Image 00
Image 01
Image 02
Image 03
Image 03
Image 03
Image 03
การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

โครงการ

1. โครงการอบรมเทคนิคการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง ICP-OES เบื้องต้นประสิทธิภาพ    

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย

  • The Understanding of the emergence of sensor-   enhanced social media Applications and researches
  • การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

3. โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกและการจดสิทธิบัตร

  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
    วิจัยภายนอก
  • การจดสิทธิบัตร

4. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา    

  • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ระเบียบและปัญหาการจัดการศึกษา
อ่านต่อ

วิทยากร

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย

Image 05
Dr. Lekha Chaisorn
SeSaMe Centre, National University of Singapore

 

 

 

 

Image 05
คุณสารภี สีสุข
บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารดาวโหลด

 

2. โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกและการจดสิทธิบัตร

Image 05

รศ.ดร.วิทยา   ปั้นสุวรรณ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านปาล์มน้ำมัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Image 05

รศ. ดร. วิน เชยชมศรี

ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์จาก

โครงการจัดการความรู้

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Image 01

กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/บุคลากร

Image 02

กลุ่มนักวิชาการศึกษา

Image 01

กลุ่มนักวิชาการโสตทัศนศึกษา/นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Image 01

กลุ่มนักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิชาการพัสดุ

อ่านต่อ