ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และพัฒนาประเทศโดยมุ่งผลิตและพัฒนาคนระดับสูงเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 0-3835-4587 โทรสาร: 0-3835-4587
เว็บไซด์:http://www.sci.src.ku.ac.th

ตำแหน่ง

Location