ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

อาจารย์ที่ปรึกษานับเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพสอดคล้องตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ โดยคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มืออาจารย์ ที่ปรึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนิสิตที่อยู่ในความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดี ยิ่งขึ้น คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบให้เกิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ประสานงานระหว่างคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตที่พึ่งประสงค์ร่วมกัน ตลอดจนเป็นผู้ประสานความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและนิสิต คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเล่มนี้คงจะเป็ นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ ไม่มากก็น้อย ในการนำไปใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติภารกิจในฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา