึก2
ทสล.7110-002-0001-4320012
4409 ทสล.7110-002-0001-4320013 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก พร้อมล้อ(ทม0457/0324)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 2204/1 ตึก2
ทสล.7110-002-0001-4320013
4410 ทสล.7110-002-0001-4320014 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก พร้อมล้อ(ทม0457/0324)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพละศึกษา (อ.สมภพ)
ทสล.7110-002-0001-4320014
4411 ทสล.7110-002-0001-4320015 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก พร้อมล้อ(ทม0457/0324)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.นภัสวรรณ์) 8/10/58
ทสล.7110-002-0001-4320015
4412 ทสล.7110-002-0001-4320016 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก พร้อมล้อ(ทม0457/0324)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ 2 ส่วนกลางห้องพักอ.สิ่งแวดล้อม 6/11/59
ทสล.7110-002-0001-4320016
4413 ทสล.7110-002-0001-4320017 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก พร้อมล้อ(ทม0457/0324)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3(อ.สุนันท์) ตึก2
ทสล.7110-002-0001-4320017
4414 ทสล.7110-002-0002-4120001 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง null
ทสล.7110-002-0002-4120001
4415 ทสล.7110-002-0002-4120002 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องสำนักงานกลาง ห้องสำนักงานกลาง
ทสล.7110-002-0002-4120002
4416 ทสล.7110-002-0003-4520001 ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก ใบ 1 1 ปกติ กมลวรรณ ห้องเก็บวัสดุ ตึก2
ทสล.7110-002-0003-4520001
4417 ทสล.7110-002-0004-4520001 ตู้เอกสารตั้งโต๊ะ 12 ลิ้นชัก ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณวิลาวารณ)
ทสล.7110-002-0004-4520001
4418 ทสล.7110-002-0004-4520002 ตู้เอกสารตั้งโต๊ะ 12 ลิ้นชัก ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณลัดดาวัลย์)
ทสล.7110-002-0004-4520002
4419 ทสล.7110-013-0001-4520001 ตู้ราง CP 6 ตู้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องเก็บเอกสาร2215/1 (ลัดดาสัลย์)ุ
ทสล.7110-013-0001-4520001
4420 ทสล.7110-013-0002-4320001 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด (ทม0457/0357) ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (หน้าห้อง)
ทสล.7110-013-0002-4320001
4421 ทสล.7110-013-0002-4320002 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด (ทม0457/0357) ชุด 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์ชีววิทยา 6/11/59
ทสล.7110-013-0002-4320002
4422 ทสล.7110-013-0002-4320003 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มีล้อ(ทม0457/0357) ชุด 1 1 ปกติ 2 กมลวรรณ ห้องเก็บพัสดุ
ทสล.7110-013-0002-4320003
4423 ทสล.7110-013-0002-4320004 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มีล้อ(ทม0457/0357) ชุด 1 1 ปกติ 2 ุห้องเก็บพัสดุ กมลวรรณ
ทสล.7110-013-0002-4320004
4424 ทสล.7110-013-0002-4420005 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (ห้องว่าง 1) 6/11/59
ทสล.7110-013-0002-4420005
4425 ทสล.7110-013-0002-4420006 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.สุพาพร) 6/11/59
ทสล.7110-013-0002-4420006
4426 ทสล.7110-013-0002-4420007 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม 2101/2 ห้องว่าง(ตู้อ.อรนุช)
ทสล.7110-013-0002-4420007
4427 ทสล.7110-013-0002-4420008 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ใบ 1 1 ปกติ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล.7110-013-0002-4420008
4428 ทสล.7110-013-0002-4520009 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด(ทม 0457/01375) ยี่ห้อ Twin ใบ 1 1 ปกติ 2 ข้างห้องน้ำหญิงฝั่งลิฟต์
ทสล.7110-013-0002-4520009
4429 ทสล.7110-013-0002-4520010 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด(ทม 0457/01375) ยี่ห้อ Twin ใบ 1 1 ปกติ 2 หน้าห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์
ทสล.7110-013-0002-4520010
4430 ทสล.7110-013-0002-4520011 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด(ทม 0457/01375) ยี่ห้อ Twin ใบ 1 1 ปกติ 2 กมลวรรณ ห้องเก็บวัสดุ
ทสล.7110-013-0002-4520011
4431 ทสล.7110-013-0003-4320001 ตู้กุญแจ จำนวน 30 ดอก(ทม0457/0357) ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา
ทสล.7110-013-0003-4320001
4431 ทสล.7110-013-0003-4320001 ตู้กุญแจ จำนวน 30 ดอก(ทม0457/0357) ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา
ทสล.7110-013-0003-4320001
4432 ทสล.7110-013-0003-4320002 ตู้กุญแจ จำนวน 30 ดอก(ทม0457/0357) ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา
ทสล.7110-013-0003-4320002
4436 ทสล.7110-013-0006-4320001-3 ตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู(ทม0457/0357) ใบ 3 1 ปกติ 2 2208 19/10/60
ทสล.7110-013-0006-4320001-3
4437 ทสล.7110-001-0001-4910001-4 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 914x407x1829 ม.ม. ยี่ห้อ SURE สีครีม ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณชลดา)
ทสล.7110-001-0001-4910001-4
4438 ทสล.7110-001-0001-4910002 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 914x407x1829 ม.ม. ยี่ห้อ SURE สีครีม ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา
ทสล.7110-001-0001-4910002
4439 ทสล.7110-001-0001-4910003 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 914x407x1829 ม.ม. ยี่ห้อ SURE สีครีม ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องเก็บเอกสาร
ทสล.7110-001-0001-4910003
4442 ทสล.7110-001-0003-4320001 ตู้บานเปิด 1 บาน 4 ลิ้นชัก ซ้อนบนกระจกขนาด 4 ฟุต ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (สมปอง) บานทึบ คุณสมปอง
ทสล.7110-001-0003-4320001
4444 ทสล.7110-002-0001-43-00104 ตู้เอกสาร4ลิ้นชัก ล้อเลื่อน ยี่ห้อ KingKong ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องเก็บเอกสาร2215 (ลัดดาวัลย์)ุ
ทสล.7110-002-0001-43-00104
4447 ทสล.7110-002-0001-4120000 ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก ยี่ห้อ Taiyo ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องฝ่ายบริการการศึกษา ธนภพ
ทสล.7110-002-0001-4120000
4448 ศธ. 0513.302/1818 25 พ.ย.48 งปม.2549 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 914x407x1829 ม.ม. ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3(อ.สุนันท์) ตึก2
ศธ. 0513.302/1818 25 พ.ย.48 งปม.2549
4449 ศธ. 0513.302/466 30 มี.ค.49 งปม.2549 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 914x407x1829 ม.ม. ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์2215 (อ.ณรงค์ฤทธิ์) 6/11/59
ศธ. 0513.302/466 30 มี.ค.49 งปม.2549
4450 ทสล.7110-001-0002-4320009 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (สุภาภรณ์/สาริศา) ตู้ทึบ คุณสาริศา ตู้กระจก คุณสุภาภรณ์
ทสล.7110-001-0002-4320009
4451 ศธ. 0513.302/466 25 มี.ค.48 งปม.2549 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 914x407x1829 ม.ม. ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องเก็บเอกสาร
ศธ. 0513.302/466 25 มี.ค.48 งปม.2549
4452 ทสล.7110-013-0002-4920008 ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น (ชั้นบนกระจก 2 บานเปิด, ชั้นล่างประตู 2 บานทึบ (Lucky wrold ตู้ 1 1 ปกติ 1 1107/2 ชีววิทยา
ทสล.7110-013-0002-4920008
4453 ทสล.7110-013-0002-4920009 ตู้เก็บเอกสาร Lucky world ตู้ 1 1 ปกติ 1 1107/2 ชีววิทยา
ทสล.7110-013-0002-4920009
4454 S0163-67300070010/ร.55-1 ขาตั้งจอแสดงภาพ ชุด 1 1 ปกติ 2 2205/1 8/11/59
S0163-67300070010/ร.55-1
4455 S0101-71250010000/ร.53-6 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์2215
S0101-71250010000/ร.53-6
4457 s0101-7110-021-0000/ผ.53-16 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.ชลดา)
s0101-7110-021-0000/ผ.53-16
4458 s0101-7110-021-0000/ผ.53-17 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ. ชลดา)
s0101-7110-021-0000/ผ.53-17
4459 s0101-7110-021-0000/ผ.53-7 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี อ.อัญวราภรณ์
s0101-7110-021-0000/ผ.53-7
4460 s0101-7110-021-0000/ผ.53-9 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.มาลินี)
s0101-7110-021-0000/ผ.53-9
4461 s0101-7110-022-0000/ผ.53-9 ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.มาลินี)
s0101-7110-022-0000/ผ.53-9
4462 s0101-7110-021-0000/ผ.53-5 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.วิศวัฒน์)
s0101-7110-021-0000/ผ.53-5
4463 s0101-7110-022-0000/ผ.53-5 ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจาย์สาขาเคมี2201/3(อ.วิศวัฒน์) 8/11/59
s0101-7110-022-0000/ผ.53-5
4464 s0101-7110-021-0000/ผ.53-10 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ศักดิ์สิทธิ์)
s0101-7110-021-0000/ผ.53-10
4465 s0101-7110-021-0000/ผ.53-6 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ภ.พึ่งบุญ)
s0101-7110-021-0000/ผ.53-6
4466 s0101-7110-021-0000/ผ.53-11 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ปัญญา)
s0101-7110-021-0000/ผ.53-11
4467 s0101-7110-021-0000/ผ.53-12 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.ทองใส) ตึก2
s0101-7110-021-0000/ผ.53-12
4468 s0101-7110-021-0000/ผ.53-13 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์ชีววิทยา(อ.ธเนศร์) 6/11/59
s0101-7110-021-0000/ผ.53-13
4469 s0101-7110-021-0000/ผ.53-14 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ อ. ภัทรวดี 6/11/59
s0101-7110-021-0000/ผ.53-14
4470 s0101-7110-021-0000/ผ.53-15 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ปกติ อ. จันทร์เพ็ญ 6/11/59
s0101-7110-021-0000/ผ.53-15
4471 ทสล.7110-002-0001-4320011 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ใบ 1 1 ปกติ 2 อ. จันทร์เพ็ญ 6/11/59
ทสล.7110-002-0001-4320011
4472 ศธ. 0513.302/466 30 มี.ค.49 งปม.2550 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 914x407x1829 ม.ม. ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
ศธ. 0513.302/466 30 มี.ค.49 งปม.2550
4473 S0101 7110 021 0000 ผ.53 -1 ตู้บานเลื่อนกระจกบน ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.เกริก) 6/11/59
S0101 7110 021 0000 ผ.53 -1
4474 S0101 7110 021 0000 ผ.53 -1 ตู้บานเลื่อนทึบล่าง ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.เกริก) 6/11/59
S0101 7110 021 0000 ผ.53 -1
4475 S0101 7110 021 0000 ผ.53 -2 ตู้บานเลื่อนกระจกบน ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.เมธี) 6/11/59
S0101 7110 021 0000 ผ.53 -2
4476 S0101 7110 022 0000 ผ.53 -2 ตู้บานเลื่อนกระจกล่าง ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.เมธี) 6/11/59
S0101 7110 022 0000 ผ.53 -2
4477 S0101 7110 021 0000 ผ.53 -3 ตู้บานเลื่อนกระจกบน ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.จันทร์ทรงกลด) 6/11/59
S0101 7110 021 0000 ผ.53 -3
4478 S0101 7110 022 0000 ผ.53 -3 ตู้บานเลื่อนทึบล่าง ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.จันทร์ทรงกลด) 6/11/59
S0101 7110 022 0000 ผ.53 -3
4479 S0101 7110 021 0000 ผ.53 -4 ตู้บานเลื่อนกระจกบน ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.วรสิทธิ์) 6/11/59
S0101 7110 021 0000 ผ.53 -4
4480 S0101 7110 022 0000 ผ.53 -4 ตู้บานเลื่อนกระจกล่าง ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.วรสิทธิ์)
S0101 7110 022 0000 ผ.53 -4
4481 S0101 7110 021 0000 ผ.53 -8 ตู้บานเลื่อนกระจกล่าง ใบ 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.นพิมพ์พร) 8/11/59
S0101 7110 021 0000 ผ.53 -8
4485 ทสล.7110-006-0003-4220046 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220046
4486 ทสล.7110-006-0003-4220047 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220047
4487 ทสล.7110-006-0003-4220048 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY25
ทสล.7110-006-0003-4220048
4488 ทสล.7110-006-0002-4210001 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ตัว 1 1 ปกติ 15 150212 ย้ายมาจากห้องพักนักวิทย์สิ่งแวดล้อม
ทสล.7110-006-0002-4210001
4489 ทสล.7110-006-0003-4220001 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220001
4490 ทสล.7110-006-0003-4220002 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220002
4491 ทสล.7110-006-0003-4220003 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220003
4492 ทสล.7110-006-0003-4220004 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY1
ทสล.7110-006-0003-4220004
4493 ทสล.7110-006-0003-4220005 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220005
4494 ทสล.7110-006-0003-4220006 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY2
ทสล.7110-006-0003-4220006
4495 ทสล.7110-006-0003-4220007 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY3
ทสล.7110-006-0003-4220007
4496 ทสล.7110-006-0003-4220008 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY4
ทสล.7110-006-0003-4220008
4497 ทสล.7110-006-0003-4220009 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ กมลวรรณ
ทสล.7110-006-0003-4220009
4498 ทสล.7110-006-0003-4220010 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY5
ทสล.7110-006-0003-4220010
4499 ทสล.7110-006-0003-4220011 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY6
ทสล.7110-006-0003-4220011
4500 ทสล.7110-006-0003-4220012 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY7
ทสล.7110-006-0003-4220012
4501 ทสล.7110-006-0003-4220013 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220013
4502 ทสล.7110-006-0003-4220014 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY8
ทสล.7110-006-0003-4220014
4503 ทสล.7110-006-0003-4220015 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ คุณวิลาวรรณ
ทสล.7110-006-0003-4220015
4504 ทสล.7110-006-0003-4220017 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY9
ทสล.7110-006-0003-4220017
4505 ทสล.7110-006-0003-4220018 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องฝ่ายการศึกษา
ทสล.7110-006-0003-4220018
4506 ทสล.7110-006-0003-4220020 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107/2 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220020
4507 ทสล.7110-006-0003-4220021 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220021
4508 ทสล.7110-006-0003-4220022 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107/2 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220022
4509 ทสล.7110-006-0003-4220024 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY10.(150111)
ทสล.7110-006-0003-4220024
4510 ทสล.7110-006-0003-4220025 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY11
ทสล.7110-006-0003-4220025
4511 ทสล.7110-006-0003-4220026 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220026
4512 ทสล.7110-006-0003-4220027 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY12
ทสล.7110-006-0003-4220027
4513 ทสล.7110-006-0003-4220028 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY13
ทสล.7110-006-0003-4220028
4514 ทสล.7110-006-0003-4220029 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY14
ทสล.7110-006-0003-4220029
4515 ทสล.7110-006-0003-4220030 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY15
ทสล.7110-006-0003-4220030
4516 ทสล.7110-006-0003-4220031 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY16
ทสล.7110-006-0003-4220031
4517 ทสล.7110-006-0003-4220032 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY17
ทสล.7110-006-0003-4220032
4518 ทสล.7110-006-0003-4220033 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY18
ทสล.7110-006-0003-4220033
4519 ทสล.7110-006-0003-4220034 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY19
ทสล.7110-006-0003-4220034
4520 ทสล.7110-006-0003-4220035 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220035
4521 ทสล.7110-006-0003-4220036 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY20
ทสล.7110-006-0003-4220036
4522 ทสล.7110-006-0003-4220037 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY21
ทสล.7110-006-0003-4220037
4523 ทสล.7110-006-0003-4220038 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220038
4524 ทสล.7110-006-0003-4220039 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220039
4525 ทสล.7110-006-0003-4220040 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-006-0003-4220040
4526 ทสล.7110-006-0003-4220042 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY22
ทสล.7110-006-0003-4220042
4527 ทสล.7110-006-0003-4220043 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY23
ทสล.7110-006-0003-4220043
4528 ทสล.7110-006-0003-4220044 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ขา 5 แฉกเล็ก ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 2NY24
ทสล.7110-006-0003-4220044
4529 ทสล.7110-006-0003-4220045 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม ใหม่ อ.วีรยุทร
ทสล.7110-006-0003-4220045
4547 S0101-7110-0006-0013/ผ.53-1 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-7110-0006-0013/ผ.53-1
4548 S0101-711-0006-0013/ผ.53-2 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-2
4549 S0101-711-0006-0013/ผ.53-3 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-3
4550 S0101-711-0006-0013/ผ.53-4 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-4
4551 S0101-711-0006-0013/ผ.53-5 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-5
4552 S0101-711-0006-0013/ผ.53-6 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-6
4553 S0101-711-0006-0013/ผ.53-7 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-7
4554 S0101-711-0006-0013/ผ.53-8 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-8
4555 S0101-711-0006-0013/ผ.53-9 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-9
4556 S0101-711-0006-0013/ผ.53-10 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-10
4557 S0101-711-0006-0013/ผ.53-11 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-11
4558 S0101-711-0006-0013/ผ.53-12 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-12
4559 S0101-711-0006-0013/ผ.53-13 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-13
4560 S0101-711-0006-0013/ผ.53-14 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-14
4561 S0101-711-0006-0013/ผ.53-15 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-15
4562 S0101-711-0006-0013/ผ.53-16 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-16
4563 S0101-711-0006-0013/ผ.53-17 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-17
4564 S0101-711-0006-0013/ผ.53-18 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-18
4565 S0101-711-0006-0013/ผ.53-19 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-19
4566 S0101-711-0006-0013/ผ.53-20 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-711-0006-0013/ผ.53-20
4567 ทสล.4120-001-0001-4220001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 33000 บีทียูแบบแขวนเพดาน Carrier Model 42JB010 WLX38R32 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์
ทสล.4120-001-0001-4220001
4568 ทสล.4120-001-0002-4320001 เครืองปรับอากาศ ขนาด 12434 บีทียู UF-13MNVCE,UC-13RSVCE เครื่อง 1 1 ปกติ 2205/1 2205/1 2205/1
ทสล.4120-001-0002-4320001
4569 ทสล.4120-001-0002-4320002 เครืองปรับอากาศ ขนาด 12434 บีทียู UF-13MNVCE,UC-13RSVCE เครื่อง 1 1 ปกติ 2205/1 2205/1
ทสล.4120-001-0002-4320002
4573 ทสล.4120-001-0004-4320001 เครื่องปรับอากาศ Eminent ขนาด 20000 บีทียูรุ่น EC-600/AS20 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องเก็บพัสดุ null
ทสล.4120-001-0004-4320001
4574 ทสล.4120-001-0005-4320001 เครื่องปรับอากาศ Eminent ขนาด 25000 บีทียู รุ่น EC800/AS25 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี
ทสล.4120-001-0005-4320001
4575 ทสล.4120-001-0005-4320002 เครื่องปรับอากาศ Eminent ขนาด 25000 บีทียูรุ่น EC800/AS25 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี
ทสล.4120-001-0005-4320002
4576 ทสล.4120-001-0005-4420004 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ Generator เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2208
ทสล.4120-001-0005-4420004
4577 ทสล.4120-001-0005-4420005 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EC-25-30/ AS-25 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี
ทสล.4120-001-0005-4420005
4578 ทสล.4120-001-0005-4420006 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EC-25-30/ AS-25 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี
ทสล.4120-001-0005-4420006
4579 ทสล.4120-001-0006-4520001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู รุ่น EC 36/ AS-36 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องSenior Project (2204/2)
ทสล.4120-001-0006-4520001
4580 ทสล.4120-001-0006-4520002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู รุ่น EC 36/ AS-36 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์ ชีวะ หมายเลขครุภัณฑ์เขียนไม่ครบขาดเลข 0006
ทสล.4120-001-0006-4520002
4581 ทสล.4120-001-0006-4520003 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู รุ่น EC 36/ AS-36 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2208
ทสล.4120-001-0006-4520003
4582 ทสล.4120-001-0006-5210001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-S-106
ทสล.4120-001-0006-5210001
4583 ทสล.4120-001-0006-5210002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-S-107
ทสล.4120-001-0006-5210002
4584 ทสล.4120-001-0006-5210003 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150115 NY-S-108
ทสล.4120-001-0006-5210003
4585 ทสล.4120-001-0006-5210004 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-S-109
ทสล.4120-001-0006-5210004
4586 ทสล.4120-001-0006-5210005 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-S-110
ทสล.4120-001-0006-5210005
4587 ทสล.4120-001-0006-5210006 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-S-111
ทสล.4120-001-0006-5210006
4588 ทสล.4120-001-0006-5210007 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY-S201
ทสล.4120-001-0006-5210007
4589 ทสล.4120-001-0006-5210008 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY-S-202
ทสล.4120-001-0006-5210008
4590 ทสล.4120-001-0006-5210009 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150213 ห้องเครื่องมือ(S-207)
ทสล.4120-001-0006-5210009
4591 ทสล.4120-001-0006-5210010 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,199.32 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCH18/YCLH18 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150213 ห้องเครื่องมือ(S-208)
ทสล.4120-001-0006-5210010
4592 ทสล.4120-001-0005-4520011 เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ 2204/1
ทสล.4120-001-0005-4520011
4593 ทสล.4120-001-0005-4520012 เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ 2204/1
ทสล.4120-001-0005-4520012
4594 ทสล.4120-001-0005-4520009 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2208 19/10/60
ทสล.4120-001-0005-4520009
4595 ทสล.4120-001-0005-4520008 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้อง2204/2 null
ทสล.4120-001-0005-4520008
4596 ทสล.4120-001-0005-4520013-14 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพัก อ. ข้างห้องคณบดี
ทสล.4120-001-0005-4520013-14
4597 ทสล.4120-001-0005-4520015 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องคณบดี
ทสล.4120-001-0005-4520015
4598 ทสล 4120-001-0003-2/38 เครื่องปรับอากาศ York เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องพักนักวิทยศาสตร์ชีววิทยา 150117 ชิววิทยา
ทสล 4120-001-0003-2/38
4599 S0101-41200010016/ร.53-1 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม
S0101-41200010016/ร.53-1
4600 S0101-41200010016/ร.53-2 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม
S0101-41200010016/ร.53-2
4601 S0101-41200010016/ร.53-3 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องประชุม(ห้องกินข้าว)
S0101-41200010016/ร.53-3
4602 S0101-41200010016/ร.53-4 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์2204/1(อ.จิรวรรณ)
S0101-41200010016/ร.53-4
4603 S0101-41200010016/ร.55-1 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์คอมฯ
S0101-41200010016/ร.55-1
4604 S0101-41200010016/ร.55-2 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์คอมฯ
S0101-41200010016/ร.55-2
4605 S0101-41200010016/ร.55-3 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์คอมฯ
S0101-41200010016/ร.55-3
4607 S0101-41200010016/ร.55-5 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา 19/10/60
S0101-41200010016/ร.55-5
4608 ทสล.4120-001-0001-4220002 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AEROCOOL เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง หน้าห้อง
ทสล.4120-001-0001-4220002
4609 ทสล.4120-001-0001-4220003 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AEROCOOL เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง ข้างโต๊ะพี่นุช
ทสล.4120-001-0001-4220003
4610 ทสล.4120-001-0001-4220004 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2209
ทสล.4120-001-0001-4220004
4611 ทสล.4120-001-0001-4220005 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 2209
ทสล.4120-001-0001-4220005
4613 S0101-41200010016/ร.53-5 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องประชุม 2
S0101-41200010016/ร.53-5
4614 S0101-41200010016/ร.53-6 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องประชุม 2
S0101-41200010016/ร.53-6
4615 S0101-41200010016/ร.56-1 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องประชุม 3
S0101-41200010016/ร.56-1
4616 S0101-41200010016/ร.56-2 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องประชุม3 ปกติ
S0101-41200010016/ร.56-2
4617 ทสล.4140-001-0001-5310001 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HI 9961 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY-f05
ทสล.4140-001-0001-5310001
4618 ทสล.4140-001-0001-5310002 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HI 9961 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY-f07
ทสล.4140-001-0001-5310002
4621 ทสล.4140-001-0001-5310005 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีแดง ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY-f06
ทสล.4140-001-0001-5310005
4622 ทสล.4140-001-0001-5310006 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f18
ทสล.4140-001-0001-5310006
4623 ทสล.4140-001-0001-5310007 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f19
ทสล.4140-001-0001-5310007
4624 ทสล.4140-001-0001-5310008 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f20
ทสล.4140-001-0001-5310008
4625 ทสล.4140-001-0001-5310009 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f21
ทสล.4140-001-0001-5310009
4626 ทสล.4140-001-0001-5310010 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f22
ทสล.4140-001-0001-5310010
4627 ทสล.4140-001-0001-5310011 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f23
ทสล.4140-001-0001-5310011
4629 ทสล.4140-001-0001-5310013 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f25
ทสล.4140-001-0001-5310013
4630 ทสล.4140-001-0001-5310014 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f26
ทสล.4140-001-0001-5310014
4631 ทสล.4140-001-0001-5310015 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f27
ทสล.4140-001-0001-5310015
4632 ทสล.4140-001-0001-5310016 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f28
ทสล.4140-001-0001-5310016
4633 ทสล.4140-001-0001-5310017 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f29
ทสล.4140-001-0001-5310017
4634 ทสล.4140-001-0001-5310018 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f30
ทสล.4140-001-0001-5310018
4635 ทสล.4140-001-0001-5310019 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD-P16M3 สีแดง ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-f31
ทสล.4140-001-0001-5310019
4636 S0101-41400010001/ร.47-1 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HI9661 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY-f01
S0101-41400010001/ร.47-1
4637 S0101-41400010001/ร.47-2 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HI9661 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY-f02
S0101-41400010001/ร.47-2
4638 S0101-41400010001/ร.47-3 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari รุ่น HI9661 สีเทา ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY-f03
S0101-41400010001/ร.47-3
4639 S0101-41400010001/ร.47-4 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Wasaki รุ่น Neo ตัว 1 1 ปกติ 15 150211 NY-f00
S0101-41400010001/ร.47-4
4646 S0101-41400010003/ร.52-11 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ MIRA รุ่น M - 1691 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-11
4647 S0101-41400010003/ร.52-12 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ MIRA รุ่น M - 1692 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-12
4648 S0101-41400010003/ร.52-13 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ MIRA รุ่น M - 1693 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-13
4649 S0101-41400010003/ร.52-14 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ MIRA รุ่น M - 1694 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-14
4650 S0101-41400010003/ร.52-15 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ MIRA รุ่น M - 1695 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-15
4651 S0101-41400010003/ร.52-16 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-16
4652 S0101-41400010003/ร.52-17 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-17
4653 S0101-41400010003/ร.52-18 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-18
4654 S0101-41400010003/ร.52-19 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-19
4655 S0101-41400010003/ร.52-20 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-20
4656 S0101-41400010003/ร.52-21 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-21
4657 S0101-41400010003/ร.52-22 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-22
4658 S0101-41400010003/ร.52-23 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-23
4659 S0101-41400010003/ร.52-24 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-24
4660 S0101-41400010003/ร.52-25 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-25
4661 S0101-41400010003/ร.52-26 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-26
4662 S0101-41400010003/ร.52-27 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-27
4663 S0101-41400010003/ร.52-28 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-28
4664 S0101-41400010003/ร.52-29 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-29
4665 S0101-41400010003/ร.52-30 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.52-30
4666 S0101-41400010003/ร.54-1 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-1
4667 S0101-41400010003/ร.54-2 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-2
4668 S0101-41400010003/ร.54-3 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-3
4669 S0101-41400010003/ร.54-4 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-4
4670 S0101-41400010003/ร.54-5 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-5
4671 S0101-41400010003/ร.54-6 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-6
4672 S0101-41400010003/ร.54-7 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206 1
S0101-41400010003/ร.54-7
4673 S0101-41400010003/ร.54-8 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-8
4674 S0101-41400010003/ร.54-9 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-9
4675 S0101-41400010003/ร.54-10 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-41400010003/ร.54-10
4676 ทสล.7110-007-0001-4120001 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.สุกัญญา) 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4120001
4677 ทสล.7110-007-0001-4120002 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7110-007-0001-4120002
4678 ทสล.7110-007-0001-4120003 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 อ.ภัทรวดี null
ทสล.7110-007-0001-4120003
4679 ทสล.7110-007-0001-4120004 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.วิเชียร)
ทสล.7110-007-0001-4120004
4680 ทสล.7110-007-0001-4120005 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ ห้องพักอาจารย์สาขาคอม (อ.อานนท์) null
ทสล.7110-007-0001-4120005
4681 ทสล.7110-007-0001-4120006 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม ห้องว่าง 2204/1 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4120006
4682 ทสล.7110-007-0001-4320007 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.มิโร) 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4320007
4683 ทสล.7110-007-0001-4320008 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณลัดดาวัลย์ ภู่ทอง)
ทสล.7110-007-0001-4320008
4684 ทสล.7110-007-0001-4320009 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.นภัสวรรณ์) ตึก2 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4320009
4685 ทสล.7110-007-0001-4320010 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.อรวรรณ) 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4320010
4686 ทสล.7110-007-0001-4320011 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.อุดมพร) 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4320011
4687 ทสล.7110-007-0001-4320012 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.สุพาพร) 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4320012
4688 ทสล.7110-007-0001-4320013 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.จารุวรรณ) 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4320013
4689 ทสล.7110-007-0001-4320014 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3(อ.สุนันท์) ตึก2
ทสล.7110-007-0001-4320014
4690 ทสล.7110-007-0001-4320015 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอม 2204/1 (อ.ฉัตรชัย) 6/11/59
ทสล.7110-007-0001-4320015
4691 ทสล.7110-007-0001-4320016 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพัก อ.ไพลิน (โต๊ะาจารย์เกศริน)
ทสล.7110-007-0001-4320016
4692 ทสล.7110-007-0001-4320017 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 อ.สุภาภรณ์ ใบยา
ทสล.7110-007-0001-4320017
4693 ทสล.7110-007-0001-4320018 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณสาริศา) null
ทสล.7110-007-0001-4320018
4694 ทสล.7110-007-0001-4320021 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพัก​อาจารย์​สาขา​คอ​ม​พิ​ว​เต​อ​ร์​ 2205​/2
ทสล.7110-007-0001-4320021
4695 ทสล.7110-007-0001-4320022 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณชลดา) null
ทสล.7110-007-0001-4320022
4696 ทสล.7110-007-0001-4320023 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 15 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (150117) ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0001-4320023
4697 ทสล.7110-007-0001-4520024 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 1 คุณณัฐพล
ทสล.7110-007-0001-4520024
4700 ทสล.7110-007-0003-3810001 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810001
4701 ทสล.7110-007-0003-3810002 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810002
4702 ทสล.7110-007-0003-3810003 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้(ชีววิทยา) ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810003
4703 ทสล.7110-007-0003-3810004 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810004
4704 ทสล.7110-007-0003-3810005 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810005
4705 ทสล.7110-007-0003-3810006 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810006
4706 ทสล.7110-007-0003-3810007 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810007
4707 ทสล.7110-007-0003-3810008 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810008
4708 ทสล.7110-007-0003-3810009 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้(ชีววิทยา) ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810009
4709 ทสล.7110-007-0003-3810010 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0003-3810010
4712 ทสล.7110-007-0006-3910001 โต๊ะปฏิบัติการกลาง 1.5*4.6*0.8 m. ตัว 1 1 ปกติ 1 1107/3 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0006-3910001
4713 ทสล.7110-007-0006-3910002 โต๊ะปฏิบัติการกลาง(พื้นหินแกรนิต) ตัว 1 1 ปกติ 15 150115 NY-No.1
ทสล.7110-007-0006-3910002
4714 ทสล.7110-007-0006-3910003 โต๊ะปฏิบัติการกลาง โต๊ะบรรยายหน้าห้อง ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.7110-007-0006-3910003
4715 ทสล.7110-007-0007-3810001 โต๊ะบรรยายพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0007-3810001
4716 ทสล.7110-007-0008-3810001 โต๊ะวางอุปกรณ์(ชีววิทยา) (1/4-4/4) ตัว 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.7110-007-0008-3810001
4717 ทสล.7110-007-0009-4220001 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบ D ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1
ทสล.7110-007-0009-4220001
4718 ทสล.7110-007-0009-4320001 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาด 120*60*75 ซม. ตัว 1 1 ปกติ 2 2208
ทสล.7110-007-0009-4320001
4719 ทสล.7110-007-0009-4320002 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาด 120*60*75 ซม. ตัว 1 1 ปกติ 1 ห้อง1204ฟิสิกส์
ทสล.7110-007-0009-4320002
4720 ทสล.7110-007-0010-4220001 โต๊ะอาจารย์เพื่อการสอน แบบ E ชุด 1 1 ปกติ 15 150115 NY-No.1
ทสล.7110-007-0010-4220001
4721 ทสล.7110-007-0013-4310001 โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบ A(เคมีอินทรีย์) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.8
ทสล.7110-007-0013-4310001
4722 ทสล.7110-007-0013-4310002 โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบ A(เคมีอินทรีย์) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.9
ทสล.7110-007-0013-4310002
4723 ทสล.7110-007-0013-4310003 โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบ A(เคมีอินทรีย์) ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.10
ทสล.7110-007-0013-4310003
4724 ทสล.7110-007-0002-4120001 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.จรรยา) 8/11/59
ทสล.7110-007-0002-4120001
4725 ทสล.7110-007-0001-4420027 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์พลศึกษา2206(อ. มหาลาภ)
ทสล.7110-007-0001-4420027
4726 ทสล.7110-007-0001-4420030 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 1 ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ใหม่ อ.วีรยุทร
ทสล.7110-007-0001-4420030
4727 ทสล.7110-007-0004-4620001 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.6
ทสล.7110-007-0004-4620001
4728 ทสล.7110-007-0004-4620002 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab ตัว 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.7
ทสล.7110-007-0004-4620002
4729 ทสล.7110-007-0004-4620003 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.1
ทสล.7110-007-0004-4620003
4730 ทสล.7110-007-0004-4620004 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2
ทสล.7110-007-0004-4620004
4731 ทสล.7110-007-0004-4620005 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.3
ทสล.7110-007-0004-4620005
4732 ทสล.7110-007-0004-4620006 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.4
ทสล.7110-007-0004-4620006
4733 ทสล.7110-007-0004-4620007 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab ตัว 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.5
ทสล.7110-007-0004-4620007
4734 ทสล.7110-004-0001-5220001 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-1
ทสล.7110-004-0001-5220001
4735 ทสล.7110-004-0001-5220002 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-2
ทสล.7110-004-0001-5220002
4736 ทสล.7110-004-0001-5220003 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-3
ทสล.7110-004-0001-5220003
4737 ทสล.7110-004-0001-5220004 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-4
ทสล.7110-004-0001-5220004
4738 ทสล.7110-007-0006-3910004 โต๊ะวางสารเคมี ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.7110-007-0006-3910004
4739 ทสล.7110-007-0001-4420028 โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.สุวพร)
ทสล.7110-007-0001-4420028
4740 ทสล.7110-007-0001-4420026 โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี (อ.โสภณัฐ) 21/10/58
ทสล.7110-007-0001-4420026
4741 ทสล.7110-007-0001-4420025 โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.ทองใส) 8/10/58
ทสล.7110-007-0001-4420025
4742 ทสล.7110-007-0001-4120007 โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์เคมี อ.ชลดา์
ทสล.7110-007-0001-4120007
4743 S0163-71100070007/ร.53-1 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-1
4744 S0163-71100070007/ร.53-2 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-2
4745 S0163-71100070007/ร.53-3 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-3
4746 S0163-71100070007/ร.53-4 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-4
4747 S0163-71100070007/ร.53-5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-5
4748 S0163-71100070007/ร.53-6 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-6
4749 S0163-71100070007/ร.53-7 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-7
4750 S0163-71100070007/ร.53-8 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-8
4751 S0163-71100070007/ร.53-9 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-9
4752 S0163-71100070007/ร.53-10 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-10
4753 S0163-71100070007/ร.53-11 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-11
4754 S0163-71100070007/ร.53-12 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-12
4755 S0163-71100070007/ร.53-13 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-13
4756 S0163-71100070007/ร.53-14 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-14
4757 S0163-71100070007/ร.53-15 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-15
4758 S0163-71100070007/ร.53-16 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-16
4759 S0163-71100070007/ร.53-17 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-17
4760 S0163-71100070007/ร.53-18 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-18
4761 S0163-71100070007/ร.53-19 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-19
4762 S0163-71100070007/ร.53-20 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-20
4763 S0163-71100070007/ร.53-21 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-21
4764 S0163-71100070007/ร.53-22 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-22
4765 S0163-71100070007/ร.53-23 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-23
4766 S0163-71100070007/ร.53-24 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-24
4767 S0163-71100070007/ร.53-25 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-25
4768 S0163-71100070007/ร.53-26 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-26
4769 S0163-71100070007/ร.53-27 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-27
4770 S0163-71100070007/ร.53-28 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-28
4771 S0163-71100070007/ร.53-29 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-29
4772 S0163-71100070007/ร.53-30 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-30
4773 S0163-71100070007/ร.53-31 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-31
4774 S0163-71100070007/ร.53-32 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-32
4775 S0163-71100070007/ร.53-33 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-33
4776 S0163-71100070007/ร.53-34 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-34
4777 S0163-71100070007/ร.53-35 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-35
4778 S0163-71100070007/ร.53-36 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-36
4779 S0163-71100070007/ร.53-37 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-37
4780 S0163-71100070007/ร.53-38 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-38
4781 S0163-71100070007/ร.53-39 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-39
4782 S0163-71100070007/ร.53-40 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-40
4783 S0163-71100070007/ร.53-41 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-41
4784 S0163-71100070007/ร.53-42 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-42
4785 S0163-71100070007/ร.53-43 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-43
4786 S0163-71100070007/ร.53-44 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-44
4787 S0163-71100070007/ร.53-45 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-45
4788 S0163-71100070007/ร.53-46 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-46
4789 S0163-71100070007/ร.53-47 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-47
4790 S0163-71100070007/ร.53-48 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-48
4791 S0163-71100070007/ร.53-49 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-49
4792 S0163-71100070007/ร.53-50 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-50
4793 S0163-71100070007/ร.53-51 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-51
4794 S0163-71100070007/ร.53-52 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-52
4795 S0163-71100070007/ร.53-53 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-53
4796 S0163-71100070007/ร.53-54 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-54
4797 S0163-71100070007/ร.53-55 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-55
4798 S0163-71100070007/ร.53-56 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-56
4799 S0163-71100070007/ร.53-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-57
4800 S0163-71100070007/ร.53-58 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-58
4801 S0163-71100070007/ร.53-59 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-59
4802 S0163-71100070007/ร.53-60 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-60
4803 S0163-71100070007/ร.53-61 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-61
4804 S0163-71100070007/ร.53-62 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150416
S0163-71100070007/ร.53-62
4863 S0163-71100070007/ร.51-104 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 แล็บชีวะ เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-104
4864 S0163-71100070007/ร.51-105 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 แล็บชีวะ เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-105
4865 S0163-71100070007/ร.51-106 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 ห้องแม่บ้านอาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-106
4866 S0163-71100070007/ร.54-48 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.54-48
4867 S0163-71100070007/ร.54-49 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150414
S0163-71100070007/ร.54-49
4868 S0163-71100070007/ร.54-50 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.54-50
4869 S0163-71100070007/ร.54-1 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.54-1
4870 S0163-71100070007/ร.54-2 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-2
4871 S0163-71100070007/ร.54-3 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-3
4872 S0163-71100070007/ร.54-4 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-4
4873 S0163-71100070007/ร.54-5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-5
4874 S0163-71100070007/ร.54-6 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-6
4875 S0163-71100070007/ร.54-7 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 เก้าอี้ขำรุด
S0163-71100070007/ร.54-7
4876 S0163-71100070007/ร.54-8 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-8
4877 S0163-71100070007/ร.54-9 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-9
4878 S0163-71100070007/ร.54-10 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-10
4879 S0163-71100070007/ร.54-11 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.54-11
4880 S0163-71100070007/ร.54-12 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-12
4881 S0163-71100070007/ร.54-13 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-13
4882 S0163-71100070007/ร.54-14 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-14
4883 S0163-71100070007/ร.54-15 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-15
4884 S0163-71100070007/ร.54-16 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-16
4885 S0163-71100070007/ร.54-17 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-17
4886 S0163-71100070007/ร.54-18 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-18
4887 S0163-71100070007/ร.54-19 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-19
4888 S0163-71100070007/ร.54-20 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.54-20
4889 S0163-71100070007/ร.54-21 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-21
4890 S0163-71100070007/ร.54-22 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-22
4891 S0163-71100070007/ร.54-23 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.54-23
4892 S0163-71100070007/ร.54-24 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-24
4893 S0163-71100070007/ร.54-25 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 (เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.54-25
4894 S0163-71100070007/ร.54-26 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-26
4895 S0163-71100070007/ร.54-27 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-27
4896 S0163-71100070007/ร.54-28 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-28
4897 S0163-71100070007/ร.54-29 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-29
4898 S0163-71100070007/ร.54-30 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-30
4899 S0163-71100070007/ร.54-31 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-31
4900 S0163-71100070007/ร.54-32 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-32
4901 S0163-71100070007/ร.54-33 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-33
4902 S0163-71100070007/ร.54-34 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.54-34
4903 S0163-71100070007/ร.54-35 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-35
4904 S0163-71100070007/ร.54-36 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-36
4905 S0163-71100070007/ร.54-37 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-37
4906 S0163-71100070007/ร.54-38 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.54-38
4907 S0163-71100070007/ร.54-39 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-39
4908 S0163-71100070007/ร.54-40 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-40
4909 S0163-71100070007/ร.54-41 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-41
4910 S0163-71100070007/ร.54-42 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-42
4911 S0163-71100070007/ร.54-43 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-43
4912 S0163-71100070007/ร.54-44 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-44
4913 S0163-71100070007/ร.54-45 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.54-45
4914 S0163-71100070007/ร.54-46 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415
S0163-71100070007/ร.54-46
4915 S0163-71100070007/ร.54-47 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150414 โต๊ะอาจารย์ เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.54-47
4916 S0163-71100070007/ร.53-105 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150415 หน้าห้อง
S0163-71100070007/ร.53-105
4917 S0163-71100070007/ร.51-1 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-1
4918 S0163-71100070007/ร.51-2 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-2
4919 S0163-71100070007/ร.51-3 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-3
4920 S0163-71100070007/ร.51-4 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-4
4921 S0163-71100070007/ร.51-5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-5
4922 S0163-71100070007/ร.51-6 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-6
4923 S0163-71100070007/ร.51-7 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-7
4924 S0163-71100070007/ร.51-8 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-8
4925 S0163-71100070007/ร.51-9 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-9
4926 S0163-71100070007/ร.51-10 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-10
4927 S0163-71100070007/ร.51-11 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-11
4928 S0163-71100070007/ร.51-12 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-12
4929 S0163-71100070007/ร.51-13 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-13
4930 S0163-71100070007/ร.51-14 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-14
4931 S0163-71100070007/ร.51-15 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-15
4932 S0163-71100070007/ร.51-16 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-16
4933 S0163-71100070007/ร.51-17 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-17
4934 S0163-71100070007/ร.51-18 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-18
4935 S0163-71100070007/ร.51-19 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-19
4936 S0163-71100070007/ร.51-20 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-20
4937 S0163-71100070007/ร.51-21 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-21
4938 S0163-71100070007/ร.51-22 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-22
4939 S0163-71100070007/ร.51-23 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-23
4940 S0163-71100070007/ร.51-24 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-24
4941 S0163-71100070007/ร.51-25 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-25
4942 S0163-71100070007/ร.51-26 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-26
4943 S0163-71100070007/ร.51-27 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-27
4944 S0163-71100070007/ร.51-28 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-28
4945 S0163-71100070007/ร.51-29 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-29
4946 S0163-71100070007/ร.51-30 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-30
4947 S0163-71100070007/ร.51-31 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-31
4948 S0163-71100070007/ร.51-32 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-32
4949 S0163-71100070007/ร.51-33 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-33
4950 S0163-71100070007/ร.51-34 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-34
4951 S0163-71100070007/ร.51-35 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-35
4952 S0163-71100070007/ร.51-36 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-36
4953 S0163-71100070007/ร.51-37 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-37
4954 S0163-71100070007/ร.51-38 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413 เก้าอี้ชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-38
4955 S0163-71100070007/ร.51-39 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-39
4956 S0163-71100070007/ร.51-40 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150413
S0163-71100070007/ร.51-40
4958 S0163-71100070007/ร.53-63 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-63
4959 S0163-71100070007/ร.53-64 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-64
4960 S0163-71100070007/ร.53-65 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-65
4961 S0163-71100070007/ร.53-66 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-66
4962 S0163-71100070007/ร.53-67 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-67
4963 S0163-71100070007/ร.53-68 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-68
4964 S0163-71100070007/ร.53-69 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-69
4965 S0163-71100070007/ร.53-70 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-70
4966 S0163-71100070007/ร.53-71 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-71
4967 S0163-71100070007/ร.53-72 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-72
4968 S0163-71100070007/ร.53-73 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-73
4969 S0163-71100070007/ร.53-74 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-74
4970 S0163-71100070007/ร.53-75 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-75
4971 S0163-71100070007/ร.53-76 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-76
4972 S0163-71100070007/ร.53-77 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-77
4973 S0163-71100070007/ร.53-78 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-78
4974 S0163-71100070007/ร.53-79 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-79
4975 S0163-71100070007/ร.53-80 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-80
4976 S0163-71100070007/ร.53-81 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-81
4977 S0163-71100070007/ร.53-82 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-82
4978 S0163-71100070007/ร.53-83 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-83
4979 S0163-71100070007/ร.53-84 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-84
4980 S0163-71100070007/ร.53-85 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-85
4981 S0163-71100070007/ร.53-86 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-86
4982 S0163-71100070007/ร.53-87 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-87
4983 S0163-71100070007/ร.53-88 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-88
4984 S0163-71100070007/ร.53-89 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-89
4985 S0163-71100070007/ร.53-90 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-90
4986 S0163-71100070007/ร.53-91 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-91
4987 S0163-71100070007/ร.53-92 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-92
4988 S0163-71100070007/ร.53-93 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-93
4989 S0163-71100070007/ร.53-94 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-94
4990 S0163-71100070007/ร.53-95 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-95
4991 S0163-71100070007/ร.53-96 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-96
4992 S0163-71100070007/ร.53-97 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-97
4993 S0163-71100070007/ร.53-98 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-98
4994 S0163-71100070007/ร.53-99 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-99
4995 S0163-71100070007/ร.53-100 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-100
4996 S0163-71100070007/ร.53-101 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-101
4997 S0163-71100070007/ร.53-102 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-102
4998 S0163-71100070007/ร.53-103 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 15 150411
S0163-71100070007/ร.53-103
4999 S0163-71100070007/ร.53-104 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 150411 15
S0163-71100070007/ร.53-104
5000 S0101-71100070002/ร.53-1 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ศักดิ์สิทธิ์)
S0101-71100070002/ร.53-1
5001 S0101-71100070002/ร.53-2 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.สุทัศนา)
S0101-71100070002/ร.53-2
5002 ทสล.งปม.50-7/15 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์(อ.ภ.พึ่งบุญ)
ทสล.งปม.50-7/15
5003 S0101-71100070002/ร.53-4 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ยงยุทธ์)
S0101-71100070002/ร.53-4
5004 S0101-71100070002/ร.53-5 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.ปัญญา)
S0101-71100070002/ร.53-5
5005 S0101-71100070002/ร.53-6 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ อ.จันทร์เพ็ญ 6/11/59
S0101-71100070002/ร.53-6
5007 S0101-71100070002/ร.53-8 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 อ.ชัยสิทธิ์ null
S0101-71100070002/ร.53-8
5008 S0101-71100070002/ร.53-9 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.อัญวราภรณ์)
S0101-71100070002/ร.53-9
5009 ทสล.งปม. 50 - 15/5 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์เคมี (อ.ไพลิน)
ทสล.งปม. 50 - 15/5
5010 ทสล.งปม. 50 - 4/15 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3 (อ.วิศวัฒน์)
ทสล.งปม. 50 - 4/15
5011 S0101-71100070002/ร.53-12 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเคมี 2201/3(อ.มาลินี) ตึก2
S0101-71100070002/ร.53-12
5012 S0101-71100070002/ร.53-13 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.สุนทรี)
S0101-71100070002/ร.53-13
5013 S0101-71100070002/ร.53-14 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ. อรนุช) 6/11/59
S0101-71100070002/ร.53-14
5014 S0101-71100070002/ร.53-10 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ 2204/1
S0101-71100070002/ร.53-10
5015 S0101-71100070002/ร.53-11 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ 2204/1
S0101-71100070002/ร.53-11
5016 S0101-71100070001/ร.53-1 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพละศึกษา (อ.สมภพ)
S0101-71100070001/ร.53-1
5017 ศรช.7110-007-0004(4)/ร 40 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ศรช.7110-007-0004(4)/ร 40 ชุด 1 1 ปกติ ห้องพักอ. ชีววิทยา อ.ธนิศร์ 6/11/59
ศรช.7110-007-0004(4)/ร 40
5018 S0101-71100070016/บ.39-1 โต๊ะหินอ่อนสำหรับวางเครื่องชั่งไฟฟ้า ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71100070016/บ.39-1
5019 S0101-71100070008/บ.39-1 โต๊ะวางสารเคมี ตัว 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71100070008/บ.39-1
5020 S0101-71100340001/บ.42-1 ชั้นไม้สำหรับวางคู่มือหรือเอกสาร ขนาด 8 x 4 ช่อง ยี่ห้อ Hardwood ชุด 1 1 ปกติ 1 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์เคมี (1206)
S0101-71100340001/บ.42-1
5021 S0101-71100340001/บ.42-2 ชั้นไม้สำหรับวางคู่มือหรือเอกสาร ขนาด 8 x 4 ช่อง ยี่ห้อ Hardwood ชุด 1 1 ปกติ 1 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์เคมี (1206)
S0101-71100340001/บ.42-2
5022 S0101-71100010001/ร.39-1 ตู้ไม้บานกระจกสำหรับวางคู่มือ ขนาด 3 ชั้น (7 ตู้ / ชุด) ชุด 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-71100010001/ร.39-1
5023 S0101-7110-007-0002/ผ.53-1 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.เกริก) 6/11/59
S0101-7110-007-0002/ผ.53-1
5024 S0101-7110-007-0002/ผ.53-2 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.เมธี) 6/11/59
S0101-7110-007-0002/ผ.53-2
5025 S0101-7110-007-0002/ผ.53-3 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.จันทร์ทรงกลด) 6/11/59
S0101-7110-007-0002/ผ.53-3
5026 S0101-7110-007-0002/ผ.53-4 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.วรสิทธิ์)
S0101-7110-007-0002/ผ.53-4
5027 S0101-7110-007-0002/ผ.53-6 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (อ.นพิมพ์พร 8/11/59
S0101-7110-007-0002/ผ.53-6
5028 ทสล.ร/ด50-2/2 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ ห้องสนับสนุนงานกลาง(พงษ์ศักดิ์) 2
ทสล.ร/ด50-2/2
5029 ทสล.งปม.50-3/15 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณจันทร์จิฬา) มีแต่บารโค๊ด ไม่พบโต๊ะ
ทสล.งปม.50-3/15
5030 ศรช-7110-007-0001-4320004 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง(คุณจุฑาทิพย์)
ศรช-7110-007-0001-4320004
5031 ทสล.งปม.50-2/15 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 ห้องสนันสนุนงานกลาง (พรชนก)
ทสล.งปม.50-2/15
5032 ศรช-7110-007-0005 (9) 40 โต๊ะทำงาน ตัว 1 1 ปกติ 2 2219
ศรช-7110-007-0005 (9) 40
5036 ทสล.งปม-50-6/15 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ ปกติ อ.ชัยฤกษ์+ธนบัตร 6/11/59
ทสล.งปม-50-6/15
5037 ทสล.งปม-50-8/15 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 1 คุณวริศระ null
ทสล.งปม-50-8/15
5038 ทสล.งปม-50-10/15 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 1 ปกติ 1 คุณดลลักษณ์ 6/11/59
ทสล.งปม-50-10/15
5039 ทสล.7810-010-0001-5120001 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Softball bat TPS (ISF* Certificated) 34 อัน 1 1 ปกติ 2 พลศึกษา (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0001-5120001
5040 ทสล.7810-010-0002-5120001 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Softball bat TPS (ISF* Certificated) 34 อัน 1 1 ปกติ 2 2219 (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0002-5120001
5041 ทสล.7810-010-0003-5120001 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Softball Bases, Picher&Home Plate (ชุดเบสสนามแข่งขัน) ชุด 1 1 ปกติ 2219 (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0003-5120001
5042 ทสล.7810-010-0004-5120001 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Catchers Protectors (ชุดป้องกันอันตรายสำหรับตำแหน่งแคทเชอร์) ชุด 1 1 ปกติ 2219 (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0004-5120001
5043 ทสล.7810-010-0005-5120001 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Batter Helmet (ชุดหมอกป้องกันศรีษะ) ใบ 1 1 ปกติ 2219 (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0005-5120001
5044 ทสล.7810-010-0005-5120002 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Batter Helmet (ชุดหมอกป้องกันศรีษะ) ใบ 1 1 ปกติ 2 2219 (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0005-5120002
5045 ทสล.7810-010-0005-5120003 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Batter Helmet (ชุดหมอกป้องกันศรีษะ) ใบ 1 1 ปกติ 2 2219 (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0005-5120003
5046 ทสล.7810-010-0005-5120004 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Batter Helmet (ชุดหมอกป้องกันศรีษะ) ใบ 1 1 ปกติ 2 2219 (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0005-5120004
5047 ทสล.7810-010-0005-5120005 ชุดเครื่องกีฬาซอฟท์บอล Batter Helmet (ชุดหมอกป้องกันศรีษะ) ใบ 1 1 ปกติ 2 2219 (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7810-010-0005-5120005
5049 ทสล.7830-016-0001-5120001 เครื่องวัดความจุปอดแบบดิจิตอล TAKEI PHYSICAL FITNESS TEST VITAL/ VITAL CAPACITY METER T.K.K11510 จาก เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องอาจารย์สาขาพละศึกษา (อ.สมภพ)
ทสล.7830-016-0001-5120001
5050 ทสล.7830-016-0001-5130001 เครื่องวัดความจุปอดแบบพกพา (Spirometer Pocketable) SPIROMETER Windmill Type SPIROPET เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องอาจารย์สาขาพละศึกษา (อ.สมภพ)
ทสล.7830-016-0001-5130001
5051 ทสล.7730-003-0001-4220001 โทรทัศน์ Sony ขนาด 25 นิ้ว เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องประชุม 1
ทสล.7730-003-0001-4220001
5052 ทสล.7730-006-0001-4420001 เครื่องเล่นเทป-ซีดี วิทยุ กำลังขับ 1300 วัตต์ ยี่ห้อ Sony รุ่น HCD-DX-20 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา
ทสล.7730-006-0001-4420001
5053 ทสล.7730-006-0001-4420002 เครื่องบันทึกเทป ขนาดเล็ก VAS รุ่น PANASONIC-Model:No.RN-502 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 สำนักงานเลขานุการคณะ
ทสล.7730-006-0001-4420002
5054 ทสล.7730-006-0002-4710001 เครื่องเสียง Dynacode-PM 600 Power Mixd Dynacord Powerma รุ่น PA RN-503 ชุด 1 1 ปกติ 2 2204/2
ทสล.7730-006-0002-4710001
5055 S0163-58200050000/ร.55-1 โทรทัศน์ Sony ขนาด 55 นิ้ว พร้องสายHDMI เครื่อง 1 1 ปกติ 2 ห้องประชุม 2 ทีวี 8/10/58
S0163-58200050000/ร.55-1
5056 ทสล.7520-012-0001-5120001 เครื่องเข้าเล่ม ฮิค Probind-21 เครื่อง 1 1 ปกติ 2 นุชจรินทร์ ห้องสนุนสนุนงานกลาง
ทสล.7520-012-0001-5120001
5057 ทสล.7195-001-0001-4120001 แผงปิดประกาศ กรอบอลูมิเนียมปิดด้วยกระดาษชานอ้อยปูทับด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน มีกระจกเลื่อนได้มีกุญแจล ตู้ 1 1 ปกติ 2 สำนักงานเลขานุการคณะ (ผังบุคลากรคณะฯ)
ทสล.7195-001-0001-4120001
5058 ทสล.7195-001-0002-4320001 บอร์ดปิดประกาศ ขนาด 110*150 ซม. อัน 1 1 ปกติ 2 สำนักงานเลขานุการคณะ
ทสล.7195-001-0002-4320001
5059 ทสล.7195-001-0002-4320002 บอร์ดปิดประกาศ ขนาด 110*150 ซม. อัน 1 1 ปกติ 2 สำนักงานเลขานุการคณะ
ทสล.7195-001-0002-4320002
5060 ทสล.7195-001-0003-4320001 บอร์ดติดประกาศโครงเหล็กมีล้อ ชุด 1 1 ปกติ 2 หน้าลิฟท์ทางเข้าห้องพักอาจารย์สาขาคอม
ทสล.7195-001-0003-4320001
5061 ทสล.7195-001-0003-4320002 บอร์ดติดประกาศโครงเหล็กมีล้อ ชุด 1 1 ปกติ 2 อยู่หน้าห้องประชุม 3
ทสล.7195-001-0003-4320002
5062 ทสล.7195-001-0004-4420001 บอร์ดชานอ้อยมีกระจกบานเลื่อนบุกำมะหยี่มีขารอง อัน 1 1 ปกติ หน้าห้องสิ่งแวดล้อม 2
ทสล.7195-001-0004-4420001
5063 ทสล.7195-001-0004-4420002 บอร์ดชานอ้อยมีกระจกบานเลื่อนบุกำมะหยี่มีขารอง อัน 1 1 ปกติ 2 หน้าห้องสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ทสล.7195-001-0004-4420002
5064 ทสล.7195-001-0005-4420002 บอร์ดพับได้ 3 พับ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องเก็บเอกสาร2215/1
ทสล.7195-001-0005-4420002
5065 ทสล.7195-001-0005-4420004 บอร์ดพับได้ 3 พับ ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องเก็บเอกสาร2215/1
ทสล.7195-001-0005-4420004
5066 ทสล.7195-001-0001-4820001 แผงปิดประกาศ ขนาด 1 x 1.2 ม. พื้นไม้อัด หนา 1 มม.ทาสีน้ำมันปิดทับ ด้านนอกหุ้มด้วยอลูมิเนียม มีเสาเหล ชุด 1 1 ปกติ 2 หน้าห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
ทสล.7195-001-0001-4820001
5067 ทสล.7195-001-0001-5020001 กระดานติดประกาศพื้นผิวบูเลทตินสีเขียว พร้อมกรอบอลูมิเนียมชนิดพิเศษสีทอง กว้าง 2.00 ซม. มุมพลาสติกโค้ ชุด 1 1 ปกติ 2 หน้าห้องสนับสนุนงานกลาง
ทสล.7195-001-0001-5020001
5068 ทสล.7195-001-0001-5020002 กระดานติดประกาศพื้นผิวบูเลทตินสีเขียว พร้อมกรอบอลูมิเนียมชนิดพิเศษสีทอง กว้าง 2.00 ซม. มุมพลาสติกโค้ ชุด 1 1 ปกติ 2 หน้าห้องพักอาจารย์พละศึกษา
ทสล.7195-001-0001-5020002
5069 ทสล.7105-014-0001-4220001 ชุดรับแขก (สีน้ำเงิน) ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องคณบดี ชุดใหญ่1ชิ้น ชุดเล็ก เก้าอี้2ตัว
ทสล.7105-014-0001-4220001
5070 ทสล.7105-014-0001-4220002 ชุดรับแขก (สีชมพู) ชุด 1 1 ปกติ 2 ห้องบริการการศึกษา โซฟาใหญ่ห้องฝ่ายการศึกษา ตัวเล็ก2ตัวอยู่ห้องพักสาขาคณิตศาสตร์ 19/10/60
ทสล.7105-014-0001-4220002
5071 ทสล.7110-004-0001-4520001 ตู้นิรภัย ตู้ 1 1 ปกติ 2 ห้องคณบดี 2218
ทสล.7110-004-0001-4520001
5072 ทสล.6910-001-0001-3910001 ชุดการทดลองเรื่องแรงสู่ศูนย์กลาง(CENTRIFUGAL FORCE) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 11008.00 ชุด 1 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1.มอเตอร์ 2.รางรถทดลอง 3.โฟโต้เกจเซ็นต์เซอร์ 4.เครื่องนับสัญญาณเวลา โดยที่เครื่องนับสัญญาณเวลาชำรุด 1 เครื่อง
ทสล.6910-001-0001-3910001
5073 ทสล.6910-001-0002-3910002 ชุดการทดลองเรื่องฮาร์โมนิค(MATHEMATICAL PEDULUM) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 13600.93 ชุด 2 1 ปกติ 1,15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.เครื่องนับสัญญาณเวลา 2.โฟโต้เกจเซ็นต์เซอร์ โดยที่เครื่องนับสัญญาณเวลาชำรุด 2 เครื่อง
ทสล.6910-001-0002-3910002
5074 ทสล.6910-001-0003-3910003 Newton'law / Air track (AIR TRACK MEASUREMENT WITH THE COBRA INTERFACE) ยี่ห้อ PHYWE ชุด 1 1 ปกติ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1.Air Track 2.โฟโต้เกจเซ็นต์เซอร์จำนวน 4 เครื่อง 3.COBRA-Interface2 4.Blower โดยที่โฟโต้เกจเซ็นต์เซอร์ชำรุด 4 เครื่อง
ทสล.6910-001-0003-3910003
5075 ทสล.6910-001-0004-3910004 ชุดการทดลองของยังโมดูลัส(MODULUS OF ELASTICITY) ยี่ห้อ Steinmeyer (Dial gate) 8 ชุด 1 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.Dial gate
ทสล.6910-001-0004-3910004
5076 ทสล.6910-001-0005-3910005 ชุดการทดลองสภาพนำความร้อน(THERMAL EXPANSION) ยี่ห้อ PHYWE ชุด 2 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.Dial gate 2.รางยึดวัตถุ
ทสล.6910-001-0005-3910005
5077 ทสล.6910-001-0006-3910006 ชุดการทดลองวงแหวนนิวตัน (NEWTON RINGS) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 08111.00 ชุด 1 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150215) 1.แหล่งให้กำเนิดแสง 2. Fillter 3.รางยึดสำหรับวัดระยะ 4.ฉากรับภาพ 5.Power supply for Hg-50 W
ทสล.6910-001-0006-3910006
5078 ทสล.6910-001-0008-3910008 ชุดการทดลองการขยายตัวตามเส้น(LINEAR EXPANSION APPARATUS) ยี่ห้อ PHYWE ชุด 8 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.Dial gate 2.รางยึดวัตถุ
ทสล.6910-001-0008-3910008
5080 ทสล.6910-001-0010-3910010 ชุดการทดลอง KUNDT TUBE(EXPERIMENT OF KUNDT TUBE) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 13650.93 ชุด 2 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1.Power Function Generator 2.Kundt tube โดยที่เครื่อง Power Function Generator ชำรุด 2 เครื่อง
ทสล.6910-001-0010-3910010
5082 ทสล.6910-001-0013-3910013 รีโอสตัท(RHEOSTSTS) ยี่ห้อ PHYWE ชุด 2 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150212) 1.รีโอสตัทขนาด 0....10 โอห์ม จำนวน 2 เครื่อง ,ขนาด 0....330 โอห์ม จำนวน 2 เครื่อง, ขนาด 0....3,300 โอห์ม จำนวน 2 เครื่อง พบ150215 1เครื่อง
ทสล.6910-001-0013-3910013
5083 ทสล.6910-001-0014-3910014 หีบความต้นทาน(DECADE RESISTANCE BOX) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 06194.10 ชุด 10 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150212) ชำรุด 1เครื่อง
ทสล.6910-001-0014-3910014
5085 ทสล.6910-001-0016-3910016 ชุดปฏิบัติการเรื่องโมเมนต์ความเฉี่อย(MOMENT OF INERTIA AND ANGULAR ACCELERATION) ยี่ห้อ PHYWE ชุด 6 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1.เครื่องนับสัญญาณเวลา 2.สลักอิเล็กทรอนิกส์ 3.Blower 4.Turntable with angular scale 5.โฟโต้เกจเซ็นต์เซอร์ โดยที่สลักอิเล็กทรอนิกส์ชำรุด 4 ตัว, เครื่องนับสัญญาณเวลาชำรุด 2 เครื่อง
ทสล.6910-001-0016-3910016
5086 ทสล.6910-001-0017-3910017 ชุดปฏิบัติการเรื่องวงจรอิเล็กโทรนิคอย่างง่าย (OSCILLOSCOPE) ยี่ห้อ PEAKTECH,รุ่น 2020AX 20MHZ ชุด 1 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150215) 1.Power Function Generator (อยุ่ห้อง1205) 2.ออสซิลโลสโคป
ทสล.6910-001-0017-3910017
5087 ทสล.6910-001-0001-4010001 ชุดการทดลองเรื่องสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามเส้นของวัตถุ(THERMAL EXPANSION EXPERIMENT) ยี่ห้อ PHYWE ชุด 2 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.Dial gate 2.รางยึดวัตถุ โดยที่ Dial gate เสื่อมสภาพ 1 เครื่อง
ทสล.6910-001-0001-4010001
5089 ทสล.6910-001-0001-4010003 ชุดการทดลองแรงสู่ศูนย์กลาง(CENTRIFUGAL FORCE) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 11008.00 ชุด 8 1 ปกติ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1.มอเตอร์ 2.รางรถทดลอง 3.Digital Photogate sensors จำนวน 3 เครื่อง 4.Power supply 0-12VDC, 6 VDC, 12 VAC จำนวน 8 เครื่อง โดยที่มอเตอร์เสื่อมสภาพ 3 เครื่อง
ทสล.6910-001-0001-4010003
5090 ทสล.6910-001-0001-4010004 ชุดการทดลองฮาร์โมนิค(MATHEMATICAL PENCULUM) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 13600.93 ชุด 8 1 ปกติ 1,15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) มี 5 ชุด, ตึก 15 ห้อง 150215 มี 3 ชุด 1.Digital Photogate sensors 2.Power supply 5VDC,0.3A
ทสล.6910-001-0001-4010004
5091 ทสล.6910-001-0001-4010005 ชุดการทดลองเรื่องโมดุลัสของยังของลวดโลหะ(MODULUS OF ELASTICITY) ยี่ห้อ Steinmeyer (Dial gate) ชุด 2 1 ปกติ 1,15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.Dial gate
ทสล.6910-001-0001-4010005
5092 ทสล.6910-001-0001-4010006 ชุดการทดลองโมเมนต์ความเฉี่อยของระบบอนุภาค(MOMENT OF INERTIA AND ANGULAR ACCELERATION) ยี่ห้อ PHYWE ชุด 4 1 ปกติ 1,15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.สปริงก้นหอย 2.สลักอิเล็กทรอนิกส์ 3.Blower 4.โฟโต้เกจเซ็นต์เซอร์ 5.เครื่องนับสัญญาณเวลา โดยที่สลักอิเล็กทรอนิกส์ชำรุด 3 ตัว, สปริงก้นหอยเสื่อมสภาพ 3 ตัว,เครื่องนับสัญญาณเวลาชำรุด 4 เครื่อง
ทสล.6910-001-0001-4010006
5093 ทสล.6910-001-0001-4010007 ชุดการทดลองคลื่นนิ่ง(WAVES EXPERIMENT) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 02860.00 ชุด 10 1 ปกติ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1.มอเตอร์ 2.Grooved wheel after hoffmann 3.Bamberg+Bormann -Electronic โดยที่มอเตอร์เสื่อมสภาพ 1 เครื่อง, (รอแทงจำหน่าย 1 ชุดการทดลอง)
ทสล.6910-001-0001-4010007
5094 ทสล.6910-001-0001-4010008 ชุดการทดลองความตึงผิว(MEASUREMENT OF SURFACE TENSION) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 02416.00 ชุด 7 1 ปกติ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1.Torsion Dynamometer โดยที่ Torsion Dynamometer ชำรุด 1 เครื่อง
ทสล.6910-001-0001-4010008
5095 ทสล.6910-001-0001-4010009 ชุดการทดลองวีทสโตน บริดจ์ (THE WHEATSTONE BRIDGE) ยี่ห้อ PHYWE ชุด 10 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150212,150215) รอแทงจำหน่าย 6 ชุดการทดลอง1.รางลวด 2.แกลแวนอมิเตอร์ 3.Power supply 5V/1A โดยที่เครื่องรางลวดเสื่อมสภาพ 4 ราง แกลแวนอมิเตอร์เสื่อมสภาพ 6 เครื่อง Power supply 5V/1A เสื่อมสภาพ 4 เครื่อง
ทสล.6910-001-0001-4010009
5097 ทสล.6910-001-0001-4010011 ชุดการทดลองกฎของเลนส์พร้อมทัศนอุปกรณ์(LAWS OF LENSES AND OPTICALINSTRUMENTS) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 08282.00 ชุด 10 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150212,150215) 1.แหล่งให้กำเนิดแสง 2 เลนส์ 3.รางเลื่อนเลนส์ 4. ฉากรับภาพ 5. .Power supply 0-12VDC, 6 VDC, 12 VAC โดยที่Power supply 0-12VDC, 6 VDC, 12 VAC ชำรุด 4 เครื่อง
ทสล.6910-001-0001-4010011
5099 ทสล.6910-001-0024-4810001 ชุดวัดแรงตึงผิว ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 02416.00 ชุด 1 1 ปกติ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1.Torsion Dynamometer
ทสล.6910-001-0024-4810001
5100 ทสล.6910-001-0006-4810001 ชุดทดลองวงแหวนนิวตัน ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 08111.00 ชุด 1 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150215) 1.แหล่งให้กำเนิดแสง 2. Fillter 3.รางยึดสำหรับวัดระยะ 4.ฉากรับภาพ 5.Power supply for Hg-50 W โดยที่ตัว Fillter เสื่อมสภาพ
ทสล.6910-001-0006-4810001
5102 ทสล.6910-001-0017-4810001 ชุดปฏิบัติการเรื่องวงจรอิเล็กโทรนิคอย่างง่าย (Osciloscope) ยี่ห้อ EZ,รุ่น OS5020G 20MG ชุด 1 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150214,150215) 1. Power Function Generator 2.Osciloscope
ทสล.6910-001-0017-4810001
5103 ทสล.6910-001-0018-4810001 ชุดทดลองการอนุรักษ์พลังงานกลแบบใช้วงล้อแมกซ์เวลล์ ยี่ห้อ PHYWE ชุด 1 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (150215) 1.เครื่องนับสัญญาณเวลาจำนวน 2 เครื่อง ,2. โพโต้เกจเซ็นต์เซอร์จำนวน 6 เครื่อง ,3. สลักอิเล็กทรอนิกส์, 4.วงล้อ โดยที่โฟโต้เกจเซ็นต์เซอร์ใช้งานได้ 4 เครื่อง ชำรุด 2 เครื่อง , สลักอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ 1 ตัว, วงล้อใช้งานได้ 1 วงล้อ
ทสล.6910-001-0018-4810001
5104 ทสล.6910-001-0019-4810001 ชุดทดลองการแทรกสอดของคลื่นไมโครเวฟ (Interference of Microwave) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 11740.93 ชุด 1 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (150215) 1.Microwave Power supply 2.Microwave receivev รอแทงแทงจำหน่าย 1 ชุดการทดลอง)
ทสล.6910-001-0019-4810001
5110 ทสล. 6670-002-0001-3810001 เครื่องชั่งแบบ Triple Beam รุ่น 750-sw รุ่น 750-s เครื่อง 1 1 ปกติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) รอเเทงจำหน่ายเมื่อปี 2559 แล้ว
ทสล. 6670-002-0001-3810001
5111 ทสล.6670-002-0002-3810001 เครื่องชั่งแบบ 2 แขน ยี่ห้อ OHAUS รุ่น 1510 - DO เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6670-002-0002-3810001
5112 ทสล. 6670-002-0003-3810001 เครื่องชั่งหยาบชนิดจานเดียว ยี่ห้อ Sartorius รุ่น PT6 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล. 6670-002-0003-3810001
5113 ทสล. 6670-002-0003-3810002 เครื่องชั่งหยาบชนิดจานเดียว ยี่ห้อ Sartorius รุ่น PT6 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล. 6670-002-0003-3810002
5115 ทสล. 6670-002-0003-3810004 เครื่องชั่งหยาบชนิดจานเดียว ยี่ห้อ Sartorius รุ่น PT6 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-1
ทสล. 6670-002-0003-3810004
5117 ทสล. 6670-002-0003-3910001 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น AT200 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล. 6670-002-0003-3910001
5118 ทสล. 6670-002-0004-4420002 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น Dragon 3002 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.5
ทสล. 6670-002-0004-4420002
5119 ทสล.6670-002-0009-4610002 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น Dragon 303 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.3(ตัวเครื่องชำรุด)
ทสล.6670-002-0009-4610002
5122 ทสล. 6670-002-0005-4410001 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น BP211S เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.6
ทสล. 6670-002-0005-4410001
5125 ทสล. 6670-002-0007-3910001 เครื่องชั่งแบบ Plat Form ยี่ห้อ OHAUS รุ่น DIAL-O-GRAM ? ชุด 1 1 ปกติ 1 1206 พบ 1 เครื่อง 1205 มีทั้งหมด 10 เครื่อง พบ 8 เครื่อง *รบกวนแทงเสื่อมสภาพ(พร้อมแทงจำหน่าย 2 เครื่อง) แทงจำหน่ายไปแล้วปี 2559
ทสล. 6670-002-0007-3910001
5128 S0101-66700020007/ร54-1 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น ML 204 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-66700020007/ร54-1
5129 S0101-66700020007/ร54-2 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น ML 204 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-66700020007/ร54-2
5130 S0101-66700020007/ร54-3 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น ML 204 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.8
S0101-66700020007/ร54-3
5131 S0101-66700020007/ร54-4 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น ML 204 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-2
S0101-66700020007/ร54-4
5132 S0101-66700020007/ร54-5 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น ML 204 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150312 ตรวจนับ 24-10-60
S0101-66700020007/ร54-5
5133 S0101-66700020007/ร54-6 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น ML 204 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ใช้ประจำที่ : 150315 ตรวจล่าสุด 24/10/60
S0101-66700020007/ร54-6
5135 S0101-66700020007/ผ.55-2 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-66700020007/ผ.55-2
5136 S0101-66700020007/ผ.55-3 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-66700020007/ผ.55-3
5137 S0101-66700020007/ผ.55-4 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-66700020007/ผ.55-4
5138 S0101-66700020007/ผ.55-5 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
S0101-66700020007/ผ.55-5
5143 ทสล.6685-008-0001-3810001 ตู้ควบคุมความชื้นพร้อมมาตรวัดความชื้น ยี่ห้อ PATRON ตู้ 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.13
ทสล.6685-008-0001-3810001
5144 ทสล.6685-008-0001-3810002 ตู้ควบคุมความชื้นพร้อมมาตรวัดความชื้น ยี่ห้อ PATRON ตู้ 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.14
ทสล.6685-008-0001-3810002
5145 ทสล.6685-008-0002-4320001 ตู้ควบคุมความชื้น ยี่ห้อ Sunway ขนาด 300 ลิตร รุ่น DC-300 ตู้ 1 1 ปกติ 1 Lab ฟิสิกส์ 1205 null
ทสล.6685-008-0002-4320001
5146 S0101-66400520007/ร.45-1 ตู้ควบคุมความชื้นพร้อมมาตรวัดความชื้น เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.15
S0101-66400520007/ร.45-1
5147 ทสล.6695-003-0001-4710001 เครื่องปรับเทียบการไหลของอากาศ สำหรับปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา ยี่ห้อ Calibrstor 2 Standard Flow เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1 เลขทะเบียนที่เครื่อง 6695-018-0002-4710002
ทสล.6695-003-0001-4710001
5149 ทสล.6695-018-0002-4710002 ชุดเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา ยี่ห้อ GilAir-5 ชุด 1 1 ปกติ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1
ทสล.6695-018-0002-4710002
5150 ทสล.6695-018-0003-4710001 ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา ยี่ห้อ GilAir-5 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-2
ทสล.6695-018-0003-4710001
5151 ทสล.6695-018-0002-4810001 เครื่องเก็บตัวอย่างพกพา ยี่ห้อ SKC (707858) เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1(อะไหล่ชำรุด)
ทสล.6695-018-0002-4810001
5152 ทสล.6695-018-0002-4810002 เครื่องเก็บตัวอย่างพกพา ยี่ห้อ SKC (707733) เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-2(อะไหล่ชำรุด)
ทสล.6695-018-0002-4810002
5153 ทสล.6695-018-0002-4810003 เครื่องเก็บตัวอย่างพกพา ยี่ห้อ SKC (707868) เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-3(อะไหล่ชำรุด)
ทสล.6695-018-0002-4810003
5154 ทสล.6695-018-0004-4710001 เครื่องทำน้ำหล่อเย็น (Cooling Bath) ขนาด 33 ลิตร ยี่ห้อ Bosstech รุ่น CB1 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2
ทสล.6695-018-0004-4710001
5156 S0101-66301240001/ร.53-1 เครื่องทำน้ำหล่อเย็น รุ่น CBAI - 1HP เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.3
S0101-66301240001/ร.53-1
5160 ทสล. 6665-007-0001-4910001 เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Biochrom Model Libra S12 BIC 96295 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/2 ชีววิทยา
ทสล. 6665-007-0001-4910001
5162 ทสล. 6665-007-0004-4310001 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสาร HPLC ยี่ห้อ Shimadzu เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล. 6665-007-0004-4310001
5163 ทสล. 6665-007-0004-4910001 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (PCR) ยี่ห้อ : GRADIENT Thermocycler เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล. 6665-007-0004-4910001
5164 ทสล. 6665-007-0006-4410001 ชุดเครื่องมือกลั่นสำหรับวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจน ยี่ห้อ Gerhardt รุ่น KI 26 ชุด 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2
ทสล. 6665-007-0006-4410001
5166 ทสล. 6665-007-0007-4410001 ชุดวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักแบบไอออน (ICP) ยี่ห้อ JOBIN YVON รุ่น JY2000 ชุด 1 1 ปกติ 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล. 6665-007-0007-4410001
5168 ทสล. 6665-007-0008-4310001 ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก (Autosample ของ ICP) ยี่ห้อ JOBIN YVON รุ่น AS421 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล. 6665-007-0008-4310001
5171 ทสล.6665-007-0011-4310001 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) ยี่ห้อ Buchi ชุด 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1
ทสล.6665-007-0011-4310001
5172 ทสล. 6665-009-0001-4910001 ชุดเครื่องถ่ายตัวอย่างสารพันธุกรรมและโปรตีนจากเพลตสู่เมมเบรน ยี่ห้อ : Galileo รุ่น : 90-2020-SD GAL 012250 ชุด 1 1 ปกติ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล. 6665-009-0001-4910001
5173 ทสล. 6665-009-0001-4910002 เครื่องแยกสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบแนวนอน ยี่ห้อ : Galileo รุ่น : 81-2325-BEP GAL 012248 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/4ย้ายมา150114 ชีววิทยา
ทสล. 6665-009-0001-4910002
5174 ทสล. 6665-009-0002-4910001 เครื่องแยกสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบแนวตั้ง 2 ด้านพร้อม ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ ยี่ห้อ : Galileo รุ่น : 85 GAL 012246 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/4ย้ายมา150114 ย้ายมาจาก 1107 (ชีววิทยา)
ทสล. 6665-009-0002-4910001
5175 ทสล. 6665-009-0004-4910001 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เจลอิเล็คโทรโฟรีซีสพร้อมโปรแกรมการวิเคราะห์และอุปกรณ์ประกอบ GeneFlash SYGF/1538 ชุด 1 1 ปกติ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล. 6665-009-0004-4910001
5182 ทสล.6665-011-0003-4010001 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 162 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-6
ทสล.6665-011-0003-4010001
5185 ทสล.6665-011-0002-4930001 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Inolab WTW series Cond. 720 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-7
ทสล.6665-011-0002-4930001
5194 ทสล.6665-011-003-5010004 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง ยี่ห้อ Consort รุ่น C830 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.5
ทสล.6665-011-003-5010004
5196 ทสล.6630-017-0001-5110002 เครื่อง FTIR ยี่ห้อ JASCO รุ่น FT/IR-4100 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล.6630-017-0001-5110002
5198 ทสล.6630-017-0001-5110004 เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity) ยี่ห้อ Lovibond รุ่น Turbidirect เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1
ทสล.6630-017-0001-5110004
5199 S0101-66950160000/ร.39-1 เครื่องไตเตรทอัติโนมัติ (Autotitrator) ยี่ห้อ Metrohm รุ่น 785 DMP ชุด 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1 (อ.สุนทรี)
S0101-66950160000/ร.39-1
5200 S0101-66301180000/ร.53-1 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) ยี่ห้อ Heidolph รุ่น Hei - VAP advantage ชุด 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-1(เกจน้ำมันรั่ว)
S0101-66301180000/ร.53-1
5201 ทสล.6650-002-0001-3810001 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4080 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810001
5202 ทสล.6650-002-0001-3810002 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4091 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810002
5203 ทสล.6650-002-0001-3810003 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า ต่อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 2R4094 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 โต๊ะอาจารย์ผู้สอน (ต่อกับโปรเจคเตอร์)
ทสล.6650-002-0001-3810003
5204 ทสล.6650-002-0001-3810004 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4086 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810004
5205 ทสล.6650-002-0001-3810005 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4087 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810005
5206 ทสล.6650-002-0001-3810006 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4090 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810006
5207 ทสล.6650-002-0001-3810007 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4084 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810007
5208 ทสล.6650-002-0001-3810008 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4097 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810008
5209 ทสล.6650-002-0001-3810009 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4092 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810009
5210 ทสล.6650-002-0001-3810010 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 9P8121 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810010
5211 ทสล.6650-002-0001-3810011 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4088 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810011
5212 ทสล.6650-002-0001-3810012 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4075 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810012
5213 ทสล.6650-002-0001-3810013 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4093 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810013
5214 ทสล.6650-002-0001-3810014 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4081 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810014
5215 ทสล.6650-002-0001-3810015 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4096 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810015
5216 ทสล.6650-002-0001-3810016 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 9P8113 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810016
5217 ทสล.6650-002-0001-3810017 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 9P8109 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810017
5218 ทสล.6650-002-0001-3810018 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 9P8119 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810018
5219 ทสล.6650-002-0001-3810019 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4077 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810019
5220 ทสล.6650-002-0001-3810020 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4079 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา12-10-60
ทสล.6650-002-0001-3810020
5221 ทสล.6650-002-0001-3810021 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 9P8120 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810021
5222 ทสล.6650-002-0001-3810022 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4089 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810022
5223 ทสล.6650-002-0001-3810023 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4085 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810023
5224 ทสล.6650-002-0001-3810024 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4983 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810024
5225 ทสล.6650-002-0001-3810025 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า 2R4078 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0001-3810025
5226 ทสล.6650-002-0001-4310001 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาพร้อมอุปกรณ์ CH30, Olympus, 9J02574 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150111 ชีววิทยา12-10-60
ทสล.6650-002-0001-4310001
5227 ทสล.6650-002-0001-4310002 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาพร้อมอุปกรณ์ CH30, Olympus, 9J02614 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150111 ชีววิทยา12-10-60
ทสล.6650-002-0001-4310002
5228 ทสล.6650-002-0001-4310003 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาพร้อมอุปกรณ์ CH30, Olympus 9J02601 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150111 ชีววิทยา12-10-60
ทสล.6650-002-0001-4310003
5229 ทสล.6650-002-0001-4310004 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาพร้อมอุปกรณ์ CH30, Olympus, 9J02550 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150111 ชีววิทยา12-10-60
ทสล.6650-002-0001-4310004
5230 ทสล.6650-002-0002-4510001 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ Leica ZOOM 2000 1618RT เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา12-10-60
ทสล.6650-002-0002-4510001
5231 ทสล.6650-002-0002-4510002 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ Leica ZOOM 2000 1204YM เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0002-4510002
5232 ทสล.6650-002-0002-4510003 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ Leica ZOOM 2000 1670RT เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0002-4510003
5233 ทสล.6650-002-0002-4510004 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ Leica ZOOM 2000 1623RY เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา12-10-60
ทสล.6650-002-0002-4510004
5234 ทสล.6650-002-0002-4510005 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ Leica ZOOM 2000 1639RR เครื่อง 1 1 ปกติ 1 150114 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0002-4510005
5235 ทสล.6650-002-0003-3810001 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา กำลังขยาย 40-1000 เท่า Leica DMLS 232505 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/3 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0003-3810001
5236 ทสล.6650-002-0002-5120001 ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศ์แบบสเตอริโอพร้อมกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Motic รุ่น SMZ-168 ผลิตจากประเทศฮ่องกง เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0002-5120001
5237 ทสล.6650-002-0002-5120002 ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศ์แบบสเตอริโอพร้อมกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Motic รุ่น SMZ-168 ผลิตจากประเทศฮ่องกง เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล.6650-002-0002-5120002
5238 ศร.วช.มก.6650-002-0002-1/32 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา MODEL:CH-2 Olympus 2R4076 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ศร.วช.มก.6650-002-0002-1/32
5250 ทสล.6640-016-0001-3810003 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ ยี่ห้อ E.G.O. Ringkocher (1500 W) เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.11
ทสล.6640-016-0001-3810003
5251 ทสล.6640-016-0001-3810004 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ HOT PLATE # 1 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/3 สายไฟชำรุด (ชีววิทยา)
ทสล.6640-016-0001-3810004
5252 ทสล.6640-016-0001-3810004-1 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ HOT PLATE # 2 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/3 ชีววิทยา
ทสล.6640-016-0001-3810004-1
5253 ทสล.6640-016-0001-3810004-2 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ HOT PLATE # 3 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/3 ชีววิทยา
ทสล.6640-016-0001-3810004-2
5254 ทสล.6640-016-0001-3810007 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ ยี่ห้อ E.G.O เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.4
ทสล.6640-016-0001-3810007
5255 ทสล.6640-016-0001-3810010 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ ยี่ห้อ E.G.O เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.6
ทสล.6640-016-0001-3810010
5259 ทสล.6640-016-0002-4210005 เครื่องกวนและให้ความร้อน ยี่ห้อ Stuart รุ่น SM 26 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.8
ทสล.6640-016-0002-4210005
5260 ทสล.6640-016-0002-4210006 เครื่องกวนและให้ความร้อน ยี่ห้อ Stuart รุ่น SM 26 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-1
ทสล.6640-016-0002-4210006
5261 ทสล.6640-016-0002-4210007 เครื่องกวนและให้ความร้อน ยี่ห้อ Stuart รุ่น SM 26 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.3
ทสล.6640-016-0002-4210007
5262 ทสล.6640-016-0003-4220001 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ500ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220001
5263 ทสล.6640-016-0003-4220002 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ500ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220002
5264 ทสล.6640-016-0003-4220003 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ500ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220003
5265 ทสล.6640-016-0003-4220004 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ500ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220004
5266 ทสล.6640-016-0003-4220005 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ500ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220005
5267 ทสล.6640-016-0003-4220006 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ500ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.1 (ตู้ G34)
ทสล.6640-016-0003-4220006
5268 ทสล.6640-016-0003-4220007 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ500ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220007
5269 ทสล.6640-016-0003-4220008 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ500ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2 (ตู้ G34)
ทสล.6640-016-0003-4220008
5270 ทสล.6640-016-0003-4220009 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ250ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150312 ตรวจนับ 27-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220009
5271 ทสล.6640-016-0003-4220010 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ250ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220010
5272 ทสล.6640-016-0003-4220011 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ250ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220011
5273 ทสล.6640-016-0003-4220012 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ250ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220012
5274 ทสล.6640-016-0003-4220013 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ250ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220013
5275 ทสล.6640-016-0003-4220014 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ250ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220014
5276 ทสล.6640-016-0003-4220015 เตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่ห้อ FALC รุ่น MQ250ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150317 19-10-60
ทสล.6640-016-0003-4220015
5277 ทสล.6640-003-0001-4710001 เตาให้ความร้อนชนิดหลุม(heating Mental) ยี่ห้อ FALC รุ่น MM3000 ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.1 (ตู้ G36)
ทสล.6640-003-0001-4710001
5278 ทสล.6640-003-0001-4710002 เตาให้ความร้อนชนิดหลุม(heating Mental) ยี่ห้อ FALC รุ่น MM3000 ML เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2 (ตู้ G36)
ทสล.6640-003-0001-4710002
5279 ทสล.6640-003-0002-4710001 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ ยี่ห้อ E.G.O เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.9(เพลทผุ)
ทสล.6640-003-0002-4710001
5281 ทสล.6640-003-0002-4710005 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ ยี่ห้อ E.G.O เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.12
