ข่าวประชาสัมพันธ์

3-07-2561 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

3-07-2561 (ร่าง) พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มก. กับ มว.กำหนดการ ๑๖ กรกฎาคม ๖๑

25-05-61ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทุกคน เข้าประเมินในระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561 ***เข้าประเมินจะได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านการคิดและการเรียนรู้ ..ระบบประเมินความพึงพอใจ .. มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณในความร่วมมือของนิสิตในการตอบแบบประเมินนี้ EASSESS.KU.AC.TH

15-05-61ขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่าในการให้ข้อมูล แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางคณะฯ ในการนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

ข่าวนิสิต
8-10-61ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-16 พ.ย.2561 ติดตามรายละเอียดที่ http://www.grad.ku.ac.th/

24-5-61ฝากนิสิตเข้าไปกรอกประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะ ขอบคุณล่วงหน้า ทุกๆคน

24-5-61ข่าวประชาสัมพันธ์ให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทุกคน เข้าประเมินในระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561 ***เข้าประเมินจะได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านการคิดและการเรียนรู้

20-5-61นัดนิสิตรับจดหมายฝึกงาน -สหกิจศึกษา Coop Preparation 2-60 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่มีรายชื่อสถานประกอบการ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 61 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้อง 2208 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

19-5-61ประกาศนัดนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่จะไปฝึกงานตามรายชื่อที่ประกาศ รับจดหมายส่งตัวฝึกงานจากคณะ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง 2209 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

18-5-61ถึงน้อง ๆ ปี 3 รหัสนิสิต 58 ทุกคน ภาระกิจของทุกคนยังไม่เสร็จ ยังเหลือพรุ่งนี้อีก 1 วัน กับการสอบ TOEIC ขอให้ปฏิบัติตามกฏที่ทางศูนย์สอบกำหนดด้วยนะครับ - แต่งชุดนิสิตให้เรียบร้อย - นำบัตรนิสิต และ บัตรประชาชนมาแสดก่อนเข้าสอบ ตั้งใช้ทั้ง 2 ใบนะครับ (ตรวจสอบว่าหมดอายุด้วยนะครับหากหมดอายุใช้ไม่ได้นะครับ) - สิ่งของต่าง ๆ ห้ามนำมา เช่น กระเป๋า โทรศัพท์ กุญแจ (ไม่รับฝากไม่ว่ากรณีใดๆ หาที่เก็บกันเอง) - ศูนย์สอบมีเครื่องเขียนให้ ปากกา เครื่องเขีียนต่าง ๆ ไม่ต้องนำมานะครับ - ขอให้ตรงเวลา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รายงานตัวเข้าสอบ 12.30 การสอบในครั้งนี้ควบคุมโดยศูนย์สอบ TOEIC หากมาสาย สแกนบัตรไม่ทันไม่ได้เข้าสอบนะครับ ไม่มีกฎการเข้าสายครึ่งชั่วโมงนะครับ - สุดท้าย หากลงทะเบียนเข้าสอบไว้แล้วไม่ได้มาสอบหรือเข้าสอบไม่ได้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 700 ด้วยนะครับ

9-5-61ประชาสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย โพธิ์เอก นายพรภวิษย์ สิงห์เวียง นางสาวสิเรียม คนแคล้ว นายศุภณัฐ โกศาคาร ติดต่อรับใบประกาศเกียรติบัตร โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา R ที่ผ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ช่องบริการที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

8-5-61คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดบริการห้อง 2208 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อ่านหนังสือในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป

07-5-61ขอให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ที่ http://goo.gl/Q7JdJ2 โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน -28 พฤษภาคม 2561 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพก..... DOCS.GOOGLE.COM
ข่าวทุนการศึกษา

16-11-2561ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 (เปิดให้สมัครขอรับทุนระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62)

06-11-2561บัณฑิตวิทยาลัย มก. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2019 University Recommended Monbukagakusho Scholarship and Top Global University Project (SGU) มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

06-11-2561ทุนการศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship 2019

08-10-2561ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

10-05-2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนพระราชทานทุนฉลองสมโภชน์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
สำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศแนบท้ายนี้ และสนใจสมัครขอรับทุน ติดต่อยื่นใบสมัครขอรับทุน ได้ที่ฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จะทำการคัดเลือกผู้ขอรับทุน และส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยต่อไป

29-11-2560
แบบฟอร์มจากเบิกจากวัสดุสามารถแสกนจาก แอปพลิเคชัน LINE ได้เลย ค่ะ

ข่าวงานพัสดุ


งานพัฒนานิสิต

การสมัครเข้าศึกษาต่อ

วีดีโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

รูปภาพกิจกรรม

ดูรูปทั้งหมด

ช่องทางติดต่อโซเชียล

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

          คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสร้างปัญญาปฏิบัติจากศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับคณะฯ

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ ประกอบกับความรับผิดชอบต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณสถานีวิจัยศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องตามรูปแบบและแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศระยะที่ 7 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดทำตามรายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ให้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตศรีราชา