Knowledge managent

โครงการ

ปีการศึกษา 2559

1. โครงการการจัดการความรู้สายสนับสนุนและช่วยวิชาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการบริการที่ดี เรื่อง “ เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วย Flow chart ที่เข้าใจง่าย” วันที่ 21 เมษายน 2560

Image

2. โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพการทำงานด้านการจัดการระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Image
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 • และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • หลักการและเหตุผล
 • PDCA
 • รูปภาพโครงการ

3. โครงการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติให้โดนใจผู้อ่าน” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

Image

4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ เรื่องเทคนิคการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง HPLC เบื้องต้น

Image

ปีการศึกษา 2558

โครงการอบรมเทคนิคการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง ICP-OES เบื้องต้น

Image 06

 

 

 

รูปภาพโครงการ

โครงการแก้ปัญหาเชื้อราในห้อง server

Image 06

   

  ปีการศึกษา 2556

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย

  Image 06
  • The Understanding of the emergence of sensor-   enhanced social media Applications and researches
  • การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

   

  โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกและการจดสิทธิบัตร

  Image 06
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก
  • การจดสิทธิบัตร

   

  อ่านต่อ

  โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา

  Image 06
  • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ระเบียบและปัญหาการจัดการศึกษา

   

  อ่านต่อ

  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  Image 05
  • สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน

   

  เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์

  ปีการศึกษา 2555

  โครงการการจัดการความรู้ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา หัวข้อ”เทคนิคการถอดความรู้การเรียนการสอน”

  Image 05
  • Find
  • Learn : Develop Skill & Knowledge
  • Organize :Conclusion Knowledge
  • Write : Message Design /Know How
  • Evaluate & Redo
  อ่านต่อ แบบติดตามผล

  โครงการการจัดการความรู้ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555

  Image 06
  • หลักการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
  • เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
  • ปัญหาอุปสรรคและการใช้คู่มือปฏิบัติงาน
  อ่านต่อ

  โครงการอบรมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

  Image 07

   

  อ่านต่อ