ทสล.6640-003-0002-4710005
5282 ทสล.6640-016-0002-5120001-1 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hotplate stirrer) (Hotplate stirrer) Magnetic stirrer with hot plate, M6 Model M6/Cat.No.60266 (- Stirring quantity (H2O) 10 L., - Working area 135x135 mm. made from Ceran, - Speed range room 80-1600 rpm., - Temp.range room temp. tp 370 deg.C, - Heating power 600 W., - Iclude magnetic bar 30 mm. CAT, Gernamy) เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6640-016-0002-5120001-1
5283 ทสล.6640-016-0002-5120001-2 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hotplate stirrer) (Hotplate stirrer) Magnetic stirrer with hot plate, M6 Model M6/Cat.No.60266 (- Stirring quantity (H2O) 10 L., - Working area 135x135 mm. made from Ceran, - Speed range room 80-1600 rpm., - Temp.range room temp. tp 370 deg.C, - Heating power 600 W., - Iclude magnetic bar 30 mm. CAT, Gernamy) เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6640-016-0002-5120001-2
5284 ทสล.6640-016-0004-4220001 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ (1ชุด มี 6 เตา) ยี่ห้อ Gerhardt รุ่น EV 16 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2
ทสล.6640-016-0004-4220001
5285 ทสล.6640-016-0004-4220002 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ (1ชุด มี 6 เตา) ยี่ห้อ Gerhardt รุ่น EV 16 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.1
ทสล.6640-016-0004-4220002
5286 ทสล.6640-016-0004-4320003 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ (1ชุด มี 6 เตา) ยี่ห้อ Gerhardt รุ่น EV 16 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.3
ทสล.6640-016-0004-4320003
5287 ทสล.6640-016-0004-4930001 เตาให้ความร้อน 6 เตา แบบหลุม ยี่ห้อ PNP รุ่น KD6 - 250 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-1
ทสล.6640-016-0004-4930001
5288 ทสล.6640-016-0005-4310001 เตาเผาอุณหภูมิสูงพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Thermolyne รุ่น 30400 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.1
ทสล.6640-016-0005-4310001
5289 ทสล.6640-016-0005-4930001 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ (Hot plate ) 12 นิ้ว x 12 นิ้ว Ceramic Top อุณหภูมิ 150 – 538 ?C ยี่ห้อ Thermolyne รุ่น Cimarec 3 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1
ทสล.6640-016-0005-4930001
5292 ทสล.6640-016-0002-5120002 Hotplate & Stirrer (Analog Hotplate Stirrer, Model : RSH-1A., - max.250deg.c.1500rpm) เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6640-016-0002-5120002
5296 ทสล.6640-016-0004-5120004 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6640-016-0004-5120004
5298 ทสล.6640-016-0004-5120006 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6640-016-0004-5120006
5299 ทสล.6640-016-0004-5120007 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6640-016-0004-5120007
5300 ทสล.6640-016-0004-5120008 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6640-016-0004-5120008
5303 ทสล.6640-020-0001-4930001 เครื่องล้างอุปกรณ์ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ BANDELIN SONORAX รุ่น RK 514 BH เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1
ทสล.6640-020-0001-4930001
5304 ทสล.6640-020-0001-5120001 เครื่องล้างความถี่สูงสำหรับปิเปต (Ultrasonic Cleaner) Model 690 D, 220 v/50 Hz, - Volurne 10.5 liters, - Chamber size (cm) 49.5x14.0x15.2, - With digital timer (0-99 min.), heat (ambient to 80 Deg.C), - Power control, degas function and stainless steel cover, K1627Crest, Malaysia) เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.6640-020-0001-5120001
5305 ทสล.6640-022-0001-3810001 ตู้อบความร้อน ยี่ห้อ Memmert ตู้ 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1
ทสล.6640-022-0001-3810001
5306 ทสล.6640-022-0001-3810002 ตู้อบความร้อน ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น UM 500 ตู้ 1 1 ปกติ 15 150111 ชีววิทยา12-10-17
ทสล.6640-022-0001-3810002
5307 ทสล.6640-022-0001-3810003 ตู้อบความร้อน ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น UM 500 ตู้ 1 1 ปกติ 15 150111 ชีววิทยา12-10-17
ทสล.6640-022-0001-3810003
5308 ทสล.6640-022-0001-3810004 ตู้อบความร้อน ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น UM 500 ตู้ 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6640-022-0001-3810004
5309 S0101-66301110000/ร.54-1 ตู้อบความร้อน ยี่ห้อ Memmert INE 550 ตู้ 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
S0101-66301110000/ร.54-1
5310 S0101-66301110000/ร.54-2 ตู้อบความร้อน ยี่ห้อ Memmert INE 550 ตู้ 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
S0101-66301110000/ร.54-2
5311 ทสล.6640-022-0002-3910001 สไลด์/ถาวร(อาณาจักรพืชและสัตว์) ชุด 1 1 ปกติ 15 150114 ชีววิทยา
ทสล.6640-022-0002-3910001
5312 ศรช-6640-022-0002-3910001 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Wiwatsan ตู้ 1 1 ปกติ 1 1206
ศรช-6640-022-0002-3910001
5315 ทสล.6640-022-0005-4310001 ตู้ดูดควัน แบบ C-Epoxy ยี่ห้อ Wiwatson ตู้ 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.3
ทสล.6640-022-0005-4310001
5316 ทสล.6640-022-0005-4310002 ตู้ดูดควัน แบบ C-Epoxy ยี่ห้อ Wiwatson ตู้ 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.4
ทสล.6640-022-0005-4310002
5317 ทสล.6640-022-0005-4310003 ตู้ดูดควัน แบบ C-Ceramic ยี่ห้อ Wiwatson ตู้ 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.5
ทสล.6640-022-0005-4310003
5318 ทสล.6640-022-0006-4320001 ตู้เขี่ยเชื้อ ตู้ไม้ ตู้ 1 1 ปกติ 1 1107/3 ชีววิทยา
ทสล.6640-022-0006-4320001
5319 ทสล.6640-022-0008-4420001 เครื่องเขย่า ยี่ห้อ PNP รุ่น Sseriker II (ใหญ่) เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.6640-022-0008-4420001
5320 ทสล.6640-022-0008-4420002 เครื่องเขย่า ยี่ห้อ PNP รุ่น Sseriker II เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1
ทสล.6640-022-0008-4420002
5321 ทสล.6640-022-0009-4520001 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated incubator) VELP รุ่น Foc 225I ตู้ 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.6640-022-0009-4520001
5322 ทสล.6640-022-0002-4710001 เครื่องเขย่าสาร(Shaker Orbital) ยี่ห้อ PNP รุ่น Sseriker II เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2
ทสล.6640-022-0002-4710001
5324 ทสล.6640-022-0009-5020001 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.5
ทสล.6640-022-0009-5020001
5326 ทสล.6640-022-0009-5020003 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.3
ทสล.6640-022-0009-5020003
5327 ทสล.6640-022-0009-5020004 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.6
ทสล.6640-022-0009-5020004
5328 ทสล.6640-022-0009-5120001 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.1
ทสล.6640-022-0009-5120001
5329 ทสล.6640-022-0009-5120002 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2
ทสล.6640-022-0009-5120002
5331 ทสล.6640-022-0001-5120001 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) Model : WNB 22 with Flat Cover, Capacity : 22 litres, Stainless steel container (LxWxH) : 350x290x220 mm, Temp range : 10 C above room temp to 95 C, Brand : Memmert / Germany เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6640-022-0001-5120001
5332 ทสล.6640-022-0001-5120002 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) ยี่ห้อ Memmert รุ่น WNB 22 with Flat Cover, Capacity : 22 litres, Stainless steel container (LxWxH) : 350x290x220 mm, Temp range : 10 C above room temp to 95 C เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.4
ทสล.6640-022-0001-5120002
5333 ทสล.6640-022-0001-5120003 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) Model : WNB 22 with Flat Cover, Capacity : 22 litres, Stainless steel container (LxWxH) : 350x290x220 mm, Temp range : 10 C above room temp to 95 C, Brand : Memmert / Germany เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
ทสล.6640-022-0001-5120003
5334 ทสล.6640-022-0004-5120001 ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) ยี่ห้อ Binder รุ่น KB240 ตู้ 1 1 ปกติ 15 150111 ชีววิทยา12-10-60
ทสล.6640-022-0004-5120001
5335 S0101-66950160000/ร.54-16 ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) IN -601 ตู้ 1 1 ปกติ 15 150114 ตู้สีฟ้า
S0101-66950160000/ร.54-16
5336 ทสล.6640-022-0006-4320002 ตู้เขี่ยเชื้อ( Laminar flow) ตู้ 1 1 ปกติ 1 1107/5 ชีววิทยา
ทสล.6640-022-0006-4320002
5337 ทสล.6665-007-0004-4910001 ตู้เขี่ยเชื้อแบบปล่อยสารตามแนวนอน ตู้ 1 1 ปกติ 1 1107/2 ชีววิทยา
ทสล.6665-007-0004-4910001
5338 ทสล.6640-022-0010-4930001 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Law - chain รุ่น LC - 213 LD เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ทางเดินหน้า 150112 NY-No.4
ทสล.6640-022-0010-4930001
5340 ทสล. 6630-014-0002-4810001 เครื่องผสมสาร (Mixer) ยี่ห้อ Vortex-Genie 2 รุ่น G - 560 E เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.1
ทสล. 6630-014-0002-4810001
5341 ทสล. 6630-014-0002-4810002 เครื่องผสมสาร (Mixer) ยี่ห้อ Vortex-Genie 2 รุ่น G - 560 E เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2
ทสล. 6630-014-0002-4810002
5342 ทสล. 6630-014-0002-4810003 เครื่องผสมสาร (Mixer) ยี่ห้อ Vortex-Genie 2 รุ่น G - 560 E เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/3 ชีววิทยา
ทสล. 6630-014-0002-4810003
5343 ทสล. 6630-014-0002-4810004 เครื่องผสมสาร (Mixer) ยี่ห้อ Vortex-Genie 2 รุ่น G - 560 E เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150111 ชีววิทยา17
ทสล. 6630-014-0002-4810004
5344 ทสล. 6630-014-0002-4810005 เครื่องผสมสาร (Mixer) ยี่ห้อ Vortex-Genie 2 รุ่น G - 560 E เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/3 ชีววิทยา17
ทสล. 6630-014-0002-4810005
5347 ทสล.6640-022-0002-5210001 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flexlab รุ่น Newlab ตู้ 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-1
ทสล.6640-022-0002-5210001
5348 ทสล.6640-022-0002-5210002 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flexlab รุ่น Newlab ตู้ 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-2
ทสล.6640-022-0002-5210002
5349 S0101-66400510000/ร.49-1 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Singer เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ทางเดินหน้า 150112 NY-No.6 ของ อ.สุนทรี
S0101-66400510000/ร.49-1
5350 S0101-66400170000/ร.54-1 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Sparmax รุ่นTC-501V เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.9
S0101-66400170000/ร.54-1
5351 S0101-66400170000/ร.54-2 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Sparmax รุ่นTC-501V เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.10
S0101-66400170000/ร.54-2
5352 S0101-66400170000/ร.54-3 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Sparmax รุ่นTC-501V เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.11
S0101-66400170000/ร.54-3
5353 S0101-66400310000/ร.48-1 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Major รุ่น Super flow ตู้ 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-66400310000/ร.48-1
5354 S0101-66400220000/ร.50-1 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น WB 22 เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-66400220000/ร.50-1
5355 S0101-66400510000/ร.48-1 ตู้ควบคุมความชื้น เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
S0101-66400510000/ร.48-1
5357 S0101-66950790000/ร.55-1 เตาให้ความร้อนขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Harry Gestigkeit GMBH รุ่น HD 3-230 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.21
S0101-66950790000/ร.55-1
5358 S0101-66950790000/ร.55-2 เตาให้ความร้อนขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Harry Gestigkeit GMBH รุ่น HD 3-230 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.22
S0101-66950790000/ร.55-2
5359 S0101-66950790000/ร.55-3 เตาให้ความร้อนขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Harry Gestigkeit GMBH รุ่น HD 3-230 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150211 NY3-4
S0101-66950790000/ร.55-3
5360 S0101-.66400220000/ร.55-1 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ รุ่น JSSI - 300CL เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107 ชีววิทยา
S0101-.66400220000/ร.55-1
5363 ทสล.6120-005-0001-4910001-2 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ : Peqlab รุ่น EV243 PEQ 79561, PEQ 79563 เครื่อง 2 1 ปกติ 1 1107/4ย้ายมา150114 ชีววิทยา
ทสล.6120-005-0001-4910001-2
5371 ทสล.6130-001-0001-4910016 เครื่องสำรองกระแสไฟ ยี่ห้อ : syndomeUPS 500VA เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1107/4ย้ายมา150114 ชีววิทยา
ทสล.6130-001-0001-4910016
5374 ทสล.6625-001-0001-5120001 หัววัดสนามแม่เหล็กในแนวแกน ยี่ห้อ PHYWE อัน 1 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150212)
ทสล.6625-001-0001-5120001
5375 ทสล.6625-001-0001-5120002 หัววัดสนามแม่เหล็กในแนวแกน ยี่ห้อ PHYWE อัน 1 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150215)
ทสล.6625-001-0001-5120002
5377 ทสล.6625-001-0002-5120001 Transfomer with Rectifier 3/6/9/12 V,3 A ยี่ห้อ ELWE เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150215) null
ทสล.6625-001-0002-5120001
5378 ทสล.6625-001-0003-5120001 Oscilloscope 35 MHz ยี่ห้อ HAMEG,รุ่น HG303-6.02 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150212) null
ทสล.6625-001-0003-5120001
5379 ทสล. 6630-002-0001-3910001(1) เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำ (with flat - cover) ยี่ห้อ Memmert รุ่น WB22 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.2
ทสล. 6630-002-0001-3910001(1)
5380 ทสล.6630-002-0001-3910002 เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำ ยี่ห้อ Grant รุ่น Y22 - VFP เครื่อง 1 1 ปกติ 1 1206
ทสล.6630-002-0001-3910002
5381 ทสล.6630-002-0001-3910001(2) อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) ยี่ห้อ GRANT รุ่น Y22 เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150112 NY-No.1 (Modify หน้าจอ)
ทสล.6630-002-0001-3910001(2)
5382 ทสล.6640-022-0003-4710001 อ่างควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Nuve รุ่น BM 402Y เครื่อง 1 1 ปกติ 15 150113 NY-No.3
ทสล.6640-022-0003-4710001