ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ,รุ่น หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี จำนวนที่ตรวจนับได้ สภาพ อาคาร ใช้ประจำที่ หมายเหตุ QR
3747 S0101-71100060013/ผ.50-3 เก้าอี้แป้นเหลี่ยมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 15 150112 1NY90
S0101-71100060013/ผ.50-3
3765 S0101-71100060013/ผ.44-63 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1
S0101-71100060013/ผ.44-63
3830 S0163-74400010003/ร.53-5 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อมอยู่ที่ 150417
S0163-74400010003/ร.53-5
3850 S0163-74400010003/ร.53-25 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.53-25
3851 S0163-74400010003/ร.53-26 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อมอยู่ที่ 150417
S0163-74400010003/ร.53-26
3854 S0163-74400010003/ร.53-29 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อมอยู่ที่ 150417
S0163-74400010003/ร.53-29
3858 S0163-74400010003/ร.53-33 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.53-33
3872 S0163-74400010003/ร.53-47 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.53-47
3876 S0163-74400010003/ร.52-42 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-42
3879 S0163-74400010003/ร.52-45 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อม
S0163-74400010003/ร.52-45
3883 S0163-74400010003/ร.52-49 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-49
3885 S0163-74400010003/ร.52-51 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-51
3935 S0163-74400010003/ร.51-94 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-94
3936 S0163-74400010003/ร.51-95 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.51-95
3948 S0163-74400010003/ร.52-53 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-53
3949 S0163-74400010003/ร.52-54 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-54
3950 S0163-74400010003/ร.52-55 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-55
3951 S0163-74400010003/ร.52-56 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-56
3954 S0163-74400010003/ร.52-59 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-59
3956 S0163-74400010003/ร.52-61 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-61
3957 S0163-74400010003/ร.52-62 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-62
3958 S0163-74400010003/ร.52-63 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-63
3959 S0163-74400010003/ร.52-64 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-64
3960 S0163-74400010003/ร.52-65 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-65
3961 S0163-74400010003/ร.52-66 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-66
3962 S0163-74400010003/ร.52-67 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-67
3963 S0163-74400010003/ร.52-68 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-68
3965 S0163-74400010003/ร.52-70 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-70
3966 S0163-74400010003/ร.52-71 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-71
3969 S0163-74400010003/ร.52-74 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417​
S0163-74400010003/ร.52-74
3973 S0163-74400010003/ร.52-78 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417​
S0163-74400010003/ร.52-78
3975 S0163-74400010003/ร.52-80 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150411-40
S0163-74400010003/ร.52-80
3989 S0163-74400010003/ร.51-1 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-1
3990 S0163-74400010003/ร.51-2 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-2
3991 S0163-74400010003/ร.51-3 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-3
3992 S0163-74400010003/ร.51-4 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-4
3993 S0163-74400010003/ร.51-5 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-5
3994 S0163-74400010003/ร.51-6 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-6
3995 S0163-74400010003/ร.51-7 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-7
3996 S0163-74400010003/ร.51-8 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-8
3997 S0163-74400010003/ร.51-9 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-9
3998 S0163-74400010003/ร.51-10 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-10
3999 S0163-74400010003/ร.51-11 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-11
4000 S0163-74400010003/ร.51-12 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-12
4001 S0163-74400010003/ร.51-13 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-13
4002 S0163-74400010003/ร.51-14 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 14 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-14
4003 S0163-74400010003/ร.51-15 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-15
4004 S0163-74400010003/ร.51-16 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-16
4005 S0163-74400010003/ร.51-17 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-17
4006 S0163-74400010003/ร.51-18 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-18
4007 S0163-74400010003/ร.51-19 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-19
4008 S0163-74400010003/ร.51-20 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-20
4009 S0163-74400010003/ร.51-21 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-21
4010 S0163-74400010003/ร.51-22 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-22
4011 S0163-74400010003/ร.51-23 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-23
4012 S0163-74400010003/ร.51-24 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-24
4013 S0163-74400010003/ร.51-25 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-25
4014 S0163-74400010003/ร.51-26 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-26
4015 S0163-74400010003/ร.51-27 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-27
4016 S0163-74400010003/ร.51-28 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-28
4017 S0163-74400010003/ร.51-29 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-29
4018 S0163-74400010003/ร.51-30 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-30
4019 S0163-74400010003/ร.51-31 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-31
4020 S0163-74400010003/ร.51-32 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-32
4021 S0163-74400010003/ร.51-33 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-33
4022 S0163-74400010003/ร.51-34 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-34
4023 S0163-74400010003/ร.51-35 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-35
4024 S0163-74400010003/ร.51-36 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-36
4025 S0163-74400010003/ร.51-37 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-37
4026 S0163-74400010003/ร.51-38 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-38
4027 S0163-74400010003/ร.51-39 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-39
4028 S0163-74400010003/ร.51-40 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-40
4058 S0163-74400010003/ร.52-24 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จออยู่150411
S0163-74400010003/ร.52-24
4062 S0163-74400010003/ร.52-28 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-28
4063 S0163-74400010003/ร.52-29 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จออยู่150411
S0163-74400010003/ร.52-29
4064 S0163-74400010003/ร.52-30 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-30
4070 S0163-74400010003/ร.52-36 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอ150411
S0163-74400010003/ร.52-36
4071 S0163-74400010003/ร.52-37 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอ150411
S0163-74400010003/ร.52-37
4086 S0163-74400010003/ร.52-104 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205​/1
S0163-74400010003/ร.52-104
4137 ทสล.7440-001-0002-5120001 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120001
4139 ทสล.7440-001-0002-5120003 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120003
4153 ทสล.7440-001-0002-5120017 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 2205​/1
ทสล.7440-001-0002-5120017
4161 ทสล.7440-001-0002-5120025 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 3 2205 ชำรุด
ทสล.7440-001-0002-5120025
4162 ทสล.7440-001-0002-5120026 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120026
4165 ทสล.7440-001-0002-5120029 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120029
4166 ทสล.7440-001-0002-5120030 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120030
4169 ทสล.7440-001-0002-5120033 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120033
4170 ทสล.7440-001-0002-5120034 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205 เครื่องหน้าโต๊ะพี้อุ้ย
ทสล.7440-001-0002-5120034
4172 ทสล.7440-001-0002-5120036 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120036
4174 ทสล.7440-001-0002-5120038 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.วิเชียร)
ทสล.7440-001-0002-5120038
4178 ทสล.7440-001-0002-5120042 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120042
