Image 00
Image 01
Image 02
Image 03
Image 04
การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

 

โครงการ

1. โครงการการจัดการความรู้สายสนับสนุนและช่วยวิชาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการบริการที่ดี เรื่อง “ เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วย Flow chart ที่เข้าใจง่าย” วันที่ 21 เมษายน 2560

2. โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพการทำงานด้านการจัดการระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ดูเพิ่มเติม

รูปภาพโครงการ

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ดูเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

เข้าสู่เว็บไซต์