4180 ทสล.7440-001-0002-5120044 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120044
4186 ทสล.7440-001-0002-5120050 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120050
4189 ทสล.7440-001-0003-5020003 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, ETSI Cnfg, AIR Line Cord Asia Pacific (APAC), Power Injector for 1100, 1130AG, 1200, 1230AG Series, Cisco 1100 Series IOS, WIRESS LAN, SAMARTNET 8X5X, Installation and Configuration ชุด 1 1 ชำรุด 2 2205/1 อแดปเตอร์เสีย
ทสล.7440-001-0003-5020003
4190 ทสล.7440-001-0003-5020004 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, ETSI Cnfg, AIR Line Cord Asia Pacific (APAC), Power Injector for 1100, 1130AG, 1200, 1230AG Series, Cisco 1100 Series IOS, WIRESS LAN, SAMARTNET 8X5X, Installation and Configuration ชุด 1 1 ชำรุด อาคาร 15 ชั้น 3
ทสล.7440-001-0003-5020004
4210 ทสล.7440-010-0001-5210001 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ PRINTER HP COLOR LASERJET CP1215 PRINTER HP COLOR LASERJET CP1215 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/2 ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์
ทสล.7440-010-0001-5210001
4223 ทสล.7440-010-0002-5210006 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet M1522n เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2101/2 (ส่วนกลาง)
ทสล.7440-010-0002-5210006
4224 มก.สบค. 7440-001-0002/48007-07 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค IBM IBM เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1 เครื่องบริจาก มก.บางเขน
มก.สบค. 7440-001-0002/48007-07
4239 ทสล.7440-010-0002-5310001 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP HP Laserjet P2055dn เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง null
ทสล.7440-010-0002-5310001
4242 S0101-74400090000/ร.53-2 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ชำรุด ฝ่ายสนับสนุนงานกลาง(จุฑาทิพย์)
S0101-74400090000/ร.53-2
4244 S0101-74400090000/ร.53-4 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ชำรุด ฝ่ายสนับสนุนงานกลาง(วิลาวรรณ)
S0101-74400090000/ร.53-4
4251 S0101-74400090000/ร.53-11 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 ห้องบริการการศึกษา(อภิญญา)
S0101-74400090000/ร.53-11
4255 S0101-74400090000/ร.53-15 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 คณบดี 2218
S0101-74400090000/ร.53-15
4261 S0163-74400690000/ร.55-3 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-3
4265 S0163-74400690000/ร.55-7 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-7
4344 S0101-71250010000/ร.39-6 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-6
4345 S0101-71250010000/ร.39-7 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-7
4349 S0101-71250010000/ร.39-11 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-11
4350 S0101-71250010000/ร.39-12 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-12
4351 S0101-71250010000/ร.39-13 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-13
4373 ทสล.7110-001-0001-4420021 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1(เป็นสนิม)
ทสล.7110-001-0001-4420021
4374 ทสล.7110-001-0001-4420022 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-2(เป็นสนิม)
ทสล.7110-001-0001-4420022
4390 ทสล 7110-001-0002-4320004 ตู้บานเลื่อนกระจกบนล่างพร้อมขารอง ขนาด 3 ฟุต ชุด 1 1 ชำรุด 15 150115 NY2
ทสล 7110-001-0002-4320004
4404 ทสล.7110-002-0001-4120008 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(ทม0416.16(3)/0321)ยี่ห้อ elegant ใบ 1 1 ชำรุด 15 150115 NY1
ทสล.7110-002-0001-4120008
4441 ทสล.7110-001-0001-4320007 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ชำรุด ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อ.อนุสรณ์)
ทสล.7110-001-0001-4320007
4482 ทสล.7110-006-0001-3910001 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910001
4530 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511021/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511021/80
4531 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511022/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511022/80
4532 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511023/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511023/80
4533 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511024/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511024/80
4534 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511025/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511025/80
4535 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511026/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511026/80
4536 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511027/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511027/80
4537 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511028/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511028/80
4538 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511029/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511029/80
4539 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511032/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511032/80
4540 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511033/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511033/80
4541 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511034/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511034/80
4543 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511037/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511037/80
4544 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511039/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511039/80
4545 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511040/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511040/80
4606 S0101-41200010016/ร.55-4 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง ห้องการเงิน
S0101-41200010016/ร.55-4
4641 S0101-41400010003/ร.52-3 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HB - S16M4 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 พลาสติกของตัวเครื่องแตก
S0101-41400010003/ร.52-3
4642 S0101-41400010003/ร.52-4 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HB - S16M4 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 พลาสติกของตัวเครื่องแตก
S0101-41400010003/ร.52-4
4643 S0101-41400010003/ร.52-5 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HB - S16M4 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 พลาสติกของตัวเครื่องแตก
S0101-41400010003/ร.52-5
4833 S0163-71100070007/ร.51-74 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-74
4834 S0163-71100070007/ร.51-75 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-75
4836 S0163-71100070007/ร.51-77 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-77
4837 S0163-71100070007/ร.51-78 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-78
4838 S0163-71100070007/ร.51-79 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 อาคาร 15 ชั้น 4 150415
S0163-71100070007/ร.51-79
4841 S0163-71100070007/ร.51-82 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-82
4842 S0163-71100070007/ร.51-83 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-83
4844 S0163-71100070007/ร.51-85 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-85
4851 S0163-71100070007/ร.51-92 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-92
4852 S0163-71100070007/ร.51-93 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-93
4859 S0163-71100070007/ร.51-100 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-100
4860 S0163-71100070007/ร.51-101 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-101
4861 S0163-71100070007/ร.51-102 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-102
4862 S0163-71100070007/ร.51-103 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-103
5079 ทสล.6910-001-0009-3910009 ชุดการทดลอง RESONANCE (RESONANCE EXPERIMENT EQUIPMENT) ชุด 2 1 ชำรุด ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.ส้อมเสียง 2. Resonator boxes โดยที่อุปกรณ์ชำรุด 2 ชุด
ทสล.6910-001-0009-3910009
5081 ทสล.6910-001-0011-3910011 ชุดปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียด(MEASURING INSTRUMENTS) ยี่ห้อ MITUTOYO ชุด 12 1 ชำรุด ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) 1. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 2.ไมโครมิเตอร์ โดยที่ไมโครมิเตอร์ชำรุด 7 ตัว
ทสล.6910-001-0011-3910011
5088 ทสล.6910-001-0001-4010002 ชุดการทดลองการหาความเร็วของเสียงในอากาศ(KUNDT TUBE EXPERIMENT) ยี่ห้อ PHYWE,รุ่น 13600.93 ชุด 2 1 ชำรุด ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205),(150214) 1.Power Function Generator 2.Kundt tube โดยที่เครื่อง Power Function Generator ชำรุด 2 เครื่อง
ทสล.6910-001-0001-4010002
5108 ทสล.6720-005-0001-5120001 กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (กล้อง NIKON D80/18-135 MM, ความละเอียด 10.2 ล้านพิกเซล, ถ่ายภาพต่อเน NIKON D80/18-135 MM เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1 เลนส์กล้องไม่โฟกัส
ทสล.6720-005-0001-5120001
5114 ทสล. 6670-002-0003-3810003 เครื่องชั่งหยาบชนิดจานเดียว ยี่ห้อ Sartorius รุ่น PT6 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวเลขหน้าจอวิ่งไม่หยุด
ทสล. 6670-002-0003-3810003
5127 S0101-66700020004/ร.48-2 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น AG - 204 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-No.7 (ชั่งกระดาษ)
S0101-66700020004/ร.48-2
5134 S0101-66700020007/ผ.55-1 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ลูกน้ำหายไป
S0101-66700020007/ผ.55-1
5139 S0101-66700020007/ผ.55-6 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150314 ตรวจนับ 27-10-60
S0101-66700020007/ผ.55-6
5142 S0101-66700020007/ร39-3 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น DRAGON 204 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวเลขหน้าจอไม่ชัด และกระจกด้านข้างเปิดไม่ได้
S0101-66700020007/ร39-3
5148 ทสล.6695-018-0001-4710001 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองปริมาตรสูงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (PM 10 & Ambient) ยี่ห้อ Anderson ชุด 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1
ทสล.6695-018-0001-4710001
5155 ทสล.6695-018-0002-5120001 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นอากาศ แบบมินิโวรุ่ม ยี่ห้อ Air Metrics : America รุ่น Minivol TAS เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1
ทสล.6695-018-0002-5120001
5157 S0101-66950160000/ร.48-1 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
S0101-66950160000/ร.48-1
5158 S0101-66950160000/ร.48-2 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
S0101-66950160000/ร.48-2
5161 ทสล. 6665-007-0002-3910002 เครื่องวิเคระห์ปริมาณสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงเดียว ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Uvmini-1240 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล. 6665-007-0002-3910002
5165 ทสล. 6665-007-0006-4410002 ชุดเครื่องมือย่อยสำหรับวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจน ยี่ห้อ Gerhardt รุ่น KI 26 ชุด 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.1
ทสล. 6665-007-0006-4410002
5167 ทสล. 6665-007-0007-4410002 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ (TOC) ยี่ห้อ Dohrmann รุ่น 183 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ(Detector ชำรุด )
ทสล. 6665-007-0007-4410002
5169 ทสล. 6665-007-0009-4010001 ชุดปฏิบัติการวิเคระห์ธาตุโดยไม่ทำลายตัวอย่าง (X-rays) ยี่ห้อ OXFORD รุ่น ED2000 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ(รอซ่อมบำรุง)
ทสล. 6665-007-0009-4010001
5188 ทสล.6665-011-0003-5120002 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi 151 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.2 (probeแตก)
ทสล.6665-011-0003-5120002
5189 ทสล.6665-011-0003-5120003 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi 151 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-No.3(probeแตก)
ทสล.6665-011-0003-5120003
5190 ทสล.6665-011-0003-5120004 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi 151 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-No.4 (probe รั่ว)
ทสล.6665-011-0003-5120004
5195 ทสล.6665-011-0003-5120001 เครื่องหาปริมาณไนโตรเจนแบบกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Buchi เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.1
ทสล.6665-011-0003-5120001
5197 ทสล.6630-017-0001-5110003 เครื่องหาจุดหลอมเหลว ยี่ห้อ Buchi รุ่น B-540 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 19-10-60
ทสล.6630-017-0001-5110003
5256 ทสล.6640-016-0002-4010001 เตาไฟฟ้าและเครื่องกวน ยี่ห้อ KIKA รุ่น RCT B เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6640-016-0002-4010001
5257 ทสล.6640-016-0002-4010003 เตาไฟฟ้าและเครื่องกวน ยี่ห้อ BOECO รุ่น MSH 300 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.5 (Stirrerเสีย)
ทสล.6640-016-0002-4010003
5258 ทสล.6640-016-0002-4010004 เตาไฟฟ้าและเครื่องกวน ยี่ห้อ BOECO รุ่น MSH 300 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-No.7 (Plateไม่ร้อน)
ทสล.6640-016-0002-4010004
5280 ทสล.6640-003-0002-4710003 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ ยี่ห้อ E.G.O เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.10(plate ผุ)
ทสล.6640-003-0002-4710003
5290 ทสล.6640-016-0005-4930002 เตาไฟฟ้าและเครื่องกวน (Hot plate ) 12 นิ้ว x 12 นิ้ว Ceramic Top อุณหภูมิ 150 – 538 ?C (with St ยี่ห้อ Thermolyne รุ่น Cimarec 3 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-No.2 (Stirrerเสีย)
ทสล.6640-016-0005-4930002
5291 ทสล.6640-016-0002-5120001 Hotplate & Stirrer (Analog Hotplate Stirrer, Model : RSH-1A., - max.250deg.c.1500rpm) เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6640-016-0002-5120001
5293 ทสล.6640-016-0004-5120001 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6640-016-0004-5120001
5295 ทสล.6640-016-0004-5120003 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6640-016-0004-5120003
5313 ทสล.6640-022-0003-3910002 ชุดเครื่องเป่าแก้ว ยี่ห้อ HERBERT ARNOLD ชุด 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-1(ล้อยางเสื่อมสภาพ)
ทสล.6640-022-0003-3910002
5345 ทสล.6640-022-0002-3910003 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flexlab ตู้ 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.1(ลมอ่อน)
ทสล.6640-022-0002-3910003
5346 ทสล.6640-022-0002-3910004 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flexlab ตู้ 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.2
ทสล.6640-022-0002-3910004
5356 S0101-66400350000/ร.48-1 เครื่องล้างด้วยความถี่สูงขนาดเล็ก (Utrasonic cleanser) รุ่น DG - 1 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ปุ่มเปิด-ปิด ชำรุด
S0101-66400350000/ร.48-1
5388 ทสล.6630-014-0002-3910003 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910003
5389 ทสล.6630-014-0002-3910004 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910004
5390 ทสล.6630-014-0002-3910005 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910005
5391 ทสล.6630-014-0002-3910006 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟและปุ่มตั้งเวลาชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910006
5392 ทสล.6630-014-0002-3910007 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910007
5393 ทสล.6630-014-0002-3910008 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910008
5397 ทสล. 6630-014-0004-4410001 ตู้เก็บรักษาทางชีวภาพ ยี่ห้อ Contherm ตู้ 1 1 ชำรุด 15 ทางเดินหน้า 150113 NY-No.1
ทสล. 6630-014-0004-4410001
5399 ทสล.6630-014-0002-5120001 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC - N158A เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ปุ่มตั้งเวลาชำรุด
ทสล.6630-014-0002-5120001
5400 ทสล.6630-014-0002-5120002 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC - N158A เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6630-014-0002-5120002
5401 ทสล.6630-014-0002-5120003 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC - N158A เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
ทสล.6630-014-0002-5120003
5409 S0101-65151400000/อ.53-3 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-3
5411 S0101-65151400000/อ.53-5 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-5
5413 S0101-65151400000/อ.53-7 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-7
5414 S0101-65151400000/อ.53-8 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-8
5417 S0101-65151400000/อ.53-11 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 (สายไฟชำรุด) 19-10-60
S0101-65151400000/อ.53-11
5419 S0101-65151400000/อ.53-13 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-13
5420 S0101-65151400000/อ.53-14 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-14
5422 S0101-65151400000/อ.53-16 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-16
5423 S0101-65151400000/อ.53-17 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟและฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-17
5472 S0101-651501600000/ร.54-11 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ยี้ห้อ Sartorius รุ่น Docu - pH+ เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-1 (ตู้ G02)(probeชำรุด)
S0101-651501600000/ร.54-11
5578 S0101-66400170000/ร.53-1 เครื่องเติมลม คัน 1 1 ชำรุด 13 อาคาร13 พลศึกษา (อ.ชัยสิทธิ์)
S0101-66400170000/ร.53-1
5602 ทสล.4140-001-0001-4720008 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อHatari รุ่นHT9661 สีเขียว ตัว 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-f10 (ใบพัดแตก)
ทสล.4140-001-0001-4720008
5652 2-S0163-FA18-74400010002/042-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(เครื่อง Mac Pro) MacPro เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
2-S0163-FA18-74400010002/042-57
6879 2-S0101-FA20-46100060001/001-56 เครื่องกรองน้ำ R.O. รุ่น TRT300 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 หลังห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1
2-S0101-FA20-46100060001/001-56
6890 1-S0101-FA17-65150140001/007-56 เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน ยี้ห้อ autoalresa รุ่น DIDACEN II (3600 rpm) เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150314 24-10-60 (หมุนเหวี่ยงเสียงดัง)
1-S0101-FA17-65150140001/007-56
6896 1-S0101-FA17-65150140001/013-56 เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ autoalresa รุ่น DIDACEN II (3600 rpm) เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150314 24-10-60 (หมุนเหวี่ยงเสียงดัง)
1-S0101-FA17-65150140001/013-56
6900 1-S0101-FA17-66300750001/001-56 เครื่องสเปกโตรโฟโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer) ยี่ห้อ Biochrom รุ่น Libra S60 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY3-1(uvชำรุด)
1-S0101-FA17-66300750001/001-56
6901 1-S0101-FA17-66300750001/002-56 เครื่องสเปกโตรโฟโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer) ยี่ห้อ Biochrom รุ่น Libra S60 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 Calibrated ไม่ผ่าน
1-S0101-FA17-66300750001/002-56
6927 2-S0101-FA17-66400310000/ร.53-1 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flexlab ตู้ 1 1 ชำรุด 15 150317 19-10-60 (ตู้ดูดควัน 5 แผงวงจรชำรุด)
2-S0101-FA17-66400310000/ร.53-1
6960 2-S0101-FA20-45200130001/ร.54-1 เครื่องกลั่นน้ำ R.O. ยี้ห้อ TKAรุ่น ROSO50T เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 19-10-60 (ก๊อกน้ำชำรุด)
2-S0101-FA20-45200130001/ร.54-1
6980 S0101-66301240001/ร.55-3 Cooling bath เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150315 ตรวจนับ 30/10/60 (ปลั๊กช๊อต)
S0101-66301240001/ร.55-3
7051 1-S0101-FA17-65150160001/002-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY - No.1(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/002-56
7052 1-S0101-FA17-65150160001/003-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-3(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/003-56
7053 1-S0101-FA17-65150160001/004-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-4(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/004-56
7055 1-S0101-FA17-65150160001/006-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-6(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/006-56
7191 ทสล.7110-007-0004-3910003 โต๊ะปฏิบัติการ(เคมี) ยี่ห้อ Wiwatsan ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ก๊อกน้ำชำรุด
ทสล.7110-007-0004-3910003
7192 ทสล.7110-007-0004-3910004 โต๊ะปฏิบัติการ(เคมี) ยี่ห้อ Wiwatsan ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ก๊อกน้ำชำรุด
ทสล.7110-007-0004-3910004
7193 ทสล.7110-007-0004-3910005 โต๊ะปฏิบัติการ(เคมี) ยี่ห้อ Wiwatsan ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ก๊อกน้ำชำรุด
ทสล.7110-007-0004-3910005
7198 ทสล.7110-007-0005-3910002 โต๊ะวางเครื่องชั่ง ยี่ห้อ Wiwatsan ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-007-0005-3910002
7263 2-S0163-FN17-66250010001/002-56 ไมโครมิเตอร์ starrett อัน 1 1 ชำรุด 15 150215 ชำรุด
2-S0163-FN17-66250010001/002-56
7265 2-S0163-FN17-66250010001/004-56 ไมโครมิเตอร์ starrett อัน 1 1 ชำรุด 15 150215 ชำรุด
2-S0163-FN17-66250010001/004-56
7268 2-S0163-FN17-66250010001/007-56 ไมโครมิเตอร์ starrett อัน 1 1 ชำรุด 15 1205
2-S0163-FN17-66250010001/007-56
7282 ทสล.7110-006-0001-3910004 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910004
7284 ทสล.7110-006-0001-3910007 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910007
7286 ทสล.7110-006-0001-3910010 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910010
7287 ทสล.7110-006-0001-3910012 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910012
7288 ทสล.7110-006-0001-3910013 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910013
7289 ทสล.7110-006-0001-3910014 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910014
7292 ทสล.7110-006-0001-3910018 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910018
7293 ทสล.7110-006-0001-3910019 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910019
7294 ทสล.7110-006-0001-3910020 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910020
7295 ทสล.7110-006-0001-3910021 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910021
7296 ทสล.7110-006-0001-3910022 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910022
7298 ทสล.7110-006-0001-3910024 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910024
7299 ทสล.7110-006-0001-3910025 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910025
7300 ทสล.7110-006-0001-3910026 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910026
7301 ทสล.7110-006-0001-3910028 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910028
7303 ทสล.7110-006-0001-3910030 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910030
7304 ทสล.7110-006-0001-3910031 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910031
7305 ทสล.7110-006-0001-3910032 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910032
7306 ทสล.7110-006-0001-3910033 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910033
7307 ทสล.7110-006-0001-3910034 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910034
7308 ทสล.7110-006-0001-3910035 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910035
7309 ทสล.7110-006-0001-3910036 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910036
7310 ทสล.7110-006-0001-3910038 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910038
7311 ทสล.7110-006-0001-3910039 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910039
7313 ทสล.7110-006-0001-3910041 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910041
7314 ทสล.7110-006-0001-3910042 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910042
7316 ทสล.7110-006-0001-3910044 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910044
7317 ทสล.7110-006-0001-3910045 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910045
7318 ทสล.7110-006-0001-3910047 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910047
7319 ทสล.7110-006-0001-3910048 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910048
7376 ทสล 7110-006-000/2-511046-18 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 15 150212
ทสล 7110-006-000/2-511046-18
7387 ทสล 7110-006-000/2-511046-29 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 15 150212 ชำรุด
ทสล 7110-006-000/2-511046-29
7705 S0101-61300010001/ร.45-11 ชุด power supply ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Syndome ชุด 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ(รอตรวจสภาพ)
S0101-61300010001/ร.45-11
7711 S0101-.66400220000/ร.55-5 เครื่องหาจุดหลอมเหลว (Melting point) ยี่ห้อ Kruss รุ่น M5000 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 19-10-60
S0101-.66400220000/ร.55-5
7926 2-S0101-FN17-66250030001/004-58 เครื่องไมโครมิเตอร์ เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1205
2-S0101-FN17-66250030001/004-58
8090 1-S0101-FD17-45200040001/003-58 เครื่องให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย ยี่ห้อ IKA รุ่น C-MAG SH7 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 24-10-60 (แผ่นให้ความร้อนไม่ทำงาน)
1-S0101-FD17-45200040001/003-58
8120 S0101-61300010001/ร.45-12 ชุด power supply ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Syndome 1 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ(รอตรวจสภาพ)
S0101-61300010001/ร.45-12
8130 2-S0101-FD05-71100130002/005-55 กระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็ก สองหน้า ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นกระดานชำรุด
2-S0101-FD05-71100130002/005-55
8140 2-S0101-FD05-71100130002/015-55 กระดานไวท์บอร์ดขนาดกลาง ตัว 1 1 ชำรุด 15 150317 19-10-60 (ถาดวางแปรงลบกระดานหลุด)
2-S0101-FD05-71100130002/015-55
8148 2-S0101-FD05-71100060001/004-57 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 1 ชำรุด 1 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์เคมี (1206) ที่ปรับความสูงใช้งานไม่ได้
2-S0101-FD05-71100060001/004-57
8149 2-S0101-FD05-71100060001/005-57 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ที่วางแขนชำรุด 1 ข้าง
2-S0101-FD05-71100060001/005-57
8150 2-S0101-FD05-71100060001/006-57 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ที่วางแขนชำรุด 1 ข้าง
2-S0101-FD05-71100060001/006-57
8167 ทสล.4120-001-0006-5210040 เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น FTE12NV2S ขนาด12,241BTU ตัว 1 1 ชำรุด 15 150417 ห้องเซิฟเวอร์
ทสล.4120-001-0006-5210040
8372 2-S0101-FD19-67300040002/001-38 เครื่องฉายแผ่นใส เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 ใช้ประจำที่ : ห้อง 150215 ชำรุด
2-S0101-FD19-67300040002/001-38
8394 2-S0101-FD09-58310010001/001-50 ชุดลำโพงและเครื่องขยายเสียง yamaha portable pa system model stagepas 300 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 ห้อง 2205/1 เปิดใช้งานแล้วตัด
2-S0101-FD09-58310010001/001-50
8452 1-S0101-FA17-66300810001/003-59 เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน Thermo scientific เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150312 ตรวจนับ24-10-60
1-S0101-FA17-66300810001/003-59
8454 1-S0101-FA17-66300810001/005-59 เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน Thermo scientific เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150315 ตรวจล่าสุด 24/10/60
1-S0101-FA17-66300810001/005-59
8723 2-S0163-FA09-67300040002/002-57 เครื่องสร้างภาพเสมือน visual ยี่ห้อ LUMENS รุ่น PS760 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
2-S0163-FA09-67300040002/002-57
8759 2-S0101-FA18-74400010001/004-56 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค Toshiba Satellite L840 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1
2-S0101-FA18-74400010001/004-56

 

